ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

patent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *patent*, -patent-

patent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
patent (n.) สิทธิบัตร See also: เอกสารสิทธิ์ Syn. grant, brevet
patent (vt.) จดสิทธิบัตร See also: ได้รับสิทธิบัตร
patent (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, patented, licensed
patent (adj.) ที่แพร่ขยาย Syn. expanded, spreading
patent (adj.) ซึ่งเปิดโล่ง See also: ซึ่งเห็นได้ชัด, ซึ่งเปิดเผย Syn. clear, conspicuous, obvious, palpable, unconcealed Ops. dim, hidden, obscure
patent leather (n.) หนังสีดำลื่น แข็งและเป็นมัน
patent medicine (n.) ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ Syn. trademarked medicine, drugs, nostrum, panacea
patent right (n.) สิทธิบัตร See also: สิทธิคุ้มครอง
patented (adj.) ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร See also: เกี่ยวกับสิทธิบัตร Syn. controlled, monopolized, licensed
patentee (n.) ผู้ได้รับสิทธิบัตร Syn. donee, grantee
patentor (n.) ผู้ออกสิทธิบัตรให้
English-Thai: HOPE Dictionary
patent(แพท'ทันทฺ) n. สิทธิบัตร adj. ซึ่งได้รับการคุ้มครองจากสิทธิบัตร,ได้รับประโยชน์เฉพาะตัว, See also: patentability n.
patent anchorn. สมอเรือที่ไม่มีคานจับ
patent flourn. แป้งชั้นด'
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
patent officen. สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตร
patent rightn. สิทธิคุ้มครองที่ได้รับจากสิทธิบัตร
patent rollsn. สมุดจดทะเบียนสิทธิบัตร
patentee(แพท'ทันที) n. ผู้ได้รับสิทธิบัตร
patentor(แพท'ทันเทอะ) n. ผู้ออกสิทธิบัตรให้
English-Thai: Nontri Dictionary
patent(n) สิทธิบัตร,เครื่องหมาย,เอกสารสิทธิ
patentee(n) ผู้ได้รับสิทธิบัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
patentยังเปิด, โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patent medicineยาตำรับสงวนสิทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patenteeเจ้าของสิทธิบัตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Patentสิทธิบัตร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Patent medicinesสิทธิบัตรทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิทธิบัตร (n.) patent
สิทธิบัตร (n.) patent See also: letter patent
ประทานบัตร (n.) patent permit See also: concession Syn. สัมปทาน, ใบอนุญาต
จดสิทธิบัตร (v.) register a patent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But it was a 26-year-old Swiss patent clerk, doing physics in his spare time, who changed the world.แต่รู้ไหม เสมียนชาวสวิสท์อายุ 26 เสมียนเขียนบัตรโรงพยาบาล ใช้เวลาว่างทำงานเป็นผู้เปลี่ยนโลก
He's a patent clerk, not a bookkeeper.เขาเป็นเสมียนต่างหาก
General Electric and Professor Chakrabarty went to the patent office with a little microbe that eats up oil spills.บริษัทเจเนรัลอิเล็กทริคกับศาสตราจารย์จักราบาร์ตี ไปที่สำนักงานสิทธิบัตรพร้อมกับจุลินทรีย์เล็ก ๆ ชนิดหนึ่ง ซึ่งกินคราบน้ำมัน
The patent office and the U.S. Government took a look at this quote invention;พิจารณ์ดูสิ่งประดิษฐ์ที่ว่านี้
The patent statures don't cover living things. This is not an invention.นี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์
And to everyone's surprise by a three to two decision they overrode the patent office.และการตัดสินสร้างความประหลาดใจแก่ทุกคน ด้วยมติ 3-2 ศาลเพิกถอนคำตัดสินของสำนักงานสิทธิบัตร
Then the patent office appealed.และสิ่งที่สาธารณชนควรรับรู้ก็คือ
And what the public should realize now is the patent office was very clear that you cant patent life.ตอนนั้นสำนักงานสิทธิบัตรมีความชัดเจนมาก ว่าคุณจดสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิตไม่ได้
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต
And they're now beginning to patent the genomes of every other creature on this planet.และตอนนี้พวกเขากำลังเริ่มจดสิทธิบัตร แผนที่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป

patent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专利局[zhuān lì jú, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄐㄩˊ, 专利局 / 專利局] patent office
专利权[zhuān lì quán, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄑㄩㄢˊ, 专利权 / 專利權] patent right
专利法[zhuān lì fǎ, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, 专利法 / 專利法] patent law
专利药品[zhuān lì yào pǐn, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 专利药品 / 專利藥品] patent drugs
成药[chéng yào, ㄔㄥˊ ㄧㄠˋ, 成药 / 成藥] patent medicine; medicine already made up
专利[zhuān lì, ㄓㄨㄢ ㄌㄧˋ, 专利 / 專利] patent

patent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パテント[, patento] (n) patent
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
売薬;売り薬[ばいやく(売薬);うりぐすり, baiyaku ( baiyaku ); urigusuri] (n,adj-no) patent medicine; nonprescription drug
審査官[しんさかん, shinsakan] (n) examiner (e.g. patent examiner)
新案特許[しんあんとっきょ, shin'antokkyo] (n) patent on a new device
日本国特許庁[にほんこくとっきょちょう, nihonkokutokkyochou] (n) Japanese Patent Office
特許主[とっきょぬし, tokkyonushi] (n) patentee; holder of a patent
特許庁[とっきょちょう, tokkyochou] (n) Japan Patent Office; (P)
特許明細書[とっきょめいさいしょ, tokkyomeisaisho] (n) patent description; patent specifications
特許権[とっきょけん, tokkyoken] (n) patent rights
知的所有権[ちてきしょゆうけん, chitekishoyuuken] (n) intellectual property rights (in patent law)
赤玉[あかだま, akadama] (n) (1) red ball; amber; jasper; (2) (arch) patent medicine; (3) brand of sweet wine
出願書類[しゅつがんしょるい, shutsuganshorui] (n) file wrapper (patents)
実施例[じっしれい, jisshirei] (n) example of execution (e.g. in patents); practical example; working example; embodiment
審判官[しんぱんかん, shinpankan] (n) administrative law judge; appeal examiner (e.g. in patents)
新規性[しんきせい, shinkisei] (n) novelty (patentability requirement)
柱書;柱書き[はしらがき, hashiragaki] (n) introductory clause of a law, patent, etc.; chapeau; main paragraph
特許[とっきょ, tokkyo] (n,adj-no) (1) patent; special permission; licence (license); concession; franchise; charter; (adj-f) (2) proprietary; (P)
異議申立[いぎもうしたて, igimoushitate] (n,adj-f) objection; opposition (e.g. to a patent)
請求項;請求頂(iK)[せいきゅうこう, seikyuukou] (n) claim (esp. in a patent)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特許[とっきょ, tokkyo] patent, special permission, concession, , proprietary (a-no)

patent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสิทธิบัตร[n. exp.] (anusitthiba) EN: petty patent FR:
โจ่งแจ้ง[adj.] (jōngjaēng) EN: frank ; open ; apparent, obvious, patent ; undisguised ; blatant FR: clair et net ; franc ; évident
จดสิทธิบัตร[v. exp.] (jot sitthib) EN: register a patent FR:
จดทะเบียนสิทธิบัตร[v. exp.] (jotthabīen ) EN: take out a patent FR:
การจดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān jot sit) EN: patent application FR:
การละเมิดสิทธิบัตร[n. exp.] (kān lamoēt ) EN: infrigement of patent ; patent violation FR:
กฎหมายสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi sitt) EN: patent law FR:
กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสิทธิบัตร[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: patent law FR:
หมายเลขสิทธิบัตร[n. exp.] (māilēk sitt) EN: patent number FR:
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร[n. prop.] (Phrarātchab) EN: Patent Act FR:
พระราชหัตถเลขา[n.] (phrarātchah) EN: letters patent ; royal writing FR:
ประทานบัตร[n.] (prathānnaba) EN: concession ; patent permit ; mining concession FR:
สิทธิบัตร[n.] (sitthibat) EN: patent ; letter patent FR: brevet [m] ; patente [f]
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์[n. exp.] (sitthibat k) EN: design patent FR:
สิทธิบัตรยา[n. exp.] (sitthibat y) EN: drug patent ; chemical patent FR:
ได้รับสิทธิบัตร[adj.] (dāi rap sit) EN: patented FR: breveté ; patenté
หิรัญบัฏ[n.] (hiranyabat) EN: letters patents conferring rank or title to a priest FR:

patent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentnutzungsmissbrauch {n}abuse of patent
Anordnungspatent {n}arrangement patent
Patentübertragung {f}assignment of patent; transfer of a patent
Basispatent {n}basic patent
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim
Erlöschen {n} eines Patentsexpiration of a patent
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Patentdauer {f}term of the patent
Gebrauchsrecht {n}petty patent
Patentschutz {m}protection by patent
Patentschutzbereich {m}scope of the protection by patent
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Patenturkunde {f}patent certificate
Patentochter {f} | Patentöchter
Patentierung {f}; Patenterteilung
Markenartikel {m}patent article
Patent {n} | Patente
Patentamt {n}patent office
Patentanwalt {m}; Patentanwältin
Patentanwaltsbüro {n}patent attorney's office [Am.]
Patenterteilungsverfahren {n}patent granting procedure
Patentgesetz {n}Patents Act
Lackleder {n}patent leather
Patentierbarkeit {f} | der Patentierbarkeit entgegenstehenpatentability | to exclude patentability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า patent
Back to top