ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

repercussion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *repercussion*, -repercussion-

repercussion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
repercussion (n.) ผลของการกระทำ Syn. effect, result
repercussion (n.) การสะท้อนกลับ Syn. echo, backlash
English-Thai: HOPE Dictionary
repercussion(รีเพอคัช'เชิน) n. การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ,ผลสะท้อน,เสียงสะท้อน, Syn. effect,result
English-Thai: Nontri Dictionary
repercussion(n) ผลสะท้อน,การสะท้อนกลับ,เสียงสะท้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
repercussion๑. การเกลื่อน๒. การกระเด้ง [มีความหมายเหมือนกับ ballottement] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your insolence and its repercussions.ความอวดดีของเธอ เป็นปัญหา
That has to have some kind of repercussions.นั่นต้องมีผลกระทบกลับบางอย่าง
I got a call from the boss. There'll be repercussions. Hefty fine probably.ฉันได้รับโทรศัพท์จากเจ้านาย บอกมาว่ามีผลกระทบ อาจจะเป็นเรื่องค่าปรับ
Losing a child has repercussions.การเสียลูกไป มีผลกระทบ
Wherever we are, our actions have repercussions on the whole Earth.ในทุกๆที่,ที่เราอยู่ ทุกการกระทำสะท้อนกลับ สู่โลกเราทั้งสิ้น
It means you have a choice-- you must either spend the rest of your life running from this man... or turn yourself in and face the repercussions of your past.หมายความว่า คุณมีทางเลือก คุณจะให้ชีวิตที่เหลือ วิ่งหนีชายคนนี้ หรือจะเผชิญหน้า กับผลกรรมจากอดีต
About the repercussions of what you're doing.เกี่ยวกับผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณทำ
Turned my job into a sham with no repercussions.ทำให้ฉันกลายเป็นนักต้มตุ๋น แล้วไม่ต้องรับโทษอะไรเลย
I never realised what the repercussions it would be.ข้าไม่เคยเข้าใจถึงผลของการกระทำว่าจะเกิดขึ้นตามมา
There will be repercussions if you pull Arlette from that car.มันต้องมีผลสะท้อนแน่ ถ้าคุณช่วยอาร์เล็ตต์จากรถคันนั้น
And clearly, I didn't consider the repercussions of our announcement.และอย่างเห็นได้ชัด ผมไม่คิดว่า มันคือผลสะท้อนกลับของเรา ที่ได้ไปแถลงข่าว
No rules, no repercussions.ไม่มีกฎระเบียบ ไม่มีสิทธิและความฝัน

repercussion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions
严重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, 严重后果 / 嚴重後果] grave consequence; serious repercussion
反响[fǎn xiǎng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˇ, 反响 / 反響] repercussions; reaction; echo

repercussion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
後腹[あとばら, atobara] (n) afterpains; repercussions; consequences
波紋[はもん, hamon] (n) (1) ripple; ring on the water; (2) repercussions; (P)
波紋が広がる[はもんがひろがる, hamongahirogaru] (exp,v5r,vi) to have repercussions
跳ね返り[はねかえり, hanekaeri] (n) rebounding; recovery; repercussions; tomboy

repercussion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทบกระเทือน[v.] (krathopkrat) EN: affect ; impact ; influence ; have an impact on ; have a repercussion FR: affecter ; toucher
ปฏิกิริยา[n.] (patikiriyā) EN: reaction ; response FR: réaction [f] ; réponse [f] ; répercussion [f]
ปฏิกิริยาสะท้อน[n. exp.] (patikiriyā ) EN: reaction ; response ; repercussion FR: réaction [f]
ผลสะท้อน[n. exp.] (phon sathøn) EN: secondary effect ; after-effect ; consequence ; repercussion ; result FR: conséquence [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า repercussion
Back to top