ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pilgrim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pilgrim*, -pilgrim-

pilgrim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pilgrim (n.) ผู้เดินทาง See also: นักเดินทาง, นักท่องเที่ยว Syn. traveler, wanderer
pilgrimage (vi.) จาริกแสวงบุญ See also: เดินทางแสวงบุญ, ธุดงค์
pilgrimage (vi.) เดินทาง Syn. travel
pilgrimage (n.) การเดินทางไกล Syn. travel, trip
pilgrimage (n.) การจาริกแสวงบุญ See also: การเดินทางแสวงบุญ Syn. travel, trip
English-Thai: HOPE Dictionary
pilgrim(พิล'กริม) n. ผู้แสวงบุญ,ผู้จาริกแสวงบุญ,พระธุดงค์,คนธุดงค์,ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
pilgrimage(พิล'กระมิจฺ) n. การเดินทางแสวงบุญ,การจาริกแสวงบุญ,การเดินทางไกล,วิถีทางชีวิต
English-Thai: Nontri Dictionary
pilgrim(n) นักธุดงค์,นักแสวงบุญ,ผู้จาริก,ผู้เดินทาง
pilgrimage(n) การธุดงค์,การแสวงบุญ,การเดินทาง,การจาริก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาริก (n.) pilgrim See also: traveler, wayfarer Syn. จารึก
ธุดงค์ (n.) pilgrimage See also: travel, wayfaring, trip
แสวงบุญ (v.) pilgrimage See also: pilgrim
การถือธุดงค์ (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim
ธุดงคสมาทาน (n.) pilgrimage keeping See also: observation of pilgrim Syn. การถือธุดงค์
จาริก (v.) make a pilgrimage See also: wander, travel Syn. แสวงบุญ
พระธุดงค์ (n.) monk on pilgrimage
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
On the pilgrim trail from the Eastern Empire.ตามร่องรอยของนักเดินทาง จากอาณาจักรทางตะวันออก
To deny every pilgrim the chance to kneel at the tomb of the Magdalene.ทำลายโอกาสที่นักบุญทั้งหมดจะคุกเข่าลงหน้าสุสาน แมคดาเลน
Well, it looks like a pilgrim at a funeral.มันดูเหมือนกับชุดบาทหลวงในงานศพมากเลยค่ะ
(Rufus) the young pilgrim says, "can i try?"นักแสวงหาบุญกล่าว "ขอลองได้ไหม?"
Like Scott Pilgrim and Shojo Beat, that kind of thing.[เฮ้เดฟ เรื่องกาแฟว่าไง จากเคธี่]
All rise! This Court is now in session. The Honorable Judge Pilgrim presides.ทุกคนโปรดทำความเคารพ,ศาลแห่งนี้กำลังเข้าสู่การประชุม ผู้พิพากษาให้เกียรติเป็นประธาน
Today the Pilgrim capsule with it's valuable Mars Soil samples... completes it's 8 month return from Mars.วันนี้กระสวยพิลกริม พร้อมตัวอย่างดินดาวอังคาร สิ้นสุดภารกิจ 8 เดือนกลับจากดาวอังคาร
But the Pilgrim capsule is damaged.แต่กระสวยพิลกริมเสียหาย
After striking debris, Pilgrim non-responsive.หลังจากการชน พิลกริมไม่ตอบสนอง
ISS PILGRIM 7ภารกิจพิลกริม 7 ไอเอสเอส วันที่สอง
Pilgrim was struck by debris and veered off courseยานพิลกริมชนอุกกาบาต หักเหออกนอกเส้นทาง
Pilgrim wasn't just seeing things in the Mars soil.พิลกริมไม่ได้ตาฝาดเห็นบางอย่าง ในดินดาวอังคาร

pilgrim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
约翰・本仁[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Ben3 ren2, 约翰・本仁 / 約翰・本仁] John Bunyan (1628-1688), English puritan writer, author of Pilgrim's Progress 天路歷程|天路历程
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
朝圣者[cháo shèng zhě, ㄔㄠˊ ㄕㄥˋ ㄓㄜˇ, 朝圣者 / 朝聖者] pilgrim

pilgrim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピルグリムファーザーズ[, pirugurimufa-za-zu] (n) Pilgrim Fathers
参拝者[さんぱいしゃ, sanpaisha] (n) worshiper; pilgrim
無東西[むとうざい, mutouzai] (n) (1) not knowing one's bearings; being disorientated; (2) itinerant monk; pilgrim
さんや袋[さんやぶくろ, sanyabukuro] (n) pilgrim's carry-all bag
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
伊勢参り[いせまいり, isemairi] (n) Ise pilgrimage
参詣[さんけい, sankei] (n,vs) temple or shrine visit; pilgrimage; homage
巡り;廻り[めぐり, meguri] (n) (1) circumference; girth; (2) tour; pilgrimage; (3) circulation (e.g. of blood)
御蔭参り;お蔭参り[おかげまいり, okagemairi] (n) (See 伊勢参り) pilgrimage to Ise
手杖[しゅじょう;ちゅうじょう, shujou ; chuujou] (n) staff (esp. one used by a monk, i.e. as a walking stick during a pilgrimage)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
笈;負[おい, oi] (n) wooden box carried on one's back to store items for a pilgrimage
笈摺[おいずり;おいずる, oizuri ; oizuru] (n) thin, sleeveless overgarment worn by pilgrims
行者[ぎょうじゃ, gyouja] (n) ascetic; pilgrim; devotee
行脚[あんぎゃ, angya] (n,vs) pilgrimage; walking tour; tour; (P)
行脚僧[あんぎゃそう, angyasou] (n) {Buddh} itinerant monk; monk on a pilgrimage
西国[さいごく;さいこく, saigoku ; saikoku] (n) (1) (abbr) the western part of Japan (esp. Kyushu, but ranging as far east as Kinki); (2) western nations (esp. India or Europe); (3) (See 西国三十三所) 33 temples in the Kinki area containing a statue of Avalokitesvara; (4) (See 西国巡礼) a pilgrimage of these temples
詠歌[えいか, eika] (n) poem; song; (Buddh.) pilgrim's song
詣で[もうで, moude] (suf) pilgrimage; visit
詣でる[もうでる, mouderu] (v1) to make a pilgrimage
遍歴[へんれき, henreki] (n,vs) travels; pilgrimage; itinerancy; (P)
遍歴者[へんれきしゃ, henrekisha] (n) pilgrim; nomad; iterant
金剛杖[こんごうづえ;こんごうじょう, kongoudue ; kongoujou] (n) pilgrim's staff
雲水行脚[うんすいあんぎゃ, unsuiangya] (n) itinerant monk being on pilgrimages to many lands

pilgrim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จารึก[n.] (jāreuk) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
จาริก[n.] (jārik) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
นักแสวงบุญ[n. exp.] (nak sawaēng) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
ผู้แสวงบุญ[n. exp.] (phū sawaēng) EN: pilgrim FR: pèlerin [m]
บุญยาตรา[n.] (bunyayātrā) EN: pilgrimage FR:
จาริก[v.] (jārik) EN: make a pilgrimage FR: faire un pèlerinage
การแสวงบุญ[n. exp.] (kān sawaēng) EN: pilgrimage FR: pèlerinage [m]
การถือธุดงค์[n. exp.] (kān theū th) EN: pilgrimage keeping FR:
สักการะ[v.] (sakkāra) EN: worship ; pay homage to ; make a pilgrimage to ; offer sacrifices FR: vénérer ; adorer
แสวงบุญ[v. exp.] (sawaēng bun) EN: make a pilgrimage FR: faire un pélérinage
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:
ธุดงค-[pref.] (thudongkha-) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice FR:
ธุดงคสมาทาน[n.] (thudongkhas) EN: pilgrimage keeping FR:

pilgrim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wallfahrtskirche {f}pilgrimage church
Wallfahrtsort {m}place of pilgrimage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pilgrim
Back to top