ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

depository

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *depository*, -depository-

depository ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depository (n.) สถานที่ซึ่งใช้เก็บสิ่งต่างๆ อย่างปลอดภัย Syn. depositary, depot warehouse
English-Thai: HOPE Dictionary
depository(ดิพอซ'ซิโทรี) n. ที่เก็บของ,โกดัง,สถานที่รับฝากของ,ผู้พิทักษ์มรดกหรือทรัพย์สิน
English-Thai: Nontri Dictionary
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
depository libraryห้องสมุดรับฝาก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depositoryที่เก็บ ที่ฝาก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cheritto's cruised the precious-metals depository three times.เชอริตโต้ขับผ่านที่เก็บโลหะมีค่า 3 เที่ยว
Like a bone depository or something.เหมือนกับที่เก็บซากกระดูกอะไรเทือกๆนั้น
The secure records depository ofthe cia.ก็ห้องเก็บรักษาบันทึกของซีไอเอไง
Gentlemen, the federal bank depository is ours.ทุกท่าน คลังของธนาคารรัฐเป็นของเราแล้ว
Lead me to the depository!พาข้าไปที่โกดังเดี๋ยวนี้!
Now, when you shut off the lines to the mall, you also shut off the depository.ตอนนี้ พอเราตัดสายของห้างไป เราก็ตัดสายของคลังรัฐไปด้วย
Gotham City Book Depository.สมุดบันทึกเหตุการณ์ของเมืองก็อตแทม

depository ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zàng, ㄗㄤˋ, 藏] storehouse; depository; cache (computer); Buddhist or Taoist scripture

depository ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
本金庫[ほんきんこ, honkinko] (n) main depository
神庫;宝倉[ほくら;じんこ(神庫), hokura ; jinko ( kami ko )] (n) (1) (ほくら only) (See 祠・ほこら) small shrine; (2) depository for sacred objects
保管場所[ほかんばしょ, hokanbasho] (n) depository; storage area; storage location; storage site
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
金庫[きんこ, kinko] (n) (1) safe; strongbox; cashbox; vault; strongroom; (2) depository; cash office; treasury; provider of funds; (P)

depository ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สถานที่รับฝาก[n. exp.] (sathānthī r) EN: depository FR:

depository ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachttresor {m}night safe; night depository; night deposit box

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า depository
Back to top