ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-saving-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น saving, *saving*,

-saving- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธนาคารออมสิน (n.) the Government Saving Bank See also: savings bank
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Am I good at saving money?ฉันเก็บเงินเก่งหรือไม่งั้นหรือ?
I don't think that I'm good at saving moneyฉันไม่คิดว่าฉันเก็บเงินเก่ง
I think I am quite good at saving moneyฉันคิดว่าฉันค่อนข้างเก่งในด้านการเก็บเงิน
I'm terrible at saving moneyฉันแย่มากๆ ในด้านการเก็บเงิน
Thanks again for saving my lifeขอบคุณอีกครั้งที่ช่วยชีวิตฉันไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe because of you saving Schultz.อาจเพราะคุณได้รับความช่วยเหลือจาก ชูลท์ซ
I'd advise saving some of that till tomorrow.ฉันแนะนำให้เก็บไว้กินพรุ่งนี้บ้าง
I can't be sure of saving their lives.ผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยชีวิตพวกเขาได้มั้ย
I've been saving these. I want you to have them.ฉันเก็บมันไว้นานแล้ว อยากให้รับไว้
From now on, I'll be saving you.แต่ตอนนี้ ฉันจะต้องช่วยเธอ
They're saving the whales, they're saving the seals but nobody gives a shit when they kill a baby polyester just to make a......แต่ไม่มีใครสนใจ เมื่อพวกเขาฆ่าตุ๊กตาเด็ก... .
You said you were saving it so the two of us could get away.คุณพูดว่าเราจะไปเที่ยวกัน
Maybe there is some glory in saving a president, but just anybody?ช่วยชีวิตประธานาธิบดีอาจมีศักดิ์ศรี แต่ถ้าคนเดินดิน?
I know she was saving it for you.พ่อรู้ว่าเธอเก็บเอาไว้ให้ลูก
I wanted to thank you, Woody, for saving my flock.ฉันอยากขอบคุณเธอ, วู้ดดี้, ที่ช่วยชีวิตแกะของฉัน.
For saving Graham's life... and for caring.สำหรับการช่วยชีวิตของเกรแฮม ... และการดูแล
Would it matter that you might be saving a human life?มันสำคัญมั้ยที่คุณจะได้ช่วยชีวิตคนน่ะ

-saving- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夏令时[xià lìng shí, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ ㄕˊ, 夏令时 / 夏令時] daylight saving time; summer time
夏时制[xià shí zhì, ㄒㄧㄚˋ ㄕˊ ㄓˋ, 夏时制 / 夏時制] daylight saving time
日光节约时[rì guāng jié yuē shí, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄕˊ, 日光节约时 / 日光節約時] daylight saving time; summer time
梯己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 梯己] intimate; private saving of family members
体己[tī ji, ㄊㄧ ㄐㄧ˙, 体己 / 體己] intimate; private saving of family members
节油[jié yóu, ㄐㄧㄝˊ ㄧㄡˊ, 节油 / 節油] saving gasoline; fuel economy

-saving- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving
セービング[, se-bingu] (n) saving
多生[たしょう, tashou] (n) (1) {Buddh} metempsychosis; (2) (See 一殺多生) saving the lives of many
救国済民[きゅうこくさいみん, kyuukokusaimin] (n) saving a nation and providing relief to people
時間節約[じかんせつやく, jikansetsuyaku] (n,adj-no) time preservation; saving time
治山ダム[ちさんダム, chisan damu] (n) erosion-control dam; soil saving dam
質素倹約[しっそけんやく, shissokenyaku] (n,vs) (practice) simplicity and frugality; scrimping and saving
起死[きし, kishi] (n) saving from the brink of death
Japanese-English: COMDICT Dictionary
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping

-saving- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
การแก้หน้า[n. exp.] (kān kaē nā) EN: saving one's face ; keeping one's face FR:
การเก็บ[n.] (kān kep) EN: saving ; storage FR: conservation [f]
การกู้ชาติ[n. exp.] (kān kū chāt) EN: saving the country FR:
การประหยัด[n.] (kān prayat) EN: saving ; economy FR: économie [f] ; épargne [f] (fig.)
การประหยัดเนื้อที่[n. exp.] (kān prayat ) EN: space saving FR:
การประหยัดพลังงาน[n. exp.] (kān prayat ) EN: energy saving ; energy conservation FR: économie d'énergie [f]
การประหยัดเวลา[n. exp.] (kān prayat ) EN: time saving FR:
ข้อกำหนดการยกเว้น[n. exp.] (khøkamnot k) EN: saving clause ; exception clause FR: clause de sauvegarde [f] ; clause d'exception [f]
ความประหยัด[n.] (khwām praya) EN: saving ; economy FR: économie [f]
ออมสิน[n.] (ømsin) EN: saving ; savings bank FR: économies [fpl] ; épargne [f]
พันธบัตรออมทรัพย์[n. exp.] (phanthabat ) EN: saving bond FR:
ประหยัดพลังงาน[adj.] (prayat phal) EN: energy saving FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -saving-
Back to top