ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-literate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น literate, *literate*,

-literate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
You are striking just the right tone of literate and serious yet playful and accessible.น้ำเสียงคุณฟังดูมีภูมิและจริงจัง แต่ก็ยังเหมือนหยอกและเข้าถึงได้
Can't say I've ever met a literate stonemason.เขาเป็นช่างหินที่มี การศึกษาดีทีเดียว
It's terrific,exactly what "The Nation" likes... literate but a little licentious.มันยอดเยี่ยมมาก, เป็นสิ่งที่ "The Nation" ชอบ มีการศึกษา แต่ ไร้ศีลธรรมเล็กๆ มันจะกระทบกระเทือนUpper East Side
My father's not the most literate man.พ่อข้าไม่ใช่คนชอบอ่านที่สุด

-literate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen) EN: be literate FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
รู้หนังสือ[v. exp.] (rū nangseū) EN: be literate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -literate-
Back to top