ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-reinforce-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น reinforce, *reinforce*,

-reinforce- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll reinforce them later. If you find any keys, hang on to them.แล้วค่อยมาตอกเสริมทีหลัง ถ้าใครเจอกุญแจ ก็เก็บเอาไว้ด้วย
Just get it up. We'll reinforce it later.รีบตอกให้เสร็จ เดี๋ยวค่อยตอกย้ำอีกที
Good. Perhaps he can reinforce us.ดี บางทีเขาอาจช่วยเราได้
The reason I've asked for such a large funding increase is to reinforce the facility so I can deal with these prisoners.เหตุผลที่ผมขอทุนไปมากขนาดนั้น ก็เพื่อเอามาเสริมเรื่องต่างๆ จะได้ใช้รับมือกับนักโทษได้
If we take away what they cherish the Springboks, their national anthem we just reinforce the cycle of fear between us.เพราะถ้าเรากำจัดสิ่งที่พวกเค้าชื่นชมทิ้งไป.. อย่างทีมสปริงบอกซ์.. หรือเพลงประจำชาติอันเก่า..
The more time juma has to reinforce his position, the more difficult it'll be to take the building and to save lives.มีเวลาให้จูม่าสร้างความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะมีความลำบากมากที่จะจู่โจม และช่วยชีวิตคน
Republic commanders send Jedi Master Luminara Unduli and her Padawan Barriss Offee to reinforce the attack.ผู้บัญชาการจากสาธารณรัฐจึงได้ส่ง อาจารย์เจไดลูมินาร่า อันดูลิ และพาดาวันของเธอ บาร์ริสส์ ออฟฟี ไปทำการสนับสนุนการโจมตี
If that happens, they might pull Hanneken, put him up north to reinforce the 5th and the 1st Marines.ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง.. หน่วยของฮานนาเค่นจะตามไปสมทบ กองกำลังก็จะต้องขึ้นเหนือไปร่วมกับ หน่วยนาวิกโยธินที่ 5 และ 1..
We shall reinforce our fleet along the Hydian Way.เราจะสนับสนุนกองยานของเรา ตลอดไฮเดี่ยนเวย์
If we could examine their composition we might be able to synthesise them to reinforce our Clone armour.ถ้าเราสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของมัน เราอาจจะนำมาสังเคราะห์ เพื่อใช้เพิ่มความแข็งแกร่งให้เกราะของโคลนได้
Well, we need to put up electrified bars over the windows Reinforce the door.เราต้องติดแท่งไฟฟ้าไว้ เหนือหน้าต่าง เสริมประตู
Used to reinforce bones and compound fractures.มันถูกใช้เพื่อเสริมสร้างกระดูกที่หัก

-reinforce- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หนุนเนื่อง[v.] (nunneūang) EN: reinforce FR:
สร้างเสริม[v.] (sāngsoēm) EN: promote ; better ; reinforce FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมให้แข็งแรงขึ้น[v. exp.] (soēm hai kh) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมกำลัง[v. exp.] (soēm kamlan) EN: reinforce ; strengthen ; beef up ; supplement FR: renforcer
เสริมแรง [n. exp.] (soēm raēng) EN: reinforce FR: renforcer
เสริมสร้าง[v.] (soēmsāng) EN: reinforce ; strengthen ; support ; fortify FR: renforcer ; fortifier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -reinforce-
Back to top