ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

efface

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *efface*, -efface-

efface ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
efface (vt.) ลบออก See also: ขจัด Syn. delete, erase
efface oneself (phrv.) ทำตัวเรียบๆ See also: ประพฤติตัวไม่เด่น
English-Thai: HOPE Dictionary
efface(อิเฟส') vt. ลบออก,ลบล้าง,ทำลาย, See also: effaceable adj. ดูefface effacement n.ดูefface effacer n. ดูefface, Syn. erase,
English-Thai: Nontri Dictionary
efface(vt) ลบล้าง,ขจัด,ทำนาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Effacementความบาง,ปากมดลูกบางตัวลง,การบางตัว,การสั้นบาง,การสั้นบางและการเปิด,ปากมดลูกบาง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your dreams forgotten, your horrors effaced.ความฝันแกจะถูกลบเลือน เกียรติยศแกจะหายไป

efface ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
磨り消す[すりけす, surikesu] (v5s) to erase; to efface
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase
消却;銷却[しょうきゃく, shoukyaku] (n,vs) erasure; paying back debt; effacement
滅却[めっきゃく, mekkyaku] (n,vs) extinguishment; destruction; effacement
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P)
無我の境[むがのきょう, muganokyou] (n) state of complete self-effacement; trance
韜晦[とうかい, toukai] (n,vs) hidden (talents, etc.); self-concealment; self-effacement

efface ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
จำไม่ลง[v. exp.] (jam mai lon) EN: FR: le souvenir ne s'efface pas
จาง[v.] (jāng) EN: decrease ; lessen ; be diluated ; be attenuated ; be thinned FR: disparaître ; se dissiper ; s'effacer ; s'estomper ; s'éteindre ; s'évanouïr ; s'évaporer ; se volatiliser ; mourir ; partir ; ne plus se manifester
เคลียร์หนี้[v. exp.] (khlīa nī) EN: settle one's debts FR: effacer une dette ; éponger une dette
กลบรอย[v. exp.] (klop røi) EN: destroy the traces FR: effacer les traces
เลือน[v.] (leūoen) EN: become dim ; fade ; dissolve ; vanish ; be unclear ; be indistinct FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ลบเลือน[adj.] (lopleūoen) EN: dim ; uncertain FR: flou ; estompé ; vague ; effacé
ลบเลือนไป[v. exp.] (lopleūoen p) EN: FR: effacer
ลบออก[v. exp.] (lop øk) EN: delete ; erase FR: supprimer ; effacer ; biffer
ปากกาลบคำผิด[n. exp.] (pākkā lop k) EN: FR: effaceur [m]
พันวิกฤต = พันวิกฤติ[v. exp.] (phan wikrit) EN: FR: surmonter la crise ; effacer la crise
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel FR: effacer
สะสางหนี้[v. exp.] (sasāng nī) EN: clear up debts ; pay off one's debts FR: effacer les dettes
ยางลบ[n.] (yānglop) EN: rubber ; eraser (Am.) ; rubber eraser FR: gomme à effacer [f] ; gomme [f] ; gomme à crayon [f] ; gomme à encre [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า efface
Back to top