ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restaurant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restaurant*, -restaurant-

restaurant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restaurant (n.) ร้านอาหาร See also: ภัตตาคาร Syn. bistro, cafeteria
restaurant car (n.) รถเข็นเสิร์ฟอาหาร Syn. dining car
restauranteur (n.) ผู้จัดการของภัตตาคาร See also: ผู้จัดการร้านอาหาร Syn. host
English-Thai: HOPE Dictionary
restaurant(เรส'เทอเรินทฺ) n. ภัตตาคาร,ร้านอาหาร
English-Thai: Nontri Dictionary
restaurant(n) ร้านอาหาร,ภัตตาคาร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restaurant managementการจัดการร้านอาหาร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภัตตาคาร (n.) restaurant Syn. ร้านอาหาร
ร้านอาหาร (n.) restaurant Syn. ห้องอาหาร
เหลา (n.) restaurant See also: bistro, diner Syn. ภัตตาคาร
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a discount card for Chinese restaurantนี่เป็นบัตรส่วนลดสำหรับภัตตาคารจีน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can you tell me if there's a good restaurant or hotel on the island?งั้นพอจะบอกได้มั้ยว่า มืร้านอาหารหรือโรงเเรมดีๆ บนเกาะมั้ย
He opened a restaurant with his old lady on Maxwell Street... and he took Blue Lou with him.เขาและภรรยาของเขาเปิดร้านอาหารบนถนน แมคสเวล และเขาพาไป บลู ลู กับเขา
Interest rates are going back up and I'm paying a demolition crew to sit around in a restaurant they're supposed to be knocking down.แล้วผมต้องมาจ่ายพนักงานรื้อตึก ให้มานั่ง... ในภัตตาคารที่พวกเขาต้องทำลายอีก ผมจะไล่พวกเขาภายในคืนนี้ครับ
I don't know anything about the restaurant business.ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ ธุรกิจร้านอาหารเลย ไม่เลย
You know anything about this restaurant business?นายรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับร้านอาหารนี่ไหม
You said Colosimo is usually not in the restaurant that early.นายบอกว่าโคโลสิโม่ ไม่น่าจะภัตตาคารเช้าขนาดนั้น.
You know that revolving restaurant thing? - Yeah.- ขอร้อง นายรู้จักห้องอาหารใช่มั้ย?
Looks like no restaurant will have us.รู้สึกว่าไม่อยากมีที่ไหนต้อนรับเราเลยนะ
May I suggest the Chinese restaurant in the forest?ผมแนะนำร้านอาหารจีนในป่าไหม
You wanna go back to the Chinese restaurant because there's nothing happening here.คุณต้องการกลับไป ที่ร้านอาหารจีน เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่
With Isabella's exotic dishes, Toninho's new restaurant was the hottest spot in Brazil.อาหารของอิซาเบลล่าระบือไกล ทำให้ร้านโทนินโย่เป็นที่นิยมในบราซิล
In the meantime, I hear that Disney's opening a Fantasia restaurant where the plates fly themselves to the tables.จริงๆแล้วร้านเราเป็นร้านอาหาร เราก็ต้องให้บริการกับลูกค้าสิคะ ชั้นยังไม่เห็นใครออกไปเสริฟเลยซักคน

restaurant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茶楼[chá lóu, ㄔㄚˊ ㄌㄡˊ, 茶楼 / 茶樓] tearoom; teahouse; dimsum restaurant (Hong Kong)
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, 酒楼 / 酒樓] Cantonese restaurant
包房[bāo fáng, ㄅㄠ ㄈㄤˊ, 包房] compartment (of train, ship etc); private room at restaurant; rented room for karaoke; hotel room rented by the hour
饺子馆[jiǎo zi guǎn, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄢˇ, 饺子馆 / 餃子館] dumpling restaurant
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, 菜谱 / 菜譜] menu (in restaurant); recipe; cookbook
营业时候[yíng yè shí hou, ˊ ㄧㄝˋ ㄕˊ ㄏㄡ˙, 营业时候 / 營業時候] opening hours (shop, bank, restaurant)
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord
酒家[jiǔ jiā, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄚ, 酒家] restaurant
饭店[fàn diàn, ㄈㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 饭店 / 飯店] restaurant; hotel
饭馆[fàn guǎn, ㄈㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 饭馆 / 飯館] restaurant
餐馆[cān guǎn, ㄘㄢ ㄍㄨㄢˇ, 餐馆 / 餐館] restaurant
旋转餐厅[xuán zhuǎn cān tīng, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 旋转餐厅 / 旋轉餐廳] revolving restaurant
酒店[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 酒店] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant

restaurant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イタ飯[イタはん, ita han] (n) Italian food; Italian restaurant
お子様セット[おこさまセット, okosama setto] (n) (See お子様ランチ) kid's meal; special meal prepared for children at a restaurant
お子様ランチ;御子様ランチ[おこさまランチ, okosama ranchi] (n) (See お子様セット) kid's lunch; special lunch (meal) prepared for children at a restaurant
キッズカフェ[, kizzukafe] (n) restaurant with a play area for children (wasei
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory"
デパレス[, deparesu] (n) (abbr) restaurant inside a department store
ドライブインレストラン[, doraibuinresutoran] (n) drive-in restaurant
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain)
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking
会席[かいせき, kaiseki] (n) (1) meeting place; seats for the public; (2) (See 会席料理) restaurant dinner tray
割烹店[かっぽうてん, kappouten] (n) restaurant
割烹旅館[かっぽうりょかん, kappouryokan] (n) Japanese inn priding itself on its cuisine; Japanese-style restaurant with an attached inn
大女将[おおおかみ, oookami] (n) senior proprietress (hostess) of a Japanese inn or restaurant
牛屋[うしや;ぎゅうや, ushiya ; gyuuya] (n) (1) cowshed; (2) cow farmer; (3) restaurant specializing in beef dishes; (4) store (butcher, etc.) that sells beef
牛肉屋[ぎゅうにくや, gyuunikuya] (n) (1) butcher specializing in beef; dealer in beef; (2) (See 牛鍋屋) beef-hotpot restaurant
若女将[わかおかみ, wakaokami] (n) proprietress-to-be of a Japanese inn or restaurant
風俗営業[ふうぞくえいぎょう, fuuzokueigyou] (n) (1) business offering food and entertainment; cabaret, club and restaurant business; (2) sex industry
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant)
オーベルジュ[, o-beruju] (n) auberge (French-style inn and restaurant) (fre
お会計[おかいけい, okaikei] (n) (restaurant) bill
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler
バイト敬語[バイトけいご, baito keigo] (n) (See 敬語) Keigo used by employees in restaurants and other businesses
ホールスタッフ[, ho-rusutaffu] (n) staff who serve or assist customers or visitors (e.g. restaurant, pachinko parlour, etc.) (wasei
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.)
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P)
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction
一見さん[いちげんさん, ichigensan] (n) (See 一見の客,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
一見の客[いちげんのきゃく, ichigennokyaku] (n) (See 一見さん,一見客) first-time customer (of an inn or a restaurant); chance customer; customer without an introduction from a regular customer
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m
仲居[なかい, nakai] (n) waitress (in a ryokan or traditional restaurant)
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
太郎さん[たろうさん, tarousan] (n) (1) (sl) (See 隠語) cockroach (word used in restaurants so customers won't catch on); (2) Mr Tarou
小上がり;小上り[こあがり, koagari] (n) raised tatami-floored seating area (usu. in a Japanese restaurant); small separate dining room
山水楼[さんすいろう, sansuirou] (n) Sansuiro (name of an exclusive restaurant)
御上;お上[おかみ, okami] (n) (1) (hon) Emperor; (2) (hon) authorities; government; (3) (also 女将) term used to refer to a woman running a restaurant, inn, etc.; landlady; (4) (hon) your wife; his wife; madam
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
活魚;活け魚;生け魚[かつぎょ(活魚);いけうお, katsugyo ( katsu sakana ); ikeuo] (n) live fish and shellfish (kept in a tank in a restaurant)

restaurant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟาสต์ฟู้ด[n.] (fātfūt) EN: fast food restaurant ; quick service restaurant (QSR) FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
คาเฟ่[n.] (khāfē) EN: café ; cafe ; coffeehouse ; restaurant ; bar FR:
กินข้าวนอกบ้าน[v. exp.] (kin khāo nø) EN: eat out FR: déjeuner en ville ; dîner en ville ; aller au restaurant ; manger à l'extérieur
เหลา[n.] (lao) EN: restaurant ; bistro ; diner ; Chinese restaurant FR: restaurant [m]
พนักงานร้านอาหาร[n. exp.] (phanakngān ) EN: FR: employé de restaurant [m]
ภัตตาคาร[n.] (phattākhān) EN: restaurant ; eatery FR: restaurant
ภัตตาคารอาหารจีน[n. exp.] (phattākhān ) EN: Chinese-food restaurant FR: restaurant chinois [m]
ภัตตาคารอาหารไทย[n. exp.] (phattākhān ) EN: Thai-food restaurant FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ภัตตาคารอาหารทะเล[n. exp.] (phattākhān ) EN: seafood restaurant FR: restaurant spécialisé en fruits de mer [m]
ภัตตาคารโรงแรม[n. exp.] (phattākhān ) EN: FR: restaurant d'un hôtel [m]
ผู้จัดการภัตตาคาร[n. exp.] (phūjatkān p) EN: restaurant manager FR: patron de restaurant [m]
เปิดร้านอาหาร[v. exp.] (poēt rān āh) EN: open a restaurant FR: ouvrir un magasin
ร้านอาหาร[n. exp.] (rān āhān) EN: restaurant ; foodshop ; eatery ; eating place ; canteen FR: restaurant [m] ; resto [m] (fam.) ; restau [m] (fam.) ; taverne [f]
ร้านอาหารบนเรือ[n. exp.] (rān āhān bo) EN: floating restaurant FR: restaurant flottant [m] ; bateau-restaurant [m]
ร้านอาหารฝรั่งเศส[n. exp.] (rān āhān Fa) EN: French restaurant FR: restaurant français [m]
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด[n. exp.] (rān āhān fā) EN: fast food restaurant ; quick service restaurant (QSR) FR: fast-food [m] (anglic.) ; restauration rapide [f]
ร้านอาหารอินเดีย[n. exp.] (rān āhān In) EN: Indian restaurant FR: restaurant indien [m]
ร้านอาหารอิตาเลียน[n. exp.] (rān āhān It) EN: Italian restaurant FR: restaurant italien [m]
ร้านอาหารจีน[n. exp.] (rān āhān Jī) EN: Chinese restaurant FR: restaurant chinois [m]
ร้านอาหารเกาหลี[n. exp.] (rān āhān Ka) EN: Korean restaurant FR: restaurant coréen [m]
ร้านอาหารมังสวิรัติ[n. exp.] (rān āhān ma) EN: vegetarian restaurant FR: restaurant végétarien [m]
ร้านอาหารรัสเซีย[n. exp.] (rān āhān Ra) EN: Russian restaurant FR: restaurant russe [m]
ร้านอาหารซีฟู้ด[n. exp.] (rān āhān sī) EN: seafood restaurant FR:
ร้านอาหารสุดโปรด[n. exp.] (rān āhān su) EN: FR: restaurant préféré [m]
ร้านอาหารไทย[n. exp.] (rān āhān Th) EN: Thai restaurant FR: restaurant thaï [m] ; restaurant thaïlandais [m]
ร้านอาหารญี่ปุ่น[n. exp.] (rān āhān Yī) EN: Japanese restaurant FR: restaurant japonais [m]
ร้านอาหารเยอรมัน[n. exp.] (rān āhān Yo) EN: German restaurant FR: restaurant allemand [m]
รถเสบียง[n. exp.] (rot sabīeng) EN: dining car ; restaurant car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
สวนอาหาร[n. exp.] (sūan āhān) EN: food garden ; garden-style restaurant ; food center FR: jardin restaurant [m]
ธุรกิจภัตตาคาร[n. exp.] (thurakit ph) EN: restaurant business FR:
ตู้เสบียง[n.] (tūsabīeng) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]
ตู้เสบียงรถไฟ[n. exp.] (tūsabīeng r) EN: dining car FR: voiture-restaurant [f] ; wagon-restaurant [m]

restaurant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kellerlokal {n}cellar restaurant
Schlemmerlokal {n}gourmet restaurant
Selbstbedienungsrestaurant {n}self-service restaurant
Salon {m} (in Gaststätte)lounge bar (in a restaurant)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restaurant
Back to top