ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emigration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emigration*, -emigration-

emigration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emigration (n.) การจากไปของผู้คนเป็นจำนวนมาก Syn. flight
emigration (n.) การอพยพ See also: การย้ายถิ่นฐาน, การย้ายไปตั้งรกรากใหม่ Syn. migration
emigration (adj.) เกี่ยวกับการอพยพ Syn. immigration
emigration (n.) การไปตั้งรกรากใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
emigration(เอมมะเกร'เชิน) n. การอพยพไปอยู่นอกประเทศหรือถิ่น,กลุ่มผู้อพยพ,การย้ายถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emigrationการอพยพออกจากประเทศ, การย้ายถิ่นออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emigrationการย้ายถิ่นออก [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอพยพ (n.) emigration See also: departure, migration, exodus Syn. การโยกย้ายถิ่นฐาน
การโยกย้ายถิ่นฐาน (n.) emigration See also: departure, migration, exodus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about people with boats? What kind of emigration controls they have?แล้วคนที่มากับเรือนั่นล่ะ มีการควบคุมยังไงกันบ้าง

emigration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出境检查[chū jìng jiǎn chá, ㄔㄨ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 出境检查 / 出境檢查] emigration control

emigration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エミグレーション[, emigure-shon] (n) emigration
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
出入国[しゅつにゅうこく, shutsunyuukoku] (n) emigration and immigration
出国カード[しゅっこくカード, shukkoku ka-do] (n) departure card; embarkation card; emigration card
強制移住[きょうせいいじゅう, kyouseiijuu] (n) forced emigration
移民[いみん, imin] (n,vs,adj-no) (1) (sens) emigration; immigration; (2) emigrant; immigrant; (P)

emigration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอพยพออก[n. exp.] (kān opphayo) EN: emigration FR: émigration [f]
การโยกย้ายถิ่นฐาน[n. exp.] (kān yōkyāi ) EN: emigration FR:

emigration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landflucht {f}rural migration; migration from the land; emigration to the cities

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emigration
Back to top