ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carousel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carousel*, -carousel-

carousel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carousel (n.) ม้าหมุน Syn. carrousel, merry-go-round
English-Thai: HOPE Dictionary
carousel(แครระเซิล',-เซล') n. ดูcarrousel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Arriving passengers from Fresh Air flight 21 7, please retrieve your baggage at carousel number three.รับสัมภาระที่รางหมายเลขสามด้วย
Now you can either put the bags on the carousel now, or you can listen to me give you a really long speech convincing you to put the bags on the carousel.หรือจะให้ฉันร่ายยาวกล่อมนายต่อ หรือวางกระเป๋าบนรางเลื่อน เลือกเอา
Okay, carousel 4 is tapped out.โอเค รางเลื่อนที่4 กำลังลงกระเป๋าแล้ว
We've got footage of you placing two bags on JFK carousel 3, and abandoning them to purchase a last-minute flight with cash.เรามีภาพที่คุณวางกระเป๋าสองใบไว้ที่รางขนกระเป๋า เจเอฟเค 3 และทิ้งกระเป๋าไว้... ไปซื้อตั๋วในนาทีสุดท้ายด้วยเงินสด
I mean, my carousel horse sweater should make me look like an institutionalized toddler... but no, I look hot and smart.เด็กที่กำลังหัดตั้งไข่ แต่ไม่เลย ฉันทั้งฮ็อตและก็ดูฉลาดด้วย
No. This is a carousel horse.ไม่ใช่ นี่ลายม้าหมุนต่างหาก
Was that the same second you leapt onto the baggage carousel barefoot and acted out a scene from Will and Grace?- ใช่ ก้าวเดียวกับตอนที่เธอขึ้นไปยํ่ากองกระเป๋า เต้นเหมือน วิล แอนด์ เกรซ มั้ย
"When you land, walk directly to baggage carousel three."เมื่อเธอลงถึงพื้นดิน ให้ตรงไปที่แท่นรับกระเป๋า 3
He had a guy who worked at the carousel sign a card for what looked like a routine little trick.เขามีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ที่ม้าหมุน ลงนาม บัตรสำหรับสิ่งที่มอง เช่นเคล็ดลับเล็ก ๆ ตามปกติ.
(chuckles) Every Jack and Jill at the Carousel Club couldn't take their peepers off of you tonight.พวกแจ็คกับจิลล์ที่ Carousel Club ไม่มีทางหยุดจ้องมองคุณได้เลยคืนนี้
Remember at the carousel when Pam was calling me?จำตอนที่อยู่ที่ม้าหมุนได้มั้ย.. ตอนที่แพมเรียกฉันน่ะ
The griffith park carousel.ม้าหมุนที่ กริฟฟิท พาร์ค

carousel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走马灯[zǒu mǎ dēng, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄉㄥ, 走马灯 / 走馬燈] lantern with carousel of paper horses, rotating under convection, used at Lantern festival 元宵節|元宵节; fig. constant busy circulation of people
旋转行李传送带[xuán zhuǎn xíng li chuán sòng dài, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 旋转行李传送带 / 旋轉行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
行李传送带[xíng li chuán sòng dài, ㄒㄧㄥˊ ㄌㄧ˙ ㄔㄨㄢˊ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 行李传送带 / 行李傳送帶] luggage conveyor belt; carousel
旋转木马[xuán zhuǎn mù mǎ, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 旋转木马 / 旋轉木馬] merry-go-round; carousel; Carousel, South Korean TV soap opera
旋转台[xuán zhuǎn tái, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄊㄞˊ, 旋转台 / 旋轉台] rotating platform; luggage carousel

carousel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーセル[, karu-seru] (n) carousel
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel

carousel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]

carousel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carousel
Back to top