ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-rival-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rival, *rival*,

-rival- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His only rival was a man named Oroku Saki and they competed in all things but none more fiercely than for the love of a woman.คู่แข่งเพียงอย่างเดียวของเขาคือผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Oroku ซากี ... ... และพวกเขาแข่งขันกันในทุกสิ่ง ... ... แต่ไม่มีมากขึ้นอย่างรุนแรงก​​ว่าสำหรับความรักของผู้หญิงคนหนึ่ง
And I'm sure that some of our advertisers and rival publications... might like to know about it as well, not to mention...และผมเชื่อว่าทั้งพนักงานและบริษัทคู่แข่ง ต่างก็อยากรู้เรื่องนี้ นี่ยังไม่รวมถึงเมียเครกนะ
Since the boss of Jae-gal was arrested, they haven't had any trouble with the rival organization.ตั้งแต่หัวหน้าของพวกแจ-กอลถุกจับ พวกมันก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับองค์กรคู่ต่อสู้
But his rival JUNG, Hyun-soo had his eye on Se-young.แต่คู่แข่งของเขา จัง ฮุนซู เล็งเซยองเอาไว้
But for a knight that can almost rival the gold knight's power,แต่สำหรับเซนต์ที่กล้าเป็นศัตรูกับเทพเจ้า
You were the best rival of me, Kira, the God of the new world.นายเป็นคู่แข่งชั้นดีทีเดียวล่ะ จากฉันเอง,คิระ,พระเจ้าจากโลกใบใหม่
Crime lord Jabba the Hutt's son has been kidnapped by a rival band of pirates.ลูกชายของแจ๊บบ้า เดอะ ฮัตต์ จอมวายร้าย ถูกลักพาตัวไปโดยกลุ่มโจรสลัดคู่แข่ง
War broke out with a rival MC.สงครามลามมาไปถึงสโมสรคู่แข่ง
No, a person like me can never be the rival of Min Seo Hyun unni.ไม่หรอก, คนอย่างฉันไม่่อาจทัดเทียมพี่มินซอฮยอนได้หรอก
Her naked skin a canvas to rival Van Gogh's.ผิวหนังของเธอจะเป็นผืนผ้าใบ ทัดเทียมกับของแวนโก๊ะ
# You'll be no one's rival ## You'll be no one's rival#
# You will be no one's rival ## You will be no one's rival#

-rival- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情敌[qíng dí, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧˊ, 情敌 / 情敵] rival in love

-rival- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライバル会社[ライバルがいしゃ, raibaru gaisha] (n) rival (company); competitor
競争相手[きょうそうあいて, kyousouaite] (n) competitor; rival
競争者[きょうそうしゃ, kyousousha] (n) competitor; rival
第二組合[だいにくみあい, dainikumiai] (n) rival labor union; rival labour union

-rival- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทคู่แข่ง[n. exp.] (børisat khū) EN: competing firm ; rival firm ; competitor FR: société rivale [f] ; concurrent [m]
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
คู่แข่ง[n.] (khūkhaeng) EN: competitor ; rival ; opponent ; contender ; contestant ; challenger ; fighter ; opposition FR: rival [m] ; opposant [m] ; compétiteur [m] ; concurrent [m] ; challenger [m] (anglic.) ; challengeur [m] (anglic.)
คู่แข่งขัน[n.] (khū khaengk) EN: competitor ; rival FR: compétiteur [m]
คู่ปรับ[n.] (khūprap) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival FR: adversaire [m] ; opposant [m] ; rival [m]
คู่ต่อสู้[n. exp.] (khū tøsū) EN: opponent ; rival ; antagonist ; contender FR: adversaire [m]
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer
ศัตรู[n.] (sattrū) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist FR: rival [m] ; ennemi [m] ; adversaire [m]
ทาบรัศมี[v. exp.] (thāp ratsam) EN: rival ; emulate ; scramble for superiority FR:
ทัดเทียม[v.] (thatthīem) EN: rival ; equal ; be about the same ; be on a par with ; be a peer of FR: égaler ; être l'égal de ; rivaliser avec

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -rival-
Back to top