ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

evacuation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *evacuation*, -evacuation-

evacuation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
evacuation (n.) การระบายของเสียในร่างกายออก See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก Syn. discharge, draining
evacuation (n.) การอพยพ See also: การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า Syn. removal, withdrawal
evacuation (n.) สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ Syn. excrement, feces, urine
English-Thai: Nontri Dictionary
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're talking about the evacuation of 7,400 people.คุณกำลังพูดถึง เกี่ยวกับการอพยพของ 7,400 คน
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม.
There will be a meeting held... in the high school at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of Dante's Peak.ในโรงเรียนมัธยมที่ 6: 00 พี ม. ไปยัง หารือเกี่ยวกับการอพยพของพีคของดันเต้
I want you to remember, no one should leave tonight without a copy... of the town's emergency evacuation plan.ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครควร โดยไม่ต้องออกจากคืนสำเนา ... ฉุกเฉินของเมือง แผนอพยพ
Sir, where is your designated evacuation center?คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน
You will be held in detention until your evacuation center clears you for transport.คุณจะโดนกักบริเวณ จนกว่าศูนย์อพยพยืนยันมา
This is U-Gamma 7, evacuation complete but we just lost contact with Gamma 12.นี่ ยู-แกมม่า7 การอพยพสำเร็จ... ...แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเสียการติดต่อ กับ แกมม่า12
I was covering the evacuation of Shanghai.ตอนนั้นฉันกำลังชุลมุน กับข่าวการอพยพคนที่เซี่ยงไฮ้
And in Rwanda, humanitarian agencies report that a rapid advance by the Tutsi rebel army has sparked a mass evacuation of Hutu refugees towards the Congo.กลุ่มมนุษสิทธิชนในราวันดา รายงานว่า มีการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายทุซซี่ ทำให้มีผู้ลี้ภัยชาวฮูตูมากมาย หนีไปยังคองโก
Takako, on evacuation in Nagano, is also doing well.ทากาโกะ กำลังอพยพไป นากาโนะ ก็เรียบร้อยดี ไม่มีอะไร
Anyone of you could initiate a full Buy More evacuation by uttering one word. -Pineapple.เราสามารถสั่งอพยพคนได้เพียงคำเดียว

evacuation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, 疏散措施] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency

evacuation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバキュエーション[, ebakyue-shon] (n,vs) evacuation
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II)
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship
強制疎開[きょうせいそかい, kyouseisokai] (n) forced evacuation
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation
避難路[ひなんろ, hinanro] (n) evacuation route; escape route (for evacuees)
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P)
撤収[てっしゅう, tesshuu] (n,vs) (1) removal (e.g. of a building); dismantling (e.g. a tent); striking (e.g. a stage set); (2) withdrawal (of troops); evacuation; retreating; (P)
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P)
疎開[そかい, sokai] (n,vs) dispersal; evacuation; deployment; (P)
通じ[つうじ, tsuuji] (n) (1) understanding; (2) bowel movement; evacuation; (P)

evacuation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เส้นทางหนีภัย[n. exp.] (senthāng nī) EN: evacuation route FR:
ศูนย์อพยพ[n. exp.] (sūn opphayo) EN: evacuation centre FR:
การฝึกซ้อมแผนอพยพ[n. exp.] (kān feuk sø) EN: FR: exercice d'évacuation [m]
แผนอพยพ[n. exp.] (phaēn oppha) EN: FR: plan d'évacuation [m]
ระบบความปลอดภัย[n. exp.] (rabop khwām) EN: safety measures FR: système de sécurité [m] ; mesures d'évacuation [fpl]
ระบบระบายน้ำทิ้ง[n. exp.] (rabop rabāi) EN: sewerage system FR: système d'évacuation des eaux usées [m]
ทางระบายน้ำ[n. exp.] (thāng rabāi) EN: flood way ; waterway FR: canal d'évacuation [m]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thi) EN: drain ; sewer FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]
ท่อระบายน้ำ[n. exp.] (thø rabāi n) EN: drainage pipe ; drain ; sewer FR: égout [m] ; tuyau d'évacuation [m]

evacuation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsräumung {f}compulsory evacuation
Entleerung {f}evacuation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า evacuation
Back to top