ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lpg

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lpg*, -lpg-

lpg ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
lpgabbr. liquefied petroleum gas
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
LPG; LP-GAS (liquefied petroleum gas)แอลพีจี, แอลพีแก๊ส (แก๊สปิโตรเลียมเหลว) [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

lpg ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลพีจี[n.] (Aēl-Phī-Jī ) EN: LPG FR:
แก๊สหุงต้ม[n.] (kaēthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ก๊าซ[n.] (kāt = kās) EN: gas ; LPG FR: gaz [m] ; GPL [m]
ก๊าซหุงต้ม[n.] (kāthungtom) EN: cooking gaz ; liquid propane gas ; LPG ; LNG ; liquid natural gas ; propane ; butane FR: gaz [m] ; butane [m]
ปั๊มแอลพีจี ; ปั๊ม LPG[n. exp.] (pam Aēl-Phī) EN: LPG station FR:

lpg ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitteldruck-Gasbrenner {m}atmospheric burner; LPG burner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lpg
Back to top