ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fustanella

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fustanella*, -fustanella-

fustanella ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fustanella (n.) กระโปรง Syn. kilt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fustanella
Back to top