ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

initiator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *initiator*, -initiator-

initiator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
initiator (n.) ผู้ริเริ่ม Syn. originator, beginner, starter
initiatory (adj.) ริเริ่ม See also: เริ่มต้น, ซึ่งเป็นขั้นแรก Syn. introductory, fundamental, primary Ops. secondary
English-Thai: HOPE Dictionary
initiatory(อินิช'ชิเอทอรี) adj. ริเริ่ม,เริ่มต้น,ขั้นแรก,ก้าวแรก,เข้าเป็นสมาชิก., See also: initiatorily adv., Syn. introductory
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
initiatorแหล่งกระแสลม [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Initiatorsผู้เริ่มต้น, ตัวเริ่มต้น, สาเหตุตั้งต้น, ตัวเริ่ม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนคิด (n.) initiator See also: originator Syn. เจ้าของ, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ
คนเริ่มต้น (n.) initiator See also: originator Syn. ผู้ริเริ่ม
ต้นตำรับ (n.) initiator See also: originator Syn. เจ้าของ, คนคิด, ผู้ประดิษฐ์, เจ้าตำรับ
ผู้เริ่มต้น (n.) initiator See also: originator Syn. ผู้ริเริ่ม, คนเริ่มต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Excuse me, when the initiator, the father.ขอโทษด้วย ที่โทรมาปลุกค่ะพ่อ
I think the case contains 4 neutron initiators.ฉันคิดว่าในกระเป๋าบรรจุด้วย เครื่องจุดชนวนระเบิดนิวตรอน 4 ลูก

initiator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, 发起人 / 發起人] proposer; initiator; founding member

initiator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-initiating-application-entity; association-initiator
Japanese-English: COMDICT Dictionary
イニシエータ[いにしえーた, inishie-ta] initiator
起動側[きどうがわ, kidougawa] initiator
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator
ジェイイニシエータ[じえいいにしえーた, jieiinishie-ta] Jinitiator

initiator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าตำรับ[n.] (jāo tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
คนคิด[n.] (khonkhit) EN: initiator FR:
ผู้ให้กำเนิด[n. exp.] (phū hai kam) EN: founder ; initiator ; originator ; inventor FR: procréateur [m] (litt)
ผู้ริเริ่ม[n. exp.] (phū riroēm) EN: pioneer ; innovator ; trailblazer ; initiator ; originator FR: pionnier [m] ; précurseur [m] ; innovateur [m] ; initiateur [m]
ต้นตำรับ[n.] (tontamrap) EN: originator ; initiator FR: initiateur [m] ; initiatrice [f]

initiator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Initiator {m}; Initiatorin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า initiator
Back to top