ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-refined-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น refined, *refined*,

-refined- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, no, that's... I feel so sorry for him, but he'd be safe with someone refined like you, sir. ฉันเองก็สงสารเขามาก แต่ให้อยู่กับอาจารย์ฉันคงวางใจ
We refined the image the best we could,เราปรับรูปให้ชัดได้เต็มที่แล้ว
Okay, now I reshaped, refined and cropped the edges.โอเค เอาล่ะ ฉันปรับมุม ปรับสี และครอบตรงขอบ
What kind of wealthy refined VIP acts like this?พวกที่ชอบคิดว่าตัวเองพิเศษ ชอบแสดงท่าทีอย่างนี้เหรอ
And refined in the bellies of swine.ที่กลั่นได้ในท้องหมู
There is a toxin refined from the nectar of rhododendron ponticum.เป็นพิษที่ถูกสกัดจากเกษรดอก ไม้ที่มีต้นเป็นพุ่มมาจากเอเชีย
I seu and your brother share the same refined palate.I seu and your brother share the same refined palate.
As someone who's refined and of my position, I can't argue with you.ในฐานะที่ฉันเป็นคนสุภาพ ฉันจะไม่เถียงกับเธอ
She's much more refined and well kept than stunt girl that you are dating so fussily in the department store.ถ้าเทียบกับสตันท์หญิงที่คุณเดทด้วยที่ห้างของเรา
Isn't it like a refined mental game to disturb us?เขากำลังทำสงครามประสาทเพื่อป่วนเราหรือเปล่า
I'm not a refined man who spends on luxuries such as cologne.ผมไม่ใช่ผู้ชายที่ใช้น้ำหอม
The Polonium was refined from U-238 at the Benxi Mine in the Liaoning Province in China.โพโลเนี่ยมถูกกลั่นมาจาก U-238 ที่เหมืองเบนซี จังหวัดเหลียวหนิง ประเทศจีน

-refined- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
[jīng, ㄐㄧㄥ, 精] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine)
彬彬有礼[bīn bīn yǒu lǐ, ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ ㄧㄡˇ ㄌㄧˇ, 彬彬有礼 / 彬彬有禮] refined and courteous; urbane
文质彬彬[wén zhì bīn bīn, ㄨㄣˊ ㄓˋ ㄅㄧㄣ ㄅㄧㄣ, 文质彬彬 / 文質彬彬] refined in manner; gentle
精米[jīng mǐ, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˇ, 精米] refined rice
精粮[jīng liáng, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄤˊ, 精粮 / 精糧] refined grain (rice, wheat etc)
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
[jì, ㄐㄧˋ, 骥 / 驥] thoroughbred horse; refined and virtuous

-refined- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三盆[さんぼん, sanbon] (n) (See 和三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
三盆白[さんぼんじろ, sanbonjiro] (n) (See 三盆) fine high-grade Japanese refined sugar
俗了[ぞくりょう, zokuryou] (n,vs) a refined thing becoming vulgar
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
屋上屋を架す[おくじょうおくをかす, okujouokuwokasu] (exp,v5s) (See 屋上架屋) to do something useless; to paint the lily; to gild refined gold; to build a roof atop the roof
山の手言葉[やまのてことば, yamanotekotoba] (n) (See 下町言葉,山の手・1) the refined speech of the uptown residents of Tokyo
文人墨客[ぶんじんぼっかく;ぶんじんぼっきゃく, bunjinbokkaku ; bunjinbokkyaku] (n) writers and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting and calligraphy
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
洒々落々;洒洒落落[しゃしゃらくらく, shasharakuraku] (n,adj-na) free and easy; frank, easy, and openhearted; sophisticatedly refined
燻し銀;熏し銀;いぶし銀[いぶしぎん, ibushigin] (n) (1) oxidized silver; oxidised silver; (2) refined (aesthetic) taste
精油[せいゆ, seiyu] (n) (1) essential oil; volatile oil; (2) refined oil
精糖[せいとう, seitou] (n) refined sugar; sugar refining
美化語[びかご, bikago] (n) (See 尊敬語,丁寧語) more refined language through prefixing of "o-" or "-go" to words, and use of appropriate vocabulary
詩人墨客[しじんぼっかく;しじんぼっきゃく, shijinbokkaku ; shijinbokkyaku] (n) poets and artists; persons who take delight in such refined pursuits as poetry, literature, painting, and calligraphy
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial
雅言[がげん, gagen] (n) elegant words; refined diction
雅馴[がじゅん, gajun] (n,adj-na) refined (prose, etc.)

-refined- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious ; refined ; choosy FR:
กรีด[v.] (krīt) EN: walk in an affected manner ; move in a refined manner FR:
ละเมียด[adj.] (lamīet) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR: délicat
ละเมียดละไม[adj.] (lamīetlamai) EN: refined ; delicate ; sensitive ; gentle FR:
น้ำตาลทราย[n.] (nāmtān sāi) EN: refined sugar ; granulated sugar FR: sucre raffiné [m]
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์[n. exp.] (nāmtān sāi ) EN: white refined sugar FR: sucre blanc raffiné [m]
ผู้ลากมากดี[n.] (phūlākmākdī) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman FR: aristocrate [m]
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เสลา[adj.] (salao) EN: pretty ; fine ; polished ; fine-featured ; of refined appearance ; charming ; clean cut ; smooth-skinned FR:

-refined- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kultiviert; gewählt {adj} | kultivierter; gewählter | am kultiviertesten; am gewähltestenrefined | more refined | most refined

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -refined-
Back to top