ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unarmed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unarmed*, -unarmed-

unarmed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unarmed (adj.) ไม่ได้ติดอาวุธ See also: ไม่มีอาวุธ
unarmed (adj.) ที่ไม่มีสิ่งป้องกันตัว (ใช้กับสัตว์)
English-Thai: HOPE Dictionary
unarmed(อันอาร์มดฺ') adj. ไม่มีอาวุธ,ไม่ได้ติดอาวุธ,ไม่มีเขี้ยวเล็บ,ไม่มีหนาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unarmedไร้หนาม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That way I don´t have to kill an unarmed couple. lt´s not my style.ฉันจะได้ไม่ฆ่าผัวเมียไม่มีอาวุธ
A psychotic terrorist, identified only as the letter v attacked the control booth with high-powered explosives and weapons that he used against unarmed civilians in order to broadcast a message of hate.ผู้ก่อการร้ายเสียสติร้ายนี้, ถูกระบุเพียงชื่อ "วี"... ...เข้าจู่โจมห้องควบคุม ด้วยระเบิดร้ายแรงและอาวุธ... ...เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่สถานีนำสาร แห่งความเกลียดชังของเขาออกอากาศ
They knew he was in here,they knew he was armed and dangerous, and they knew that he was gonna fight till the last round, and they sent me in here with an unarmed kid who can't shoot his way out of a wet paper bag.ตกลง พวกเขาอยู่ที่โต๊ะกินข้าว คนร้ายมืออาวุธ คุณจะให้ผมอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ได้ที่เห็นเป้า
You're lettin' him call all the shots. How are your unarmed men gonna stop him?มันฝังลึก เพราะเขาเทิดทูนธอมาก
Deb pulled her gun on an unarmed boy to get him to give up the gang.เด็บชักปืนใส่เด็กที่ไม่มีอาวุธ เพื่อให้เขาบอกที่ซ่อนยาของแก้งค์นั่น
You wouldn't fire at an unarmed guy.นายคงไม่ยิงคนไร้ทางสู้นะ
He made a bad judgment call and shot an unarmed coke dealer.เขาตัดสินในพลาดและยิงพ่อค้ายาที่ไม่มีอาวุธ
I will not fight an unarmed man.ข้าจะไม่สู้กับ คนที่ไม่มีอาวุธ.
Sarah, the guy was unarmed and, and you just...ซาร่าห์, ผู้ชายคนนั้น ไม่มีอาวุธ และคุณ.. -ฉันทำ เพราะว่าฉันต้องทำ
The payment will be in spice delivered in an unarmed diplomatic ship.จ่ายเงินในรูปของสไปซ์ ส่งมาในยานฑูตที่ไม่ติดอาวุธ
You are my son. You will not strike an unarmed man.เจ้าเป็นลูกของข้า และเจ้าจะไม่สู้ กับคนที่ไม่มีอาวุธ
I didn't sign up to shoot unarmed civilians.ผมไม่ได้สมัครมา เพื่อยิงพลเรือนที่ไร้อาวุธ

unarmed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手无寸铁[shǒu wú cùn tiě, ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄨㄣˋ ㄊㄧㄝˇ, 手无寸铁 / 手無寸鐵] unarmed and defenceless
空手[kōng shǒu, ㄎㄨㄥ ㄕㄡˇ, 空手] empty-handed; unarmed; karate
未武装[wèi wǔ zhuāng, ㄨㄟˋ ˇ ㄓㄨㄤ, 未武装 / 未武裝] unarmed

unarmed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸腰[まるごし, marugoshi] (adj-no) unarmed; without weapons
無手[むて, mute] (n,adj-no) empty-handed; unarmed; lacking funds
非武装[ひぶそう, hibusou] (n) (1) demilitarization; demilitarisation; (adj-no) (2) demilitarized; demilitarised; unarmed; weaponless

unarmed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือเปล่า[adj.] (meūplāo) EN: empty handed ; barehanded ; bare hands ; unarmed ; with bare fist FR: mains nues

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unarmed
Back to top