ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ragged-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ragged, *ragged*,

-ragged- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prince Ali is nothing more than that ragged urchin Aladdin.เจ้าชายอาลีไม่ใช่อะไรเลย นอกเสียจากเจ้าเด็กสกปรก อะลาดิน
It wasn't potassium cyanide because there was no ragged stippling in the red blood cells. The blood was hypo or smaller.มันไม่ใช่โปแตสเซียมไซยาไนด์เพราะมันไม่มีร่องรอย ในเม็ดเลือดแดงเลย
Are you saying you never ragged on anybody?นี่คุณกำลังพูดว่าคุณไม่เคยรบกวนใครเลยหรอ
A single drop in a cup of wine suffices to soothe ragged nerves.หยดเดียว ในถ้วยของไวน์ พอเพียงเพื่อปลอบ เส้นประสาทขาดกะรุ่งกะริ่ง
Listened to his ragged little breaths, his coughing, his whimpering.ฟังเสียงลมหายใจเล็กๆฟืดฟาด เสียงเขาไอ เสียงครวญคราง
She's really ragged right now.ตอนนี้เธอกำลังเครียดๆมาก
Lamb has her running herself ragged doing the work of four nurses.แลมบ์ใช้งานเธอหนักมาก ทำงานแทนพยาบาลสี่คน

-ragged- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lán, ㄌㄢˊ, 褴 / 襤] ragged garments

-ragged- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)

-ragged- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะรุ่งกะริ่ง[adj.] (karungkarin) EN: ragged ; tattered ; in tatters ; shabby FR:
ขาด ๆ วิ่น ๆ = ขาดๆ วิ่นๆ[v. exp.] (khāt-khāt w) EN: be worn-out ; be torn ; be ragged ; be ripped ; be shabby FR:
ขาดวิ่น[v.] (khāt win) EN: be in latters ; be ragged FR:
ขาดวิ่น[adj.] (khāt win) EN: tattered ; ragged ; torn FR: râpé
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged FR: être débraillé
รุ่งริ่ง[adj.] (rungring) EN: tattered ; ragged ; shabby FR:
เสื้อผ้าขาด[n. exp.] (seūa phā kh) EN: ragged clothes FR:
ซอมซ่อ[adj.] (sommasø) EN: shabby ; worn-out ; dilapidated ; ragged ; seedy ; run down FR: râpé ; miteux

-ragged- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zerlumpt; abgerissen {adj} | zerlumpter | am zerlumptestenragged | more ragged | most ragged

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ragged-
Back to top