ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

treasurer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *treasurer*, -treasurer-

treasurer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
treasurer (n.) เหรัญญิก
treasurer (n.) ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
treasurership (n.) เหรัญญิก
English-Thai: HOPE Dictionary
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
English-Thai: Nontri Dictionary
treasurer(n) เหรัญญิก,เจ้าพนักงานเก็บเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
treasurerเหรัญญิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รักษาเงิน (n.) treasurer Syn. ผู้เก็บเงิน
ผู้เก็บเงิน (n.) treasurer Syn. ผู้รักษาเงิน
เหรัญญิก (n.) treasurer Syn. ผู้เก็บเงิน, ผู้รักษาเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lindy Taylor's only going for Treasurer because she knew she couldn't win President against you.ลินดี้ เทย์เลอร์เลยเป็นได้แค่เหรัญญิก เพราะเธอรู้ว่าคงจะชนะนายไม่ได้
Five years ago, Frank Arnestos, an accountant who served as treasurer of Grace Harvest church in little rock disappeared with church funds.5 ปีก่อน แฟรงค์ อาร์เนสโตส นักบัญชีผู้ทำงานเป็นเหรัญญิก ให้กับโบสถ์เกรซฮาร์เวสต์ ในลิตเติ้ลร็อค
Aiden Mathis just told me you appointed him treasurer of the foundation.เอเด็น มาทิสเพิ่งบอกผม ว่าพ่อแต่งตั้งเขา เป็นผู้ดูแลเงินของมูลนิธิ
Nor the future treasurer of the A.C.F.แม้แต่ผู้ดูแลกองทุนของ สมาพันธ์อเมริกันครอบครัว
Make sure the treasurer knows it's tax-deductible.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเหรัญญิก รู้ว่ามันนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
I would say that you look the part of both board member of a corrupt company and treasurer for a bogus charity.ฉันต้องพูดเลยว่าคุณดูเหมือนกับ สมาชิกบอร์ดบริหาร ของบริษัททุจริต และเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อการกุศลปลอมๆ
Well, the latter position may not last too long, as Conrad has me as treasurer of a Swiss account for which I seem to have lost the routing information.ตำแหน่งนี้อาจจะอยู่ไม่นานนัก เหมือนตอนที่คอนราด ให้ผมเป็นคนดูแลบัญชีที่สวิสซ์ ซึ่งดูเหมือนจะเสียทางหาข้อมูลไปแล้ว
Guys, I'm asking, as treasurer of the forensics club.ตอนที่เพียร์ซไม่มีเรียน พวกเรา ฉันขอร้องในฐานะ
When Daniel's parents learn about my background, they're gonna remove me as treasurer of the foundation.เมื่อไหร่ที่พ่อแม่แดเนียล รู้ประวัติผม เขาจะลบผม จากการเป็นเหรัญญิกมูลนิธิ
Treasurer Motta, uh, if we could go through the budget appropriations we were talking about last...เหรัญญิก มอตต้า เรามาดูเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ ที่เราคุยกันไว้คราวที่แล้ว
Did I ever congratulate you on treasurer?ฉันยินดีกับเธอไปรึยัง กับตำแหน่งเหรัญญิก
Archtreasurer and Prince-Elector of the Holy Roman Empire,หัวหน้า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เป็นเจ้าชายแห่งอนาจักร โรมัน

treasurer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, 出纳员 / 出納員] cashier; teller; treasurer
财务秘书[cái wù mì shū, ㄘㄞˊ ˋ ㄇㄧˋ ㄕㄨ, 财务秘书 / 財務秘書] treasurer
财长[cái zhǎng, ㄘㄞˊ ㄓㄤˇ, 财长 / 財長] treasurer; head of finances; minister of finance

treasurer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
会計係[かいけいがかり;かいけいけい, kaikeigakari ; kaikeikei] (n) accountant; accounting clerk; cashier; treasurer
会計官[かいけいかん, kaikeikan] (n) accountant; treasurer
勘定係[かんじょうがかり, kanjougakari] (n) cashier; accountant; treasurer
会計[かいけい, kaikei] (n,adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P)
会計報告[かいけいほうこく, kaikeihoukoku] (n) treasurer's report; financial report
出納係り;出納係[すいとうがかり, suitougakari] (n) cashier; treasurer; teller

treasurer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหรัญญิก[n.] (hēranyik) EN: treasurer FR: trésorier [m]
ขุนคลัง[n. exp.] (khun khlang) EN: financial oligarch ; financial magnate ; minister of finance ; lord of the treasury ; treasurer FR: magnat de la finance [m]
ผู้จัดการการเงิน[n. exp.] (phūjatkān k) EN: treasurer ; finance manager FR: directeur financier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า treasurer
Back to top