ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pile up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pile up*, -pile up-

pile up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile up (vt.) สะสม See also: รวบรวม
pile up (vi.) ทับถม See also: ทับถม, พอก, โปะ, ถม, พูน Syn. heap up, stack up
pile up (vt.) ทำให้เพิ่มพูน See also: ทำให้มากขึ้น, รวบรวม, สะสม Syn. accumulate, conglomerate, compile
pile up (phrv.) กองรวมกัน Syn. heap up
pile up (phrv.) ชนกัน See also: กระแทก
pile up (phrv.) ทำให้เกิดขึ้น See also: ทำให้เกิด, นำมาซึ่ง Syn. heap up
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองพะเนินเทินทึก (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองเป็นภูเขาเลากา, กองสุม
กองสุม (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองเป็นภูเขาเลากา
กองเป็นภูเขาเลากา (v.) pile up See also: pile on, heap up Syn. กองสุม
ตะล่อม (v.) pile up See also: heap up, gather, garner Syn. กอง, รวม Ops. เกลี่ย
ทับถม (v.) pile up See also: pile charge upon, heap up, over whelm Syn. พอก, โปะ, ถม, พูน, สุม
พูน (v.) pile up See also: heap, accumulate
ลอม (v.) pile up See also: heap up
สุม (v.) pile up See also: heap up, accumulate, stack up, amass, assemble Syn. ทับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Winter is almost over, and things do pile up when you've been gone a hundred years.ทุกสิ่งกำลังจะดีขึ้นหลังจากหายไปเป็น 100 ปี
Afternoon, sir. Things can really pile up if you don't stay on top of them.สวัสดีตอนบ่าย ท่าน สิ่งสามารถกองอยู่จริง
When they pile up like that, it becomes evidence.เมื่อมันเกิดขึ้นในทำนองนั้น มันกลายเป็นหลักฐาน
I cannot stand by in silence as cold cases pile up at the fault of Milady.แต่ผมไม่อาจสงบปากยืนมองเฉยๆขณะที่คดีไขไม่ออกเหล่านี้ตั้งกองเพนินต่อหน้าคุณหนูนะครับ
Kids, why don't you go pile up the leaves in the yard?ทำไมไม่ออกไปกวาดใบไม้ให้กองรวมกันในสนามหญ้าละลูก
You're the one who told me not to pile up your mail on your desk because it was unsightly.ก็เธอเป็นคนบอกฉันเองว่าไม่ให้ยุ่งกับจดหมายของเธอเองนี่ เพราะว่ามันไม่น่าดู.
No career yet, but records pile up.งานยังไม่มี แต่มันก็จะเป็นการรับงานซ้อนกัน
Run three yards, fall down, pile up, Run three yards, fall down, pile up, I mean, you know, four months of that, I'm ready to put a gun to my head,วิ่งไป 3 หลา ล้ม ทับๆกัน วิ่งไปอีก 3 หลา ล้ม ทับกันอีก ก็น่าจะรู้นี่ ถ้าทำอย่างนั้น 4 เดือน ผมต้องเอาปืนจ่อหัวแน่
Food doesn't go, orders pile up. Disaster.อาหารไม่เดิน ออเดอร์กองเป็นตั้ง ตายแน่ๆ
You see how they pile up?ลูกสาวลูกชาย เห็นไหมว่าพวกเขากองพะเนินกันแล้ว
Chilling hard-core for 20 years is what let all this junk pile up.พักผ่อนสุดขั้วมา 20 ปี ทำให้มีขยะกองโตขนาดนี้
You two get the fence. Too many pile up, we got ourselves a problem.นายสองคนจัดการทำรั้วกั้นซะ หาอะไรมากองให้เยอะๆ พวกฉันจะจัดการปัญหาของพวกฉันเอง

pile up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
堆砌[duī qì, ㄉㄨㄟ ㄑㄧˋ, 堆砌] lit. to pile up (bricks); to pack; fig. to pad out (writing with fancy phrases); ornate rhetoric
堆满[duī mǎn, ㄉㄨㄟ ㄇㄢˇ, 堆满 / 堆滿] pile up
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 摞] pile up
重沓[chóng tà, ㄔㄨㄥˊ ㄊㄚˋ, 重沓] redundant; to pile up

pile up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
借金が嵩む;借金がかさむ[しゃっきんがかさむ, shakkingakasamu] (exp,v5m) to get deeper in debt; to pile up debts
重なり合う[かさなりあう, kasanariau] (v5u) to lie on top of each other; to overlap; to pile up
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r,vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P)
降り積もる;降積もる[ふりつもる, furitsumoru] (v5r) to fall and pile up (e.g. snow); to lie thick
嵩む[かさむ, kasamu] (v5m,vi) (uk) to pile up; to increase
盛り上げる(P);盛りあげる[もりあげる, moriageru] (v1,vt) (1) to pile up; to heap up; (2) to stir up; to enliven; to bring to a climax; (P)
積み上げる[つみあげる, tsumiageru] (v1,vt) to pile up; to make a heap; to lay bricks
積み重ねる(P);つみ重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] (v1,vt) to pile up; to accumulate; (P)
積む[つむ, tsumu] (v5m) to pile up; to stack; to load (car, ship, etc.); to pack; (P)
積もる(P);積る[つもる, tsumoru] (v5r) (1) to pile up; to accumulate; (2) (See 見積もる) to estimate; (P)
築く[きずく, kizuku] (v5k,vt) to build; to pile up; to amass; (P)
重ねる[かさねる, kasaneru] (v1,vt) to pile up; to put something on another; to heap up; to add; to repeat; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
重ねる[かさねる, kasaneru] Thai: วางซ้อน English: to pile up

pile up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
กอบโกย[v.] (køpkōi) EN: grab ; amass ; pile up ; rake in FR:
ลอม[v.] (løm) EN: pile up FR: amonceler ; empiler ; entasser
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
สะ[v.] (sa) EN: pile up FR:
ซ้อน[v.] (søn) EN: overlap ; pile up ; superimpose ; lay on top of sth FR: superposer ; recouvrir
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler
ตะล่อม[v.] (talǿm) EN: pile up ; gather into a pile ; amass gently FR: amasser ; ramasser
ทับถม[v.] (thapthom) EN: pile up FR: entasser ; empiler
ท่วมตัว[v. exp.] (thūam tūa) EN: pile up over FR: submerger qqn
ตกหนัก[v.] (toknak) EN: shoulder a burden ; shoulder a responsibility ; pile up on s.o. FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pile up
Back to top