ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chimney

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chimney*, -chimney-

chimney ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chimney (n.) ปล่อง See also: ปล่องไฟ, ปล่องควัน Syn. smokestack, fireplace
chimney sweep (n.) คนที่มีอาชีพทำความสะอาดปล่องไฟ
English-Thai: HOPE Dictionary
chimney(ชิม'นี) n. ปล่องไฟ,ฝาครอบกระจกตะเกียงน้ำมัน,หลอดตะเกียง,เตาผิง,เตาฝาผนัง,คนติดบุหรี่
chimney capn. หมวกครอบปล่องไฟ
chimney cornern. ที่ข้างเตาไฟฝาผนัง
chimney piecen. หิ้งเตาไฟฝาผนัง,สิ่งประดับตกแต่งเหนือเตาไฟ
English-Thai: Nontri Dictionary
chimney(n) ปล่องไฟเตาผิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chimney๑. ลำ๒. หินรูปแท่ง๓. ปล่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
chimney drainchimney drain, ทางระบายน้ำซึมแนวตั้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่องควัน (n.) chimney See also: smokestack, flue
ปล่องไฟ (n.) chimney See also: smoke stack, smoke vent
ปล่อง (n.) chimney (as of a mine) See also: funnel, flue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But there's no chim-, but there's no chimney here, and I keep getting dripped on and the wood's all damp...แต่ตรงนี้.. ตรงนี้.. มันไม่มีปล่องไฟนี่
Maybe I have to come slide down your chimney tonight?บางทีคืนนี้ฉันจะ / เข้าไปในปล่องไฟบ้านแก?
The chimney. The chimney leads to the heart.ปล่องไฟ ปล่องไฟนำไปสู่หัวใจได้
A bird in a chimney is a fire hazard.นกที่บินเข้าเตาผิง อาจจะโดนไฟเผาได้นะ
Before he got saved, he used to smoke like a chimney and drink like a fish.ก่อนที่เขาจะเลิกได้ เขาเคยพ่นควันเหมือนปล่องไฟเลย แล้วก็ดื่มหนักเหมือนปลา
Fucking Chimney Point, right?Fucking Chimney Point, right?
# High above the chimney tops ## สูงเหนือปล่องควันไฟ #
Anybody call for a chimney sweep?มีใครเรียก คนกวาดปล่องไฟมั้ย
May I point out the chimney in the front room of Baker Street... Is to the need of a damn good sweeping out.ขอเตือนไว้ก่อนว่าปล่องไฟที่เบรกเกอร์สตรีท ยังต้องทำความสะอาดอยู่นะ
Chimney falls and lovers blazeChimney falls and lovers blaze
Chimney falls as lovers blazeChimney falls as lovers blaze
Like we've been doing. Wet leaves, chimney smoke... birds... the neighbour's dog...เหมือนที่เราเคยทำ ใบไม้เปียก ฝุ่นควัน

chimney ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拔火罐[bá huǒ guàn, ㄅㄚˊ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄢˋ, 拔火罐] suction cup (used in Chinese medicine to draw the blood and qi 氣|气); suction chimney to make a stove draws
烟囱[yān cōng, ㄧㄢ ㄘㄨㄥ, 烟囱 / 煙囪] chimney
[cōng, ㄘㄨㄥ, 囱 / 囪] window; chimney
囱门[cōng mén, ㄘㄨㄥ ㄇㄣˊ, 囱门 / 囪門] window; chimney

chimney ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミン[, kamin] (n) (See チムニー) chimney (narrow cleft used to climb a rock face) (ger
チムニー[, chimuni-] (n) chimney
煙り出し[けむりだし, kemuridashi] (n) chimney
煙出し;烟出し[けむだし, kemudashi] (n) chimney
煙突の笠[えんとつのかさ, entotsunokasa] (n) chimney cap
煙突効果[えんとつこうか, entotsukouka] (n) stack effect; chimney effect
煙突掃除[えんとつそうじ, entotsusouji] (n) chimney sweeping (cleaning)
煙突掃除夫;煙突掃除扶[えんとつそうじふ, entotsusoujifu] (n) chimney sweeper (cleaner)
煙管;烟管[えんかん, enkan] (n) (1) kiseru; Japanese smoking pipe; (2) fire tube (of a fire-tube boiler); (3) chimney
煙突(P);烟突[えんとつ, entotsu] (n) (1) chimney; smokestack; funnel (of a ship); stovepipe; (2) (sl) carrying a passenger without turning on the taximeter; (P)
煙筒;烟筒[えんとう, entou] (n) (1) (arch) (See 煙突・1) chimney; (2) kiseru; Japanese smoking pipe
煙道[えんどう, endou] (n) chimney; flue

chimney ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อง[n.] (plǿng) EN: chimney ; funnel FR: cheminée [f] ; conduit [m]
ปล่องไฟ[n. exp.] (plǿng fai) EN: chimney FR: cheminée [f] ; conduit de fumée [f]
ปล่องควัน[n. exp.] (plǿng khwan) EN: chimney FR:
ปรากฏการณ์ลมลอยตัว[n. exp.] (prākotkān l) EN: chimney effect ; stack effect FR:

chimney ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaminfeger {m}chimney sweep
Rauchfang {m}chimney hood
Schornsteinsegler {m} [ornith.]Chimney Swift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chimney
Back to top