ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*proofread*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proofread, -proofread-

*proofread* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
proofread (vi.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofread (vt.) พิสูจน์อักษร Syn. scan, improve, correct
proofreader (n.) ผู้พิสูจน์อักษร Syn. reader, editor
English-Thai: HOPE Dictionary
proofread(พรูฟ'รีด) vt.,vt. อ่านตรวจทาน,ตรวจปรู๊ฟ., See also: proffreader n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
proof (vt.) พิสูจน์อักษร (คำย่อของคำว่า proofread) See also: ตรวจคำผิด
ปรู๊ฟ (v.) proofread Syn. พิสูจน์
พิสูจน์อักษร (v.) proofread See also: proof
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ
Come on, t-brain. you're proofreading at Wagner Finch.ไม่เอาน่า มันสมอง เธอเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของ Wagner Finch
Look, I just need her to proofread my personal essay.ดูนี่,ฉันแค่ต้องการเธอเพื่อตรวจเรียงความประวัติส่วนตัวของฉัน
A specialized protein proofreads to make sure that only the right letters are accepted so that the DNA is accurately copied.โปรตีนเฉพาะพิสูจน์อักษร เพื่อให้แน่ใจว่า ว่ามีเพียงตัวอักษรที่ถูกต้อง ได้รับการยอมรับ เพื่อให้ดีเอ็นเอจะถูกคัดลอก อย่างถูกต้อง
Occasionally, a proofreading error slips through making a small, random change in the genetic instructions.บางครั้งความผิดพลาดพิสูจน์ อักษรบิลผ่าน ทำให้ขนาดเล็กการเปลี่ยนแปลง สุ่มในคำแนะนำทางพันธุกรรม
Ah, Miss Corinth has proofread my N400 form and says, 'tis good to go.คุณโครินธ์พิสูจน์อักษร แบบเอ็น 400 ของผม แล้วบอกว่า "ใช้ได้แล้วค่ะ"
Proofread Jenny's column. Read Sebastian's latest opus.ตรวจงานให้เจนนี่ อ่านงานเขียนของเซบาสเตียน
Alistair sent me these about six months ago to proofread.อลิซแตร์ส่งนี่มาให้ฉัน เมื่อราวหกเดือนก่อน เพื่อพิสูจน์อักษร
If it wasn't dog-walking at 10 bucks an hour, it was house-sitting or proofreading.เรื่องเงิน ถ้าไม่ใช่จูงหมาไปเดินเล่น ชั่วโมงละ 10 เหรียญ
Do you know how to proofread?รู้วิธีการที่พิสูจน์อักษรคะ ?

*proofread* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, 校] proofread; to check; to compare

*proofread* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一校[いっこう, ikkou] (n) whole school; the first proof; one proofreading; (P)
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again
校了[こうりょう, kouryou] (n,vs) proofreading completed
校正(P);較正[こうせい, kousei] (n,vs) (1) (校正 only) proofreading; correction of press; (2) calibration; (P)
校正係[こうせいがかり, kouseigakari] (n) proofreader
校注;校註[こうちゅう, kouchuu] (n) collation editing; proofreading and annotation
校閲[こうえつ, kouetsu] (n,vs) revision; proofreading; (P)
校閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader
素読[そどく, sodoku] (n,vs) (See 素読み) reading something (usu. aloud) without trying to understand it; reading something only for the purposes of proofreading
赤字[あかじ, akaji] (n,adj-no) (1) deficit; (being in or going into) the red; (2) red text; red letters; (3) corrections (by a teacher or proofreader) written in red; (P)

*proofread* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: proofreader FR:
พิสูจน์อักษร[v. exp.] (phisūt aksø) EN: proofread FR:
ปรู๊ฟ[v.] (prūp) EN: proofread ; proof FR: corriger les épreuves
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ตรวจปรู๊ฟ[v. exp.] (trūat prūp) EN: proofread FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *proofread*
Back to top