ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

migration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *migration*, -migration-

migration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
migration (n.) การปวดศีรษะข้างเดียว
migrational (adj.) เกี่ยวกับการอพยพ Syn. emigration, immigration
English-Thai: HOPE Dictionary
migration(ไมเกร'เชิน) n. การอพยพ,การย้ายถิ่น,กลุ่มผู้ย้ายถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
migrationการย้ายที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Migrationการเคลื่อนที่ของปิโตรเลียมจากหินต้นกำเนิดไปยังแหล่งกักเก็บ การเคลื่อนที่มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ การเคลื่อนที่แบบปฐมภูมิ (primary migration) เป็นการเคลื่อนที่ของไฮโดรคาร์บอนออกจากหินต้นกำเนิด การเคลื่อนที่แบบทุติยภูมิ (secondary migration) เป็นการเคลื่อนที่ผ่านชั้นหินที่มีคุณสมบัติในการซึมผ่านสูงหรือในหินกักเก็บเอง และการเคลื่อนที่แบบตติยภูมิ (tertiary migration) เป็นการเคลื่อนที่จากแหล่งกักเก็บหนึ่ง (trap) ไปยังอีกแหล่งหนึ่ง หรือเป็นการเคลื่อนที่หายไปของไฮโดรคาร์บอนจากแหล่งกักเก็บ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การย้ายถิ่น (n.) migration See also: move, evacuation, removal Syn. การอพยพ, การโยกย้าย
การโยกย้าย (n.) migration See also: move, evacuation, removal Syn. การอพยพ
การอพยพ (n.) emigration See also: departure, migration, exodus Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน
การโยกย้ายถิ่นฐาน (n.) emigration See also: departure, migration, exodus
สังสารวัฏ (n.) transmigration See also: samsara Syn. สงสารวัฏ, วัฏสงสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the great migration began, they left, too.เมื่อการอพยพครั้งใหญ่เริ่มขึ้น
The change of seasons, migration instincts.มันเปลี่ยนฤดู, อพยพตามสันชาติญาณ.
This is gonna be the best migration ever.นี่เป็นการอพยพที่ดีที่สุดเลย.
So when they saw that the persecution continued, even here well, that started a long and painful migration westward.พอพวกเขาเห็นว่าการประหารชีวิต ยังคงมีแม้แต่ที่นี่ ตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีการอพยพ ที่ยาวนานไปยังัฝ่งตะวันตก
For years, he'd been working on a mathematical theorem using human genomes and DNA migration patterns.หลายปีมานี่, เขาทำงาน เกี่ยวกับทฤษฎีคณิตศาสตร์ โดยการใช้ยีนของสิ่งมีชีวิต และ รูปแบบของการย้าย DNA
We were in Alaska for 6 months setting migration patterns for the native American across the...เราอยู่ในอลาสก้ามา 6 เดือน วางแผนการอพยพ เพื่อชาวอเมริกันเพื่อข้ามผ่าน
When I come back we'll discuss the difference between migration and exodus.เมื่อฉันกลับมา ค่อยมาถกกันเรื่อง ข้อแตกกต่างระหว่าง การยายถิ่น และการ อพยพ
We have maggot migration trails here, Horatio.เราเจอทางเส้นทางของแมลงมาที่นี่ โฮราชิโอ้
It was a migration of townsfolk from the northeast,ชาวกรุงอพยพมาจากทาง ตอ.เฉียงเหนือ
All it'll take is a transluminal migration circle.แค่นั่งทำพิธีคืนวิญญาณก็พอ
♪ and the slow migration South ♪# and the slow migration South #
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก

migration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出境检查[chū jìng jiǎn chá, ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 出境检查 / 出境檢查] emigration control
移民局[yí mín jú, ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄩˊ, 移民局] immigration office
迁居移民[qiān jū yí mín, ㄑㄧㄢ ㄐㄩ ㄧˊ ㄇㄧㄣˊ, 迁居移民 / 遷居移民] immigration

migration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マクロファージ遊走阻止因子[マクロファージゆうそうそしいんし, makurofa-ji yuusousoshiinshi] (n) macrophage migration inhibitory factor; MMIF
回遊;回游[かいゆう, kaiyuu] (n,vs) (1) (回遊 only) excursion; round trip; (2) seasonal migration (of fish, etc.)
渡満[とまん, toman] (n,vs) migration to Manchuria
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration
降河回遊[こうかかいゆう, koukakaiyuu] (n) downstream migration
アリーヤー;アリヤー[, ari-ya-; ariya-] (n) aliyah; immigration to Israel
エミグレーション[, emigure-shon] (n) emigration
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
入国カード[にゅうこくカード, nyuukoku ka-do] (n) (See 入国申告書) disembarkation card; entry card; arrival card; immigration card; landing card; incoming passenger card
出入国[しゅつにゅうこく, shutsunyuukoku] (n) emigration and immigration
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card
密入国[みつにゅうこく(P);みつにゅうごく, mitsunyuukoku (P); mitsunyuugoku] (n,vs) smuggling oneself into a country; illegal immigration; (P)
強制移住[きょうせいいじゅう, kyouseiijuu] (n) forced emigration
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P)
鷹柱[たかばしら, takabashira] (n) group of buzzards (etc.) rising in an updraft (before the southward autumn migration)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
移行[いこう, ikou] switching over (vs), migration

migration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอพยพ[n.] (kān opphayo) EN: migration FR: migration [f]
การย้ายถิ่น[n. exp.] (kān yāi thi) EN: migration FR: migration [f]
การย้ายถิ่นของแรงงาน [n. exp.] (kān yāi thi) EN: migration of labour FR: migration des travailleurs [f]
การย้ายถิ่นฐาน[n. exp.] (kān yāi thi) EN: migration FR:
การโยกย้าย[n. exp.] (kān yōkyāi) EN: migration ; transfer FR: déplacement [m] ; transfert [m]
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card FR: carte d'immigration [f]
ใบตม. = ใบ ตม.[n. exp.] (bai tømø.) EN: immigration card FR:
บัตรขาเข้า[n. exp.] (bat khākhao) EN: arrival card ; immigration arrival card FR: carte d'arrivée [f] ; volet arrivée de la carte d'immigration [m]
บัตรขาออก[n. exp.] (bat khā-øk) EN: departure card ; immigration departure card FR: carte de départ [f] ; volet départ de la carte d'immigration [m]
ด่าน[n.] (dān) EN: check point ; outpost ; immigration border checkpoint ; customs station FR: poste de contrôle [m] ; poste frontière [m] ; poste de douane [m] ; douane [f] ; point de passage [m]
ด่าน ตม.[n. exp.] (dān tømø.) EN: FR: contrôle de la police de l'immigration [m]
ด่านตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (dān trūat k) EN: immigration station ; immigration ; port of entry FR: bureau de l'immigration [m]
เอกสารเข้าเมืองไทย[n. exp.] (ēkkasān kha) EN: Thai immigration arrival card FR: carte d'immigration pour l'entrée en thaïlande [f]
เจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (jaophanakng) EN: immigration officer FR:
การเข้าเมือง[n.] (kān khao me) EN: immigration FR: immigration [f]
การอพยพเข้า[n. exp.] (kān opphayo) EN: immigration FR: immigration [f]
การอพยพออก[n. exp.] (kān opphayo) EN: emigration FR: émigration [f]
การตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (kān trūat k) EN: immigration FR:
การโยกย้ายถิ่นฐาน[n. exp.] (kān yōkyāi ) EN: emigration FR:
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง[org.] (Køng Bangkh) EN: Immigration Division FR:
กองตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (køng trūat ) EN: Immigration office ; immigration division (police) FR: bureau de l'immigration [m] ; services de l'immigration [mpl] ; police de l'immigration [f]
นายด่านศุลกากร[n. exp.] (nāi dān sun) EN: chief immigration officer FR:
แผนกตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (phanaēk trū) EN: immigration department FR: services de l'immigration [mpl]
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง[n. prop.] (Phrarātchab) EN: Immigration Act FR:
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (samnakngān ) EN: immigration bureau FR: services de l'immigration [mpl]
สังสารวัฏ[n.] (sangsārawat) EN: transmigration FR:
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (tamrūat trū) EN: immigration police FR: police de l'immigration [f]
ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (thīthamkān ) EN: immigration bureau ; immigration office FR:
ที่ตรวจคนเข้าเมือง[n. exp.] (thī trūat k) EN: immigration office FR: bureau de l'immigration [m]
ตม. (ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง)[n. exp.] (tømø. (tamr) EN: immigration police FR: police de l'immigration [f]
ตรวจคนเข้าเมือง[v. exp.] (trūat khon ) EN: inspect and check immigrants FR: contrôler l'immigration aux frontières

migration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landflucht {f}rural migration; migration from the land; emigration to the cities
Abwanderung {f}migration
Einwanderungsbehörde {f}immigration authority; immigration office
US-Einwanderungsbehörde {f}immigration and naturalization service (INS)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า migration
Back to top