ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

completeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *completeness*, -completeness-

completeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
completeness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. wholeness
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: ความเต็มเปี่ยม Syn. integrality, wholeness
completeness (n.) ความสมบูรณ์ See also: การรวมเป็นหนึ่ง, ความไม่แบ่งแยก, ความไม่แยกจากกัน Syn. unity
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพร้อมพรั่ง (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความเพียบพร้อม
ความพรั่งพร้อม (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความเพียบพร้อม, ความพร้อมพรั่ง
ความสมบูรณ์ (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความพรั่งพร้อม, ความอุดมสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
ความเพียบพร้อม (n.) completeness See also: equipment, furnishing Syn. ความพรั่งพร้อม, ความสมบูรณ์, ความอุดมสมบูรณ์ Ops. ความขาดแคลน, ความฝืดเคือง
บูรณภาพ (n.) completeness See also: fullness, integrity

completeness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
完整性[wán zhěng xìng, ㄨㄢˊ ㄓㄥˇ ㄒㄧㄥˋ, 完整性] integrity; completeness

completeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不始末(P);不仕末(iK)[ふしまつ, fushimatsu] (n,adj-na) (1) omission; failure; incompleteness; (2) irregularity; mismanagement; misconduct; malpractice; carelessness; wastefulness; extravagance; (P)
充実感[じゅうじつかん, juujitsukan] (n) sense of fulfillment; sense of completeness; sense of accomplishment
全備[ぜんび, zenbi] (n,vs,adj-no) completeness; perfection; consummation
具足[ぐそく, gusoku] (n,vs) (1) completeness; being fully equipped; (n,adj-f) (2) armor; armour; coat of mail
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness
完全[かんぜん, kanzen] (adj-na,n,adj-no) perfection; completeness; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
欠落検査[けつらくけんさ, ketsurakukensa] completeness check
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
完全[かんぜん, kanzen] Thai: เพียบพร้อม ครบถ้วน English: completeness

completeness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บูรณภาพ[n.] (būranaphāp) EN: integrity ; organic entity ; completeness FR: intégrité [f]
ความครบถ้วน[n.] (khwām khrop) EN: entirety ; completeness FR:
ความพร้อมพรั่ง[n.] (khwām phrøm) EN: completeness FR:
ความสมบูรณ์[n.] (khwām sombū) EN: validity ; completeness FR:
พฤฒิ[n.] (phreut) EN: development ; wealth ; completeness FR:
พฤฒิ-[pref.] (phreutthi-) EN: development ; wealth ; completeness FR:
ไตรลักษณ์[n.] (trailak) EN: the three characteristics of existence (impermanence, incompleteness and non-self) ; the Three Signs of Being ; the Common Characteristics FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า completeness
Back to top