ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

modicum

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *modicum*, -modicum-

modicum ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
modicum (n.) จำนวนเล็กน้อย Syn. trifle, bit
English-Thai: HOPE Dictionary
modicum(มอด'ดะคัม) n. ปริมาณเล็กน้อย,ความพอควร
English-Thai: Nontri Dictionary
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Without a modicum of evidence, illegally detained an innocent pregnant woman in a dank storeroom.ไม่มีแม้แต่หลักฐาน คุมขังบุคคลอื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หญิงตั้งครรภ์ที่บริสุทธิ์ ในห้องเก็บของที่มืดๆ
A modicum of connective tissue indicates that,depending upon burial conditions, the remains are less than 200 years old.เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ที่เหลืออยู่เล็กน้อย และต้องขึ้นอยู่กับ สภาพการฝังศพด้วย แสดงว่า ร่างนี้มีอายุ น้อยกว่า 200 ปี
I love how everyone thinks it's so quaint and childlike of me to expect a modicum of privacy around here.ฉันชอบจังที่ทุกคนคิดว่า ฉันช่างคิดแบบเด็กๆเหลือเกิน ที่คาดหวังว่า แถวนี้จะมี ขอบเขตส่วนตัวกันบ้าง
He's entitled to a modicum of respect.เขาถูกแต่งตั้งมาเพื่อให้ได้รับความเคารพ
And if you show me just a modicum of respect, maybe I'll teach you.แค่หัดเคารพผู้ใหญ่สักหน่อย พ่ออาจจะยอมสอนแกก็ได้
But a plan nonetheless, and one that required the barest modicum of human logic which, frankly, I thought was beyond you.แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีผลอะไร และถึงจะร้องขอ อย่างกากๆ จากคนกากๆคนนีง เอาตรงๆเลยนะ ฉันว่า
As the head of this institution, I demand to be spoken to with at least a modicum of respect!ในฐานะหัวหน้าของโรงพยาบาลแห่งนี้\ผมขอสั่งให้ คุณใช้วาจากับผม\อย่างน้อยก็ขอให้มีความเคารพกันพอสมควร
Have a modicum of self-respect.ทำเพื่อตัวนายเองสักนิด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า modicum
Back to top