ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meld

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meld*, -meld-

meld ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meld (vi.) รวมกัน See also: ผสมกัน Syn. unite, bond, merge Ops. separate
meld (n.) การรวมตัว See also: การผสม
meld (vi.) ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ) See also: บอกแต้ม
meld (vt.) ประกาศ (โดยการนับคะแนนไพ่ในมือ) See also: บอกแต้ม
meld (n.) การประกาศแต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
meld(เมลดฺ) vt.,vi. ประกาศและแสดงคะแนน,รวมกัน,ผสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you mind meld with an animal, it's...possible to start exhibiting some of its behavior.เมื่อจิตใจพี่รวมเข้ากับสัตว์ เป็นไปได้ว่าพี่จะแสดงพฤติกรรมของมันออกมา
And other times our identities meld.บางครั้งเราก็เข้ากันดี
Imelda, cancel my appointments for tonight.อีเมลดายกเลิกการนัดหมายของฉันสำหรับคืนนี้
We hold without failing, under the mother of all blizzards melded together, a single body, like the scale ...of turltes are fitted.เราหยุดแต่ไม่ล้ม ภายใต้ พายุหิมะอันยิ่งใหญ่ - หลอมรวมไปด้วยกัน ร่างอันโดดเดี่ยว เหมือนเลียนแบบ ตอนเต่าหดกระดอง
Your flesh has melded with the matrix of the Hecatonchire system so perfectly... you're practically a work of art.เลือดเนื้อของคุณถูกหลอมด้วยแหล่งกำเนิด ระบบ Hecatonchire อย่างสมบูรณ์แบบ... ...คุณเกือบจะเป็นงานศิลป์แล้ว
And when that melded with his religious questioning,และเมื่อรวมกับความสงสัยในศาสนา
The repressed characters melding with the actual kidsตัวละครเก็บกดรวมกับการแสดงออกที่ก้าวร้าว
Forgive me. Emotional transference is an effect of the mind meld.ขออภัย ในการหลอมใจจะได้รับการถ่ายทอดทางอารมณ์ด้วย
Would you be interested in knowing that Mr. Wolowitz once snuck onto my World of Warcraft account and changed the name of a certain level-80 warlock from Sheldor to Smeldor?คุณน่าจะสนใจ หากรู้ว่าคุณโลโววิทซ์แอบทำอะไรอีก เขาเข้ารหัสผมในเกมวอร์คาฟท์ แล้วเปลี่ยนชื่อตัวละครของผม
Well, now that you two have, uh, rediscovered your Vulcan mind meld...อืม งั้นพวกคุณสองคนก็... คงค้นพบว่า พวกคุณมีโทรจิตถึงกันสินะ...
Now, this is Imelda Graven, death number one.นี่คือ อิมเมลดา กราเวน ผู้ตายคนแรก
Yeah. See, Imelda gave it to Goldy in her will.ใช่ เหมือนว่าอิมเมลด้ามอบมันให้ โกลดี้ตามที่เธอต้องการ

meld ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
併合[へいごう, heigou] (n,vs) merger; joining into one; melding; merging; annexation; absorption; (P)
混合[こんごう, kongou] (n,vs) (1) mixing; mixture; meld; (2) miscegenation; (P)

meld ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผสมกัน[v. exp.] (phasom kan) EN: meld ; cross FR: croiser
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; joint ; merge ; assemble ; meld ; cross ; be compound FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir ; croiser

meld ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patentanmelder {m}; Patentanmelderin
Antrag {m}; Anmeldung
Schadensfall {m} | im Schadensfall | meldepflichtiger Schadensfallcase of damage | in the event of damage | damage that must be reported
Kolportage {f}; Sensationsmeldung
Meldefahrer {m}; Kradmelder
Rauchmelder {m}; Rauchmeldeanlage
Rückmeldung {f} | akustische Rückmeldungfeedback | audible feedback
Flammenwächter {m}; Brandmelder
Meldung {f} | Meldungen
Meldung {f}; Meldesignal
Patentanmeldung {f} | nationale Phase einer Patentanmeldungpatent application; application for a patent; caveat [Am.] | national stage application for a patent
Wettermeldung {f} | Wettermeldungen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meld
Back to top