ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*reinforce*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reinforce, -reinforce-

*reinforce* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reinforce (vt.) เพิ่มกำลังทางทหาร See also: เสริมกำลังทหาร
reinforce (vt.) ทำให้แข็งแกร่งขึ้น See also: เสริม, สนับสนุน Syn. strengthen, support
reinforce with (phrv.) เสริมด้วย See also: ทำให้แข็งแรง
reinforce with (phrv.) สนับสนุนด้วย See also: ส่งเสริมด้วย
reinforce with (phrv.) ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
reinforced concrete (n.) โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement (n.) การสนับสนุน See also: การเสริม Syn. coating, pillar, support
English-Thai: HOPE Dictionary
reinforce(รีอินฟอร์ส') vt. เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน,ทำให้แข็งแรง,ทำให้ได้ผลยิ่งขึ้น,เพิ่ม,เสริม, Syn. strengthen,reenforce
reinforced concreten. คอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement(รีอินฟอร์ส'เมินทฺ) n. การเสริมกำลัง,สิ่งที่ใช้เสริมกำลัง,กองกำลังเสริม,กองกำลังสนับสนุน
English-Thai: Nontri Dictionary
reinforce(vt) เสริมกำลัง,เพิ่มกำลัง,บำรุงกำลัง
reinforcement(n) กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reinforce; reinforcementการเสริมกำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinforcementการเพิ่มความแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reinforced concreteคอนกรีตเสริมเหล็ก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reinforcementการเสริมแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คอนกรีตอัดแรง (n.) reinforced concrete
สร้างเสริม (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Ops. ทำลาย
สร้างเสริม (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Ops. ทำลาย
หนุนเนื่อง (v.) reinforce See also: augment
เสริมกำลัง (v.) reinforce See also: strengthen, supplement
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
เสริมสร้าง (v.) reinforce See also: strengthen, support, fortify Syn. สร้างเสริม Ops. ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Senior Zhao, there are reinforcements at the foot of the mountain!ศิษย์พี่เตีย, พวกมันมีกำลังเสริมอยู่ที่ตีนเขา!
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย
Just get it up. We'll reinforce it later.รีบตอกให้เสร็จ เดี๋ยวค่อยตอกย้ำอีกที
Well, after all the excitement, Section 9 showed up with reinforcements and picked up what remained of the two cybernetic bodies and, of course, what remained of me and my arm.หลังจากเรื่องนั้น, แผนก 9 ส่งกำลังไปที่นั่น – นำร่างของไซบอร์ก 2ร่างมา. และแน่นอน, ตัวกับแขนของผมด้วย
The glass is reinforced... but it won't hold forever.กระจกนั้นแข็งแรง แต่ไม่ตลอดไปแน่
Can we get some reinforcements down here?ขอกำลังเสริม ให้พวกเราข้างล่างนี่ได้มั้ย
Captain Pajota said the Japs reinforced the bridge last night.พวกยุ่นมันตรึงกำลังตรงสะพานเพิ่มเมื่อคืนนี้
Captain Joson, do the same on the highway in case the Japs send reinforcements from Cabanatuan City.กัปตันโจสัน ทำแบบเดียวกันที่ถนนหลวง ในกรณีที่พวกยุ่นส่งกองกำลังมาเสริม..
Any Japanese reinforcements get through you, they get to us.ถ้าพวกยุ่นมันเสริมกำลังผ่านมาทางคุณได้.. มันก็ผ่านมาหาเราได้เหมือนกัน
Leonidas will receive no reinforcements, and if he returns, without my help he will go to jail or worse.- และราชันท่านเล่า ? - รักยิ่ง สามีท่านต่อสู้ เพื่อดินแดน
Jacksors brought in reinforcements, real killers.ทุกอย่างมันผิดไปหมด แจ็คสันเอากองหนุนมาเพิ่ม นักฆ่าตัวจริง
The walls are 2 feet of poured cement reinforced with iron bars and the safe is bolted into the ground, which is 3 feet of solid rock.กำแพงสร้างจากซีเมนต์หนาสองฟุต เสริมด้วยแท่งเหล็กกล้า.. ...และเซฟลงกลอนไว้กับพื้น ซึ่งเป็นหินหนาสามฟุต

*reinforce* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玻璃钢[bō li gāng, ㄅㄛ ㄌㄧ˙ ㄍㄤ, 玻璃钢 / 玻璃鋼] glass-reinforced plastic; fiberglass
弹尽援绝[dàn jìn yuán jué, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄩㄝˊ, 弹尽援绝 / 彈盡援絕] out of ammunition and no hope of reinforcements (成语 saw); in desperate straits
钢化玻璃[gāng huà bō li, ㄍㄤ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄛ ㄌㄧ˙, 钢化玻璃 / 鋼化玻璃] reinforced glass
钢筋水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, 钢筋水泥 / 鋼筋水泥] reinforced concrete
钢筋混凝土[gāng jīn hùn níng tǔ, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄣˋ ㄋㄧㄥˊ ㄊㄨˇ, 钢筋混凝土 / 鋼筋混凝土] reinforced concrete
钢骨水泥[gāng gǔ shuǐ ní, ㄍㄤ ㄍㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, 钢骨水泥 / 鋼骨水泥] reinforced concrete
增援[zēng yuán, ㄗㄥ ㄩㄢˊ, 增援] reinforce
援兵[yuán bīng, ㄩㄢˊ ㄅㄧㄥ, 援兵] reinforcement

*reinforce* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
RC造[アールシーぞう, a-rushi-zou] (n) (See 鉄筋コンクリート) reinforced concrete construction
SRC造[エスアールシーぞう, esua-rushi-zou] (n) (See 鉄骨鉄筋コンクリート造) steel-framed reinforced concrete construction
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P)
強化[きょうか, kyouka] (n,vs) strengthen; intensify; reinforce; solidify; enhancement; (P)
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P)
肋筋[ろっきん, rokkin] (n) stirrup (in reinforced concrete construction)
肩当て[かたあて, kataate] (n) shoulder reinforcement; epaulet
躯体[くたい, kutai] (n,adj-no) (1) body; skeleton; framework; (2) reinforced concrete skeletal soundness
鉄筋コンクリート[てっきんコンクリート, tekkin konkuri-to] (n) reinforced concrete; ferroconcrete

*reinforce* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเน้นย้ำ[n. exp.] (kān nēn yam) EN: emphasis ; reinforcement FR:
การระดมกำลัง[n. exp.] (kān radom k) EN: reinforcements FR:
การเสริม[n.] (kān soēm) EN: expansion ; adjunction ; reinforcement FR:
การเสริมแรง [n. exp.] (kān soēm ra) EN: reinforcement FR: renforcement [m]
การเสริมแรงทางบวก[n. exp.] (kān soēm ra) EN: positive reinforcement FR:
การเสริมแรงทางลบ[n. exp.] (kān soēm ra) EN: negative reinforcement FR:
คอนกรีตอัดแรง[n. exp.] (khønkrīt at) EN: reinforced concrete FR:
คอนกรีตเสริมเหล็ก[n. exp.] (khønkrīt so) EN: ferro-concrete ; reinforced concrete FR: béton armé [m]
หนุนเนื่อง[v.] (nunneūang) EN: reinforce FR:
สร้างเสริม[v.] (sāngsoēm) EN: promote ; better ; reinforce FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมให้แข็งแรงขึ้น[v. exp.] (soēm hai kh) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
เสริมแรง [n. exp.] (soēm raēng) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier

*reinforce* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beton {m} | bewehrter Beton | unbewehrter Betonconcrete | statically reinforced concrete | unreinforced concrete
Faserverbundwerkstoff {m}fibre reinforced composite
Flankenverstärkung {f}sidewall reinforcement
Baustahlmatte {f}reinforcement mat; reinforcement steel mesh
Seitenwandverstärkung {f}sidewall reinforcement
Abstand {m} | Abstand von Bewehrungsstäbenspacing | spacing of reinforcement bars
Zugbewehrung {f}tensile reinforcement
Abreißbewehrung {f}top reinforcement
Lauffläche {f} (Reifen) | gewebeverstärkte Lauffläche | Gewebeverstärkung in der Lauffläche | gewickelte Laufflächetread (tyre) | fabric reinforced tread | tread ply | strip winding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *reinforce*
Back to top