ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rescuing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rescuing*, -rescuing-

rescuing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rescuing (n.) การช่วยเหลือ See also: การช่วยชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rescuing
Back to top