ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

opaque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *opaque*, -opaque-

opaque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
opaque (adj.) มัว See also: ไม่ใส, ขุ่น, ทึบแสง Syn. dim, cloudy, murky Ops. transparent, translucent
opaque (adj.) คลุมเครือ See also: ซึ่งเข้าใจยาก Syn. obscure Ops. clear, lucid
opaqueness (n.) สภาพที่คลุมเครือ See also: สภาพที่ไม่ชัดเจน Ops. transparency
English-Thai: HOPE Dictionary
opaque(โอ'เพค) adj. ทึบ,อับแสง,ไม่โปร่งแสง,ไม่โปร่งใส,มืด,คลุมเครือ,เข้าใจยาก,โง่,ทึ่ม,ไม่ฉลาด. n. สิ่งที่ทึมแสง,สีทาฟิลม์ให้ทึมแสง, Syn. impervious,stupid
English-Thai: Nontri Dictionary
opaque(adj) อับแสง,ทึบแสง,ขุ่น,มัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
opaqueทึบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
opaque objectวัตถุทึบแสง, วัตถุที่ไม่ให้แสงทะลุผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทึบแสง (v.) opaque See also: dim
ทึบ (adj.) opaque (of glass, liquid, etc.) See also: cellophane (paper) Syn. ทึบแสง Ops. โปร่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sheriff Corbin's murder are opaque at best.ในคดีฆาตกรรมนายอำเภอ คอร์บิน มันเป็นเรื่องคลุมเครือที่สุด
It might be, but the label's obscured and the varnish is odd... it's slightly opaque.อาจเป็นได้ แต่ยี่ห้อเห็นไม่ชัด น้ำมันเคลือบก็ดูแปลก
Water ain't exactly opaque.ที่จริงน้ำมันไม่มืดเลย
IT'S MORE OPAQUE.มันดูยากขึ้น อยู่ในเงามืด

opaque ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涅白[niè bái, ㄋㄧㄝˋ ㄅㄞˊ, 涅白 / 湼白] opaque white
不透明[bù tòu míng, ㄅㄨˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 不透明] opaque
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, 瓀] opaque; white quartz

opaque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オペーク[, ope-ku] (n) opaque
テロップ[, teroppu] (n) (orig) television opaque projector (telop), used for subtitles and captions, now used for the subtitles and captions themselves; (P)
乳色[にゅうしょく;ちちいろ, nyuushoku ; chichiiro] (n) milk white; opaque white
濃茶[こいちゃ, koicha] (n) exceptionally dark, opaque matcha
遮光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain

opaque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่โปร่งแสง[adj.] (mai prōngsa) EN: opaque FR: opaque
ไม่โปร่งใส[adj.] (mai prōngsa) EN: murky ; opaque FR:
หนาทึบ[adj.] (nā theup) EN: dense ; heavy ; thick ; opaque FR:
สีทึบ[n. exp.] (sī theup) EN: opaque colour FR: couleur opaque [f]
ตะกั่วแดง[n. exp.] (takūa daēng) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar FR: minium [m] ; cinabre [m]
ตื้อ[adj.] (teū) EN: dense ; opaque FR:
ทึบ[adj.] (theup) EN: opaque FR: opaque
ทึบแสง[adj.] (theupsaēng) EN: opaque FR: opaque
วัตถุทึบแสง[n. exp.] (watthu theu) EN: opaque body FR:
อับแสง[adj.] (ap saēng) EN: dark ; obscure ; poorly lit ; ill lit FR: opaque
มัว[adj.] (mūa) EN: gloomy ; indinstinct ; obscure ; dim ; vague ; dull FR: estompé ; flou ; fumeux ; nébuleux ; trouble ; vague ; obscur ; opaque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า opaque
Back to top