ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tattered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tattered*, -tattered-

tattered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tattered (adj.) ซึ่งขาดรุ่งริ่ง See also: กะรุ่งกะริ่ง, ฉีกขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย Syn. old, ragged
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาดกระจาย (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี
ขาดไม่มีชิ้นดี (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ขาดกระจาย, ฉีก
หลุดลุ่ย (v.) be tattered See also: be worn - out, be ragged Syn. คลายตัว, ขาดกระจาย, ฉีก, ขาดไม่มีชิ้นดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not wearing an evening gown, and carrying such a tattered branded bag to this place.คุณไม่ได้ใส่ชุดราตรี แล้วก็... คุณมาที่นี่ กับกระเป๋าเก่าๆขาดๆ
I saw what you two were looking at this morning-- the tattered box, old photographs.ฉันเห็นสิ่งที่เธอสองคนกำลังดูเมื่อเช้านะ กล่องรุ่งริ่ง ที่มีรูปเก่าๆ
We must ride like thundering waves under the tattered battle flag of my father.เราต้องบุก ให้เหมือนคลื่นยักษ์ถล่ม ภายใต้ธงสัญลักษณ์ของบิดาข้า
And here I was prepared to kick your tattered ass.และฉันก็เตรียมเตะเธอแล้ว
No, man. His wings are tattered. My wings are brand new.ไม่หรอกครับ ปีกเขามันผ้าขี้ริ้วแล้ว ปีกผมสิใหม่เอี่ยม

tattered ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǚ, ㄌㄩˇ, 褛 / 褸] soiled; tattered

tattered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おんぼろ[, onboro] (adj-na,adj-no) worn-out; shabby; tattered; dilapidated
ぼろぼろ(P);ボロボロ[, boroboro (P); boroboro] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (1) (on-mim) worn-out; torn; crumbling; tattered; (2) tears or grain of rice falling; (P)

tattered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะรุ่งกะริ่ง[adj.] (karungkarin) EN: ragged ; tattered ; in tatters ; shabby FR:
ขาดกระจาย[v. exp.] (khāt krajāi) EN: be tattered FR:
ขาดไม่มีชิ้นดี[v. exp.] (khāt mai mī) EN: be tattered FR:
ขาดวิ่น[adj.] (khāt win) EN: tattered ; ragged ; torn FR: râpé
หลุดลุ่ย[v.] (lutlui) EN: be tattered ; be worn - out ; be ragged FR: être débraillé
รุ่งริ่ง[adj.] (rungring) EN: tattered ; ragged ; shabby FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tattered
Back to top