ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

booking

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *booking*, -booking-

booking ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
booking (n.) การจองล่วงหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
booking(บุค'คิง) n. สัญญา,การตกลง,การจอง
booking clerkn. คนขายตั๋ว
booking halln. ห้องขายตั๋ว
booking officen. ห้องขายตั๋ว
English-Thai: Nontri Dictionary
booking(n) การจอง,การสำรองที่นั่ง,การตกลง,สัญญา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขายตั๋ว (n.) booking clerk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sline? Booking agent? What about him?ไซลน ตัวแทนจองตั๋ว เขาเป็นอย่างไรบ้าง
Those are from crime scenes and booking photos.นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุ จากแฟ้มของตำรวจ
Before you start booking anything, there's something you need to know.เธเนˆเธญเธ™เธ—เธตเนˆเธ„เธธเธ“เธ„เธดเธ”เธˆเธฐเธ—เธณเธญเธฐเน„เธฃเธ•เนˆเธญ, เธกเธตเธšเธฒเธ‡เธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ—เธตเนˆเธ„เธธเธ“เธ„เธงเธฃเธฃเธนเน‰.
I considered booking you in the room adjoining theirs, but I thought that might be a bit...over the top.ฉันคิดว่า จะจองห้องเธอข้างพวกนั้น แต่ฉันคิดว่ามันคงจะ... เกินไปนิด
Right under their noses... booking a room at the empire was genius.ใต้จมูกพวกนั้น จองโรงแรมที่เอ็มไพน์แบบนี้ เป็นความคิดที่เยี่ยมมาก
No, sweetie, you were the queen bitch diva... insulting photographers, upsetting booking agents.ไม่ที่รัก เธอน่ะมันเป็นราิชินีจอมเรื่องมาก ดูถูกช่างภาพ สร้างปัญหาให้เอเจนท์
They're on their way to central booking to pick up Random to ask him about the map.เดี๋ยวก็มา พวกเขากำลังไปคุมขัง เพื่อรับตัวแรนดอมมาถามเรื่องแผนที่
What's the point of booking an appointment if they can't stick to it?มันจะมีประโยชน์อะไรที่จะนัดเวลา ถ้าคุณยึดตามเวลาไม่ได้
The excessiveness of booking all the tables for just the three of you.พวกนายสามคนนั่งวางมาดท่ามกลางโต๊ะอื่นที่ว่างเปล่า
Face, B.A we're booking out. Sosa shafted us.บี.เอ.ไปเถอะ.โซซ่าหักหลังเรา เมอร์ด็อค
I'll go and make the booking now.ฉันจะไปจองให้เดี๋ยวนี้ค่ะ
Yes, I'd like to make a booking on a seat, please.ครับ ผมอยากจองที่นั่งครับ

booking ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダブルブッキング[, daburubukkingu] (n) double booking
ブッキング[, bukkingu] (n) booking
フリーブッキング[, furi-bukkingu] (n) free booking
ブロックブッキング[, burokkubukkingu] (n) block booking
早割[はやわり, hayawari] (n) discount for early booking
オーバーブッキング[, o-ba-bukkingu] (n) overbooking
前売り(P);前売[まえうり, maeuri] (n,vs) advance sale; booking; (P)
自由契約[じゆうけいやく, jiyuukeiyaku] (n) (1) free agency; free contract; free booking; (adj-no) (2) freelance
記載[きさい, kisai] (n,vs) (See 記録) record; statement; description; mention; listing; registration; booking; entry; (P)
集荷(P);蒐荷[しゅうか, shuuka] (n,vs) collection of cargo; cargo booking; (P)

booking ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุ๊คกิ้ง = บุ๊กกิ้ง[n.] (bukking) EN: booking FR: réservation [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi) EN: ticket office ; booking office FR: billeterie [f]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
จอง[v.] (jøng) EN: reserve ; book ; hold ; engage ; order ; make a reservation ; make a booking FR: réserver ; faire une réservation ; retenir ; louer
การจอง[n.] (kān jøng) EN: booking ; reservation FR: réservation [f]
การจองบัตรโดยสาร[n. exp.] (kān jøng ba) EN: reservation ; booking FR: réservation [f]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking FR: accord [m]
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān ) EN: booking office FR: bureau de location [m]
สำนักงานสำรองที่นั่ง[n. exp.] (samnakngān ) EN: booking office FR: bureau de réservation [m]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking ; deal FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
ยืนยันการจอง[v. exp.] (yeūnyan kān) EN: confirm a booking FR: confirmer une réservation

booking ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stornobuchung {f}negative booking
Umbuchung {f} eines Flugschange in booking
Buchungsplatz {m}booking terminal
Fahrkartenschalter {m}booking office

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า booking
Back to top