ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peck*, -peck-

peck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peck (n.) หน่วยตวงมีค่าเท่ากับ 2 แกลลอน
peck (vt.) จิก See also: แทะ, เล็ม Syn. pick at, poke at
peck (vt.) จูบเบาๆ Syn. smack
peck (vt.) ถากถาง See also: เหน็บแหนม Syn. nag
peck (n.) การจิก Syn. picking up
peck at (phrv.) จิก See also: เจาะ
peck at (phrv.) เล็ม Syn. nibble at, pick at
peck at (phrv.) สัมผัสเพียงผิวเผิน See also: ทำผิวเผิน Syn. pick at
peck at (phrv.) คอยหาข้อผิดหรือบกพร่อง See also: จ้องจับผิด
peck up (phrv.) จิกขึ้นมา
peckish (sl.) หิว See also: กระหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
peck(เพค) n. 8ควอร์ต vi.,n. (การ) จิก,ขว้าง,ก้อนหิน,เหน็บแนม,ขว้างก้อนหิน,โยนก้อนหิน
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pecker woodn. นกหัวขวาน,คนผิวขาวในภาคใต้ของอเมริกา
pecking ordern. การที่ผู้ที่แข็งแรงกว่ารังแก ผู้ที่อ่อนแอกว่า
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
English-Thai: Nontri Dictionary
peck(n) น้ำหนักเป็นเป๊ก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิก (v.) peck See also: seize, pick
การจิก (n.) pecking See also: picking with the beak
การจิก (n.) pecking (of an animal) See also: nibble
กลัวเมีย (v.) be henpecked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy named Jack Jordan ran over Mr Peck and his two little girls,ชายชื่อแจ๊ค จอร์แดนชนคุณเป็ก กับลูกสาวสองคนแล้วหนี
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์
However... the weakest one among them... would only peck the concrete floor.แต่... .. ตัวที่อ่อนแอที่สุด
Those who peck others wouldn't know they will be pecked too.บางคนที่กำลังเหยียบย่ำคนอื่นอยู่ ก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังถูกข่มเหงอยู่เหมือนกัน
No matter they are friends or lovers... no matter they are parents or siblings... people will peck them... until they die!ไม่สนเพื่อน หรือว่าคนรักของคนที่ถูกแกล้ง... .. ไม่สนใจพ่อแม่ หรือพี่น้องของพวกเขา...
They look like a right peck of fuckers to me.พวกแม่งดูเหมือนตัวสร้างปัญหามากกว่า
Then, a peck on the forehead?งั้นจูบหน้าผากเป็นไง
Come on now. I ain't talking about no fucking peck like you gave Matthew.มาใน ตอนนี้ ฉัน ไม่ได้ พูดคุย เกี่ยวกับการ ร่วมเพศ ไม่ ถากถาง เช่น คุณให้ แมทธิว
If I comprehend this correctly, then this Alistair Peck has taken Einstein's theory of relativity and turned it on its ear.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นายอลิซแตร์ เพ็ค คนนี้ กำลังใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์
However, it does confirm that Dr. Peck was dealing with tremendous energy to do...อย่างไรก็ตาม มันยืนยันว่า ดร.เพ็ค กำลังวุ่นอยู่กับ พลังงานอันมหาศาลสำหรับ...
Mr. Peck may have done project work for NASA, but he's employed locally.คุณเพ็ค อาจจะเสร็จโปรเจ็คที่นาซ่าแล้ว แต่เขายังมีงานทำอยู่ที่นี่
Alistair Peck was a professor here for six years.อลิซแตร์ เพ็ค เป็นศจ.ที่นี่มาหกปีแล้ว

peck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhòu, ㄓㄡˋ, 咮] beak of bird; peck at
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[dǒu, ㄉㄡˇ, 斗] decaliter; peck; dry measure for grain equal to ten sheng 升 or one-tenth dan 石
灰赤杨[huī chì yáng, ㄏㄨㄟ ㄔˋ ㄧㄤˊ, 灰赤杨 / 灰赤楊] grey alder (Alnus incana); speckled alder
班辈[bān bèi, ㄅㄢ ㄅㄟˋ, 班辈 / 班輩] seniority in the family; pecking order
班辈儿[bān bèi r, ㄅㄢ ㄅㄟˋ ㄖ˙, 班辈儿 / 班輩兒] seniority in the family; pecking order
小斑点[xiǎo bān diǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 小斑点 / 小斑點] speckle
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, 微粒] speck; particle
斑点[bān diǎn, ㄅㄢ ㄉㄧㄢˇ, 斑点 / 斑點] spot; stain; speckle
点子[diǎn zi, ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 点子 / 點子] spot; point; dot; speck; drop (of liquid); droplet; point (of argument); idea; crux; indication; pointer
啄木鸟[zhuó mù niǎo, ㄓㄨㄛˊ ㄇㄨˋ ㄋㄧㄠˇ, 啄木鸟 / 啄木鳥] woodpecker
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 鴷] woodpecker

peck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペック[, pekku] (n) peck (unit of volume)
啄む[ついばむ, tsuibamu] (v5m,vt) to pick at; to peck at
掻っ穿る;掻っ穿じる(io)[かっぽじる, kappojiru] (v5r) (uk) (See 穿る) to dig up; to peck at
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up
突く(P);突付く(iK)[つつく, tsutsuku] (v5k,vt) (1) (uk) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to; (P)
突っ突く;突っつく[つっつく, tsuttsuku] (v5k,vt) (1) (See 突く・つつく・1) to poke (repeatedly, lightly); to nudge; (2) to peck at (one's food); to pick at; (3) to peck at (someone's faults, etc.); (4) to egg on; to put up to
アンナ蜂鳥[アンナはちどり;アンナハチドリ, anna hachidori ; annahachidori] (n) (uk) Anna's woodpecker (Calypte anna)
イエロースペックルドクロミス[, iero-supekkurudokuromisu] (n) yellow-speckled chromis (Chromis alpha)
ウッドペッカー[, uddopekka-] (n) woodpecker
オヨギベニハゼ[, oyogibenihaze] (n) yellow cave goby (Trimma taylori, species found in Indo-Pacific waters); cave dwarfgoby; yellow-speckled pygmy-goby
コペイカ[, kopeika] (n) kopeck; kopek; copeck
コペック[, kopekku] (n) kopeck
スペックル干渉計[スペックルかんしょうけい, supekkuru kanshoukei] (n) speckle interferometer
モンツキテンジクザメ[, montsukitenjikuzame] (n) speckled carpetshark (Hemiscyllium trispeculare, species from northern Australia)
一点[いってん, itten] (n) speck; dot; point; only a little; particle; only one; (P)
上下関係[じょうげかんけい, jougekankei] (n) pecking order; hierarchical relationship; vertical relationship; hyponymy
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
啄木[たくぼく, takuboku] (n) woodpecker
啄木鳥[きつつき(gikun);たくぼくちょう;けら;けらつつき;キツツキ, kitsutsuki (gikun); takubokuchou ; kera ; keratsutsuki ; kitsutsuki] (n) (uk) woodpecker
天師道[てんしどう, tenshidou] (n) (See 五斗米道) Way of the Celestial Masters (ancient Chinese Daoist movement orig. known as The Way of the Five Pecks of Rice)
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government
小啄木鳥;小啄木[こげら;コゲラ, kogera ; kogera] (n) (uk) pygmy woodpecker (Dendrocopos kizuki)
小片[しょうへん, shouhen] (n) crumbling; speck
[むら, mura] (n) spots; speckles; mottles
斑点[はんてん, hanten] (n,adj-no) speck; fleck
斑紋;斑文[はんもん, hanmon] (n,adj-no) speckles; spotted pattern
木啄;木叩き;木叩[きたたき;キタタキ, kitataki ; kitataki] (n) (uk) white-bellied woodpecker (Dryocopus javensis)
杢調[もくちょう, mokuchou] (adj-no) mottled (cloth color); speckled; grainy
熊啄木鳥[くまげら;クマゲラ, kumagera ; kumagera] (n) (uk) black woodpecker (Dryocopus martius)
牛突[うしつつき;ウシツツキ, ushitsutsuki ; ushitsutsuki] (n) (uk) oxpecker
緑啄木鳥[あおげら(gikun);アオゲラ, aogera (gikun); aogera] (n) (uk) Japanese green woodpecker (Picus awokera); Japanese woodpecker; wavy-bellied woodpecker
胡麻斑[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame)
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish
豆粒[まめつぶ, mametsubu] (n) speck
赤啄木鳥[あかげら, akagera] (n) great spotted woodpecker
野口啄木鳥[のぐちげら;ノグチゲラ, noguchigera ; noguchigera] (n) (uk) Okinawa woodpecker (Sapheopipo noguchii)
霜降り(P);霜降[しもふり, shimofuri] (n,vs) (1) speckled with white; salt and pepper (colour, color); (2) (of fabric) created by intertwining white and coloured fibres; (3) (of beef) marbling; (4) (abbr) (of fish, chicken, shellfish, etc.) blanching by exposure to boiling and then icy water; (P)
鼻下長[びかちょう, bikachou] (n) amorous man; henpecked husband

peck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิก[v.] (jik) EN: peck at ; pick FR: becqueter ; picoter ; picorer
จุมพิตเบา ๆ = จุมพิตเบาๆ[v. exp.] (jumphit bao) EN: peck FR:
การหอม[n.] (kān høm) EN: peck ; kiss FR: baiser [m]
โขกสับ[v.] (khōksap) EN: rebuke ; nag ; peck at ; scold ; criticize sharply ; lace into FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter
ด่าง[X] (dāng) EN: spotted ; speckled ; mottled ; piebald ; striped FR: tacheté ; marbré ; rayé ; moucheté ; tigré
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald FR:
ดวง[n.] (dūang) EN: disc = disk (Am.) ; sphere ; orb ; circle ; dot ; spot ; speckle ; stain FR: disque [m] ; sphère [f] ; globe [m] ; cercle [m] ; point [m]
หิวโซ[v. exp.] (hiū sō) EN: be very hungry ; be starving ; be peckish ; be famished ; be ravenous FR:
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ไข่ขาง[n.] (khaikhāng) EN: fly-blow ; fly specks FR:
ขาง[n.] (khāng) EN: flyspeck ; flyblow FR:
กลัวเมีย[v. exp.] (klūa mīa) EN: be henpecked FR:
กระผีก[n.] (kraphīk) EN: smidgen ; speck ; iota FR:
กระผีกริ้น[n.] (kraphīkrin) EN: smidgen ; speck ; iota FR:
งูปล้องหวายแดง[n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
งูปล้องหวายหัวดำ [n. exp.] (ngū plǿng w) EN: Small-spotted Coral Snake ; Speckled Coral Snake FR:
นกหัวขวาน[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: woodpecker FR: pic
นกหัวขวานแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Maroon Woodpecker FR: Pic porphyroïde [m] ; Pic porphyre [m]
นกหัวขวานแดงลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Banded Woodpecker FR: Pic minium [m]
นกหัวขวานแดงหลังลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Bay Woodpecker FR: Pic à oreillons rouges [m] ; Pic à bec pâle [m]
นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Stripe-breasted Woodpecker FR: Pic à poitrine rayée [m]
นกหัวขวานด่างแคระ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-capped Woodpecker ; Grey-capped Pygmy Woodpecker FR: Pic à coiffe grise [f] ; Pic pygmée [m]
นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง [n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Yellow-crowned Woodpecker FR: Pic mahratte [m]
นกหัวขวานด่างอกลายจุด[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Fulvous-breasted Woodpecker FR: Pic de Macé [m]
นกหัวขวานด่างท้องดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Black-and-Buff Woodpecker FR: Pic à jugulaire [m]
นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Rufous-bellied Woodpecker FR: Pic à ventre fauve [f] ; Pic à ventre roux [m] ; Pic épeiche à ventre roux [m]
นกหัวขวานหัวเหลือง [n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Pale-headed Woodpecker FR: Pic grantia [m]
นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Speckled Piculet FR: Picumne tacheté [m]
นกหัวขวานเขียวหัวดำ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-headed Woodpecker ; Grey-faced Woodpecker FR: Pic cendré [m] ; Pic à tête grise [m]
นกหัวขวานเขียวคอเขียว[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-breasted Woodpecker FR: Pic verdâtre [m] ; Pic à poitrine striée [m]
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Laced Woodpecker FR: Pic médiastin [m]
นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Black-headed Woodpecker FR: Pic à tête noire [m]
นกหัวขวานเขียวท้องลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Streak-throated Woodpecker FR: Pic striolé [m]
นกหัวขวานคอลาย[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Checker-throated Woodpecker FR: Pic gorgeret [m]
นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Heart-spotted Woodpecker FR: Pic canente [m]
นกหัวขวานแคระอกเทา[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Grey-and-buff Woodpecker FR: Pic trapu [m]
นกหัวขวานลายคอแถบขาว[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Buff-necked Woodpecker FR: Pic tukki [m]
นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Buff-rumped Woodpecker FR: Pic strihup [m] ; Pic à tête jaune [m]
นกหัวขวานหลังสีส้ม[n. exp.] (nok hūakhwā) EN: Orange-backed Woodpecker FR: Pic vigoureux [m]

peck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker
Bismarckmistelfresser {m} [ornith.]New Ireland Flowerpecker
Arfakbeerenpicker {m} [ornith.]Obscure Berrypecker
Atlasgrünspecht {m} [ornith.]Levaillant's Green Woodpecker
Speckschwarte {f} | Speckschwarten
Blaßkopf-Bambusspecht {m} [ornith.]Bamboo Woodpecker
Rotohrspecht {m} [ornith.]Bay Woodpecker
Blondschopfspecht {m} [ornith.]Blond-crested Woodpecker
Borneomistelfresser {m} [ornith.]Bornean Fire-breasted Flowerpecker
Gelbbürzel-Mistelfresser {m} [ornith.]Borneo Yellow-rumped Flowerpecker
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Buntkopfspecht {m} [ornith.]Golden-naped Woodpecker
Kardinalspecht {m} [ornith.]Cardinal Woodpecker
Carolinaspecht {m} [ornith.]Red-bellied Woodpecker
Celebesspecht {m} [ornith.]Fulvous Woodpecker
Streifenschwanzspecht {m} [ornith.]Checkered Woodpecker
Fahlkopfspecht {m} [ornith.]Chestnut Woodpecker
Rotkehlspecht {m} [ornith.]Cinnamon Woodpecker
Dunenspecht {m} [ornith.]Downy Woodpecker
Fleckchen {n}speck
Speckseite {f} | Speckseiten
Grünspecht {m} [ornith.]Green Woodpecker (Picus viridis)
Guineataube {f} [ornith.]Speckled Pigeon
Haitispecht {m} [ornith.]Hispaniolan Woodpecker
Haarspecht {m} [ornith.]Hairy Woodpecker
Helmspecht {m} [ornith.]Pileated Woodpecker
Himalayaspecht {m} [ornith.]Himalayan Woodpecker
Kaiserspecht {m} [ornith.]Imperial Woodpecker
Isabellbrustspecht {m} [ornith.]Steak-bellied Woodpecker
Japangrünspecht {m} [ornith.]Wavy-bellied Woodpecker
Kizukispecht {m} [ornith.]Japanese Spotted Woodpecker
Kaktusspecht {m} [ornith.]White-fronted Woodpecker
Kleinspecht {m} [ornith.]Lesser Spotted Woodpecker (Dendrocopos minor)
Maronenspecht {m} [ornith.]Maroon Woodpecker
Mittelspecht {m} [ornith.]Middle Spotted Woodpecker (Dendrocopos medius)
Rotsteiß-Mistelfresser {m} [ornith.]Mistletoe Flowerpecker
Nonnenspecht {m} [ornith.]White-headed Woodpecker
Nubierspecht {m} [ornith.]Nubian Woodpecker
Goldrückenspecht {m} [ornith.]Olive Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peck
Back to top