ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reaction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reaction*, -reaction-

reaction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reaction (n.) การตอบสนอง Syn. answer, response
reaction (n.) ปฏิกิริยาตอบกลับ Syn. backlash, counteraction
reaction (n.) ปฏิกิริยาเคมี
reactionary (adj.) เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา Syn. conservative, right-wing
reactionary (adj.) สมาชิกฝ่ายขวา Syn. conservative, die-hard
English-Thai: HOPE Dictionary
reaction(รีแอค'เชิน) n. ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การตอบสนอง,ปฏิกิริยาทางเคมี,ลัทธิฝ่ายขวา
reactionary(รีแอค'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา,ชอบให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ n. สมาชิกฝ่ายขวา,ผู้ชอบการมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (มีอีกชื่อว่าreactionist), See also: reactionism,reactionarism n., Syn. die-hard,rightist
English-Thai: Nontri Dictionary
reaction(n) การตอบสนอง,ปฏิกิริยา,การโต้ตอบ,การสะท้อน
reactionary(adj) ตรงข้าม,แย้ง,เกี่ยวกับปฏิกิริยาโต้ตอบ,เกี่ยวกับการตอบสนอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reactionการโต้, ปฏิกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reactionaryปฏิกิริยา, พวกปฏิกิริยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reactionปฏิกิริยา, การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเริ่มต้นแล้วได้ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตอบสนอง (n.) reaction Syn. การตอบรับ, ผลสะท้อน
การตอบสนอง (n.) reaction Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน
กิริยาสะท้อน (n.) reaction See also: rapid movement of the muscle Syn. ปฏิกิริยา
ปฏิกิริยา (n.) reaction Syn. การตอบรับ, การตอบสนอง, ผลสะท้อน
ปฏิกิริยา (n.) reaction Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบสนอง, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน
ปฏิกิริยาสะท้อน (n.) reaction See also: response, repercussion
แรงสะท้อน (n.) reaction Syn. แรงโต้ตอบ, การตอบสนอง, การตอบรับ, ผลสะท้อน
แรงโต้ตอบ (n.) reaction Syn. การตอบสนอง, การตอบรับ, แรงสะท้อน, ผลสะท้อน
ปฏิกิริยาข้างเคียง (n.) side reaction Syn. ผลข้างเคียง
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (n.) chain reaction
ปฏิกิริยาเคมี (n.) chemical reaction
ไม่ตอบโต้ (v.) have no reaction See also: be cold, be passive, be indifferent Syn. เฉยเมย, เฉย Ops. โต้ตอบ
ไม่โต้ตอบ (v.) have no reaction See also: be cold, be passive, be indifferent Syn. เฉยเมย, เฉย, ไม่ตอบโต้ Ops. โต้ตอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I assume from your reaction that…ฉันสันนิษฐานเอาจากปฏิกิริยาของคุณว่า
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If they shoot it off at some of those apes, it could set off a chain reaction in the whole atmosphere.มันจะใช้รับมือพวกวานร จะทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ทั่วบรรยากาศ
I don't think you appreciate the gut reaction people have to these things.ผมว่าคุณคงนึกภาพปฎิกิริยาของผู้คน กับเรื่องพวกนี่ออกนะ
Scepticism is the natural reaction of people nowadays,ความสงสัยเป็นปฎิกิริยา ตามธรรมชาติของคนสมัยนี้
They want you all on stage to get a real reaction when they announce the winner.พวกเขาต้องการทุกคน บนเวทีตอนประกาศ - อะไรกัน
We'd been doing some renovations so we thought it was a reaction to the paint stripper.เราได้ทำการซ่อมแซมบ้านบางส่วน ดังนั้นเลยคิดว่าเป็นผล จากน้ำยาลอกสี
You've been suffering hysteria. It's a natural reaction to the poison. Water.ประสาทหลอนน่ะ เป็นผลจากพิษของลูกดอก
Neither. I just wanted to get your reaction to Andrew.ไม่ครับ ผมแค่อยากทราบความเห็นของคุณ
And Mido was to react to the man who were to say this When she grabs your hand, your reaction would be...และมิโดก็ตอบสนองกับผู้ชาย ที่พูดอย่างนั้น เมื่อเธอจับมือนาย การตอบสนองของนาย...
A tactic a reaction to a certain market at this point.เป็นปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อตลาดบางส่วนในตอนนี้
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives.หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า
But yet this white woman sees two black guys who look like UCLA students strolling down the sidewalk, and her reaction is blind fear?แต่พอผู้หญิงคนนั้น เห็นคนดำสองคน ที่เหมือนเด็กนักเรียน UCLA เดินเตร่อยู่ข้างถนน และการตอบสนองของเธอ เกิดจากความกลัวงั้นเหรอ
It might be too early to say this, but public reaction has been coldมันอาจจะเร็วเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ แต่ผลตอบรับจากสาธารณะชนไม่ค่อยดีเลย

reaction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
链式裂变反应[liàn shì liè biàn fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄌㄧㄝˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式裂变反应 / 鏈式裂變反應] chain reaction of nuclear fission
溶血病[róng xuè bìng, ㄖㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˋ ㄅㄧㄥˋ, 溶血病] hemolytic disease of newborn (breakdown of red blood cells due to alloimmune reaction between mother and fetus)
光感应[guāng gǎn yìng, ㄍㄨㄤ ㄍㄢˇ ˋ, 光感应] optical response; reaction to light; light sensitive; photoinduction
反应锅[fǎn yìng guō, ㄈㄢˇ ˋ ㄍㄨㄛ, 反应锅 / 反應鍋] reaction pot (chemical engineering); cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
逆流[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 逆流] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, 过敏性反应 / 過敏性反應] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis
知识越多越反动[zhī shi yuè duō yuè fǎn dòng, ㄓ ㄕ˙ ㄩㄝˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄝˋ ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 知识越多越反动 / 知識越多越反動] the more knowledgeable, the more reactionary (absurd anti-intellectual slogan attributed after the event to the Gang of Four 四人幫|四人帮)
催化[cuī huà, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, 催化] catalysis; to catalyze (a reaction)
连锁反应[lián suǒ fǎn yìng, ㄌㄧㄢˊ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄢˇ ˋ, 连锁反应 / 連鎖反應] chain reaction
链式反应[liàn shì fǎn yìng, ㄌㄧㄢˋ ㄕˋ ㄈㄢˇ ˋ, 链式反应 / 鏈式反應] chain reaction
化学反应[huà xué fǎn yìng, ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄈㄢˇ ˋ, 化学反应 / 化學反應] chemical reaction
守旧[shǒu jiù, ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ, 守旧 / 守舊] conservative; reactionary
反应式[fǎn yìng shì, ㄈㄢˇ ˋ ㄕˋ, 反应式 / 反應式] equation of a chemical reaction
水合[shuǐ hé, ㄕㄨㄟˇ ㄏㄜˊ, 水合] hydration reaction
过敏性[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 过敏性 / 過敏性] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis
心理作用[xīn lǐ zuò yòng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 心理作用] mental reaction
核反应[hé fǎn yìng, ㄏㄜˊ ㄈㄢˇ ˋ, 核反应 / 核反應] nuclear reaction
反作用[fǎn zuò yòng, ㄈㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 反作用] opposite reaction
反动[fǎn dòng, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ, 反动 / 反動] reaction; reactionary
反动分子[fǎn dòng fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反动分子 / 反動份子] reactionaries; reactionary elements
反动派[fǎn dòng pài, ㄈㄢˇ ㄉㄨㄥˋ ㄆㄞˋ, 反动派 / 反動派] reactionaries
反响[fǎn xiǎng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 反响 / 反響] repercussions; reaction; echo
感应[gǎn yìng, ㄍㄢˇ ˋ, 感应 / 感應] response; reaction; interaction; irritability (biol.); induction (elec.); inductance
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 逆反应 / 逆反應] reverse reaction; counter-reaction; inverse response
热核聚变反应[rè hé jù biàn fǎn yìng, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˇ ˋ, 热核聚变反应 / 熱核聚變反應] thermonuclear fusion reaction
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

reaction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR)
アレルギー反応[アレルギーはんのう, arerugi-hannou] (n) allergic reaction
イオン反応[イオンはんのう, ion hannou] (n) ionic reaction
ウィダール反応[ウィダールはんのう, uida-ru hannou] (n) Widal reaction (for typhoid fever)
テルミット反応[テルミットはんのう, terumitto hannou] (n) thermit reaction
ポリメラーゼ連鎖反応法[ポリメラーゼれんさはんのうほう, porimera-ze rensahannouhou] (n) polymerase chain reaction (PCR)
ヨウ素デンプン反応;沃素澱粉反応[ヨウそデンプンはんのう(ヨウ素デンプン反応);ようそでんぷんはんのう(沃素澱粉反応), you so denpun hannou ( you moto denpun hannou ); yousodenpunhannou ( yoku moto denp] (n) iodo-starch reaction
ワッセルマン反応[ワッセルマンはんのう, wasseruman hannou] (n) Wassermann reaction
凝集反応[ぎょうしゅうはんのう, gyoushuuhannou] (n) agglutination reaction
出社拒否症[しゅっしゃきょひしょう, shusshakyohishou] (n) physical reaction caused by a phobia about going to work
心因反応[しんいんはんのう, shin'inhannou] (n) (See 心因性反応) psychogenic reaction
心因性反応[しんいんせいはんのう, shin'inseihannou] (n) (See 心因反応) psychogenic reaction
愉快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes
拒絶反応[きょぜつはんのう, kyozetsuhannou] (n) (1) (organ) rejection; (2) unthinking dismissal; strong reaction (against); (P)
硝煙反応[しょうえんはんおう, shouenhan'ou] (n) (1) chemical reaction used to detect residue from gunshots; (2) (col) gunpowder residue; gun shot residue; GSR
連鎖反応[れんさはんのう, rensahannou] (n) chain reaction
遊離基反応[ゆうりきはんのう, yuurikihannou] (n) reaction of free radicals
酸化還元反応[さんかかんげんはんのう, sankakangenhannou] (n) oxidation-reduction reaction
まどろっこしい;まどろこしい;まどろっこい;まどろこい[, madorokkoshii ; madorokoshii ; madorokkoi ; madorokoi] (adj-i) dull (e.g. of movement or reaction); sluggish
不善感[ふぜんかん, fuzenkan] (n) negative reaction; unsuccessful vaccination
副作用[ふくさよう, fukusayou] (n) reaction; secondary effect; side effect; (P)
反動[はんどう, handou] (n) reaction; recoil; kick; backlash; (P)
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
抗原抗体反応[こうげんこうたいはんのう, kougenkoutaihannou] (n) antigen-antibody reaction; AAR
逆作用[ぎゃくさよう, gyakusayou] (n) reaction; adverse effect
過剰反応[かじょうはんのう, kajouhannou] (n) overreaction
Japanese-English: COMDICT Dictionary
副作用[ふくさよう, fukusayou] reaction, secondary effect, side effect

reaction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูใจ[v.] (dūjai) EN: see how someone feels ; understand someone else's reaction FR:
ฟังปฏิกิริยา[v. exp.] (fang patiki) EN: FR: entendre la réaction ; écouter la réaction
จลนศาสตร์เคมี[n. exp.] (jalanasāt k) EN: chemical kinetics ; reaction kinetics FR:
การโต้ตอบ[n.] (kān tōtøp) EN: retaliation ; reaction FR:
เครื่องบินไอพ่น[n.] (khreūangbin) EN: jet ; jet plane FR: avion à réaction [m] ; jet [m]
เครื่องบินเจ็ท[n. exp.] (khreūangbin) EN: jet plane ; jetliner ; jet FR: avion à réaction [m] ; jet [m] (anglic.)
เครื่องยนต์ไอพ่น[n.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
เครื่องยนต์แบบเจ๊ท[n. exp.] (khreūangyon) EN: jet engine FR: moteur à réaction [m]
ความร้อนของปฏิกิริยา[n. exp.] (khwām røn k) EN: heat of reaction FR: chaleur de réaction [f]
กิริยาสะท้อน[n.] (kiriyāsathø) EN: reaction ; reflex FR: réflexe [m]
กลัวใจ[v. exp.] (klūa jai) EN: be afraid of one's own reaction FR:
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยาดูดความร้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: endothermic reaction FR: réaction endothermique [f]
ปฏิกิริยาคายความร้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: exothermic reaction FR: réaction exothermique [f]
ปฏิกิริยาข้างเคียง[n. exp.] (patikiriyā ) EN: side reaction FR:
ปฏิกิริยาเคมี[n. exp.] (patikiriyā ) EN: chemical reaction FR: réaction chimique [f]
ปฏิกิริยาลำดับหนึ่ง[n. exp.] (patikiriyā ) EN: first order reaction FR:
ปฏิกิริยาลำดับสอง[n. exp.] (patikiriyā ) EN: second-order reaction FR:
ปฏิกิริยาลำดับศูนย์[n. exp.] (patikiriyā ) EN: zero order reaction FR:
ปฏิกิริยาลูกโซ่[n. exp.] (patikiriyā ) EN: chain reaction FR: réaction en chaîne [f]
ปฏิกิริยานานาชาติ[n. exp.] (patikiriyā ) EN: international response FR: réaction internationale [f] ; réponse internationale [f]
ปฏิกิริยานิวเคลียร์[n. exp.] (patikiriyā ) EN: nuclear reaction FR: réaction nucléaire [f]
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: oxidation reaction FR: réaction d'oxydation [f]
ปฏิกิริยารีดักชัน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: reduction reaction ; reduction-oxidation reaction FR:
ปฏิกิริยาสะท้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: reaction ; response ; repercussion FR: réaction [f]
ปฏิกิริยาตอบโต้[n. exp.] (patikiriyā ) EN: respond ; react ; reaction FR: réaction [f]
แรงปฏิกิริยา[n. exp.] (raēng patik) EN: reaction FR: réaction [f] ; force de réaction [f]
แรงสะท้อน[n. exp.] (raēng sathø) EN: reaction FR:
แรงโต้ตอบ[n. exp.] (raēng tōtøp) EN: reaction FR:
เสียงสะท้อน[n.] (sīengsathøn) EN: response ; verbal reaction ; feedback FR:
ทำอะไรไม่ได้[v. exp.] (tham arai m) EN: there is nothing I can do about it ; nothing can be done FR: ne savoir rien y faire ; n'avoir aucune réaction ; il n'y a rien à faire
ท่าที[n.] (thāthī) EN: attitude ; reaction ; manner ; gesture FR: attitude [f] ; comportement [m] ; intention [f]
ชา[adj.] (chā) EN: numb ; insensible ; without sensation ; anaesthetized FR: engourdi ; sans réaction
การมีปฏิกิริยารุนแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī pati) EN: overreaction FR:
การมีปฏิกิริยาโต้ตอบแรงเกินไป[n. exp.] (kān mī pati) EN: overreaction FR:
สันดานปฏิกิริยา[n. exp.] (sandān pati) EN: reactionary nature FR: tendance réactionnaire [f]
ถอยหลังเข้าคลอง[adj.] (thøilangkha) EN: reactionary ; retrograde ; retrogressive FR: rétrograde ; réactionnaire

reaction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwirkungsfreiheit {f}absence of reaction
Ankergegenwirkung {f} [electr.]armature reaction
Gleichgewichtsreaktion {f}balance reaction
Störverhalten {n}disturbance reaction
Fällungsreaktion {f}precipitation reaction
Reaktionsgeschwindigkeit {f}speed of reaction
Abreaktion {f}abreaction
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Reaktionsholz {n}reaction wood
Reaktionskraft {f}reaction force
Reaktionszeit {f} | maximale Reaktionszeitreaction time; response time | peak response time
Schrecksekunde {f}reaction time
reaktionär {adj} | reaktionärer | am reaktionärstenreactionary | more reactionary | most reactionary
rückschrittlich {adj}reactionary; retrograde; retrogressive
Kettenreaktion {f}series of reactions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reaction
Back to top