ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-oscillate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น oscillate, *oscillate*,

-oscillate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock FR: osciller ; balancer ; brandir
แกว่งกวัด[v.] (kwaengkwat) EN: oscillate FR: osciller
ลังเลใจ[v. exp.] (langlē jai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ส่ายไปมา[v. exp.] (sāi pai mā) EN: oscillate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -oscillate-
Back to top