ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reservation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reservation, *reservation*,

-reservation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nor is there a plane reservation in his name.ไม่มีแม้แต่การจองตั๋วเครื่องบินในชื่อเขา
No, she's not. Stan, I told you to make the reservation for three!เปล่า เธอไม่ได้มา สแตน ฉันบอกคุณแล้วไง ว่าให้จองไว้แค่สามที่
Find out where he eats. Make a reservation for two.หาที่เขากิน การสำรองห้องพักสำหรับสอง
Uh, your reservation was for 35 minutes ago.เอ่อ การจองโต๊ะนั่งของคุณ หมดเวลาตั้งแต่35 นาทีที่ผ่านมาแล้วครับ
To get a room on a weekend without a reservation is nearly impossible.การที่จะหาห้องซักห้องตอนช่วงวันหยุดโดยไม่ได้จองไว้ล่วงหน้า มันแทบจะเป็นไปไม่ได้
James Bond. You'll find the reservation under Beech.เจมส์ บอนด์ จองห้องไว้ในชื่อ บีช ครับ
Get us a reservation for dinner tonight at that place that got the good review.จองโต๊ะดินเนอร์ร้านที่เขาวิจารณ์ไว้ว่าดี
No, I'm sorry. You have to help us. I made this reservation 2 months ago.ไม่นะ ขอโทษนะคะ คุณต้องช่วยเราด้วย ฉันจองล่วงหน้าไว้แล้วเมื่อสองเดือนก่อน
He seems to think that you work for a pedagogic program... for a reservation with bottoms federal, is that true?เขาคิดว่าคุณ ทำงานให้มูลนิธิ ขององค์กรรัฐ ทำงานอุทิศตน ให้คนพื้นเมือง
She lives on a Havasu reservation in Arizona with her new husband and three replacement kids.เธออยู่ที่เขตสงวนฮาวาซูในแอริโซน่า กับสามีใหม่ และลูกใหม่ที่มาแทนอีก3คน
Do you even know how far off the reservation you've gone?นายรู้ตัวรึเปล่าว่ามาไกลแค่ไหน
Do you even know how far off the reservation you've gone how far from normal?รู้ตัวบ้างมั้ยว่านายหลงเดินทางผิด มาไกลแค่ไหนแล้ว

-reservation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予約券[よやくけん, yoyakuken] (n) reservation slip; reservation voucher
居留地[きょりゅうち, kyoryuuchi] (n) (1) foreign settlement; concession; (2) reservation (e.g. American Indian)
振り(P);風[ふり, furi] (n,ctr) (1) swing; shake; wave; swinging; (n) (2) (uk) appearance; behaviour; (3) (uk) pretence (pretense); show; (4) (uk) lacking a reservation or introduction (at a restaurant, etc.); (5) postures (of a dance); (6) unsewn part of a hanging sleeve on a traditional Japanese woman's garment; (suf,ctr) (7) counter for swords, blades, etc.; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リザベーション[りざべーしょん, rizabe-shon] reservation
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
確保[かくほ, kakuho] reservation (vs)

-reservation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ๊คกิ้ง = บุ๊กกิ้ง[n.] (bukking) EN: booking FR: réservation [f]
โดยไม่อิดเอื้อน[adv.] (dōi mai it-) EN: without reservation FR:
โดยไม่ตั้งข้อสงวน[adv.] (dōi mai tan) EN: without reservation FR:
โดยมีข้อแม้ว่า[X] (dōi mī khøm) EN: on condition that ; with the reservation that FR: à la condition que
โดยมีเงื่อนไขว่า...[X] (dōi mī ngeū) EN: with the reservation that ... FR:
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
จองที่[v. exp.] (jøng thī) EN: reserve ; book ; make a reservation ; engage FR: réserver une place
จองตั๋ว[v.] (jøngtūa) EN: make a reservation ; book a ticket FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองไว้[v. exp.] (jøng wai) EN: make a reservation FR: réserver ; faire une réservation
จองไว้แล้ว[v. exp.] (jøng wai la) EN: have a reservation FR: avoir une réservation
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation FR: réservation [f]
การจองบัตรโดยสาร[n. exp.] (kān jøng ba) EN: reservation ; booking FR: réservation [f]
การจองโรงแรม[n. exp.] (kān jøng rō) EN: hotel reservation FR: réservation d'hôtel [f]
การสำรอง[n.] (kān samrøng) EN: backup ; reservation FR: sauvegarde [f]
การสำรองห้องพัก[n. exp.] (kān samrøng) EN: FR: reservation d'une chambre d'hôtel [f] ; réservation d'une chambre [f]
การสำรองที่นั่ง[n. exp.] (kān samrøng) EN: seat reservation FR: réservation d'un siège [f]
เขตสงวน[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: preserve ; nature reserve ; game reserve ; reservation FR: réserve naturelle [f]
เขตสงวนอินเดียนแดง[n. exp.] (khēt sa-ngū) EN: Indian reservation FR:
ข้อแม้[n.] (khømaē) EN: condition ; stipulation ; reservation ; proviso FR: condition [f] ; réserve [f]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān ) EN: booking office FR: bureau de réservation [m]
ตั้งข้อแม้[v. exp.] (tang khømaē) EN: express a reservation FR:
ทำการจอง[v. exp.] (thamkān jøn) EN: make a reservation FR: effectuer une réservation

-reservation- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Platzkarte {f}reservation card; seat reservation
Reservat {n}; Reservation
Vorbehaltsklausel {f}reservation provision; reservation clause
Platzreservierung {f}seat reservation
Bahnreservierung {f}train reservation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reservation-
Back to top