ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tiniest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tiniest*, -tiniest-

tiniest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tiniest (adj.) อย่างต่ำ See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด Syn. least, smallest Ops. most, greatest

tiniest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest ; minimum FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.)

tiniest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
winzig; klein {adj} | winziger; kleiner | am winzigsten; am kleinsten | ein winziges Lochtiny | tinier | tiniest | a tiny hole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tiniest
Back to top