ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wayfaring

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wayfaring*, -wayfaring-

wayfaring ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wayfaring (n.) การเดินเท้า See also: การเดินทางด้วยเท้า Syn. voyaging, rambling, traveling
English-Thai: HOPE Dictionary
wayfaring(เว'แฟ'ริง) adj. เกี่ยวกับการเดินทาง (โดยเฉพาะการเดินทางโดยการเดินจริง ๆ)
English-Thai: Nontri Dictionary
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A certain amount of wayfaring is required.ที่นักท่องเที่ยวแบกเป้รักการเดินทาง จำนวนไม่น้อยเลย ที่ต้องการ อ่านหนังสือเล่มนี้

wayfaring ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ธุดงค์[n.] (thudong) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice ; austere practices ; constituents of ascetic practice to remove defilements FR:
ธุดงค-[pref.] (thudongkha-) EN: pilgrimage ; wayfaring ; austerity practice FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wayfaring
Back to top