ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-proofread-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น proofread, *proofread*,

-proofread- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think maybe you--you should have had someone proofread itฉันคิดว่าคุณควรมีคนช่วยตรวจทานนะ
Look, I just need her to proofread my personal essay.ดูนี่,ฉันแค่ต้องการเธอเพื่อตรวจเรียงความประวัติส่วนตัวของฉัน
Ah, Miss Corinth has proofread my N400 form and says, 'tis good to go.คุณโครินธ์พิสูจน์อักษร แบบเอ็น 400 ของผม แล้วบอกว่า "ใช้ได้แล้วค่ะ"

-proofread- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
校を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again

-proofread- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พิสูจน์อักษร[v. exp.] (phisūt aksø) EN: proofread FR:
ปรู๊ฟ[v.] (prūp) EN: proofread ; proof FR: corriger les épreuves
สอบทาน[v.] (søpthān) EN: check ; check up ; verify ; proofread ; collate FR: comparer ; s'assurer ; vérifier ; relire
ตรวจปรู๊ฟ[v. exp.] (trūat prūp) EN: proofread FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -proofread-
Back to top