ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dose*, -dose-

dose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dose (vt.) เติมส่วนผสม
dose (n.) ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง
dose (vt.) ให้ยา See also: เติมยา Syn. medicate, treat
dose with (phrv.) ให้ยากับ See also: รักษาด้วยยาให้กับ
English-Thai: HOPE Dictionary
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
English-Thai: Nontri Dictionary
dose(n) ยามื้อหนึ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doseขนาดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dose limitขีดจำกัดปริมาณรังสี, ค่ากำหนดสูงสุดของปริมาณรังสียังผลหรือปริมาณรังสีสมมูลที่บุคคลอาจได้รับจากการดำเนินกิจกรรมทางรังสี ซึ่งคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสี (International Commission on Radiation Protection, ICRP) ได้กำหนดขีดจำกัดปริมาณรังสีไว้ดังนี้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนาดยา (n.) dose See also: dosage
โด๊ส (clas.) dose
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because every day is a dose of bullshit.วันแล้ววันเล่าเลยล่ะเพื่อนเอ๋ย
I'll wait for Charlie to bring your wake-up dose and snitch you both off to the Chinese.ผมจะอยู่รอชาร์ลีเอายาตื่นนอนมาให้คุณ... ...และรายงานเรื่องพวกคุณกลับไปยังจีน
Maybe we should pull over and dose him.เราน่าจะหยุดรถแล้วช่วยเค้าก่อน
The major must have received a heavier dose than the commander.แอบบี้อาจจะตรวจเจอแต่ทีแรก หากผมไม่ได้เข้าไปกวนระหว่างที่เธอใช้เครื่อง แอลอาร์เอส ตรวจเครื่องแบบคนตาย
A careful dose of sedatives for Jason, some security.ระวังอาการของเจสัน ระวังเรื่องความปลอดภัย
She needs a massive dose of penicillin...ต้องให้เพนนิซิลิน...
I'm not over my little dose of whatever.ฉันต้องพลาดหวังกับเรื่องเดิมๆอีกแล้ว
How did you know what dose to give a big guy like Paul.เธอจะรู้ได้ยังไง -ว่าต้องให้คนตัวใหญ่อย่างพอลเท่าไหร่
Tereus, I have one dose left... but I know my body.เทเรอุส ชั้นเหลือยาแต่หลอดเดียว... ...แต่ชั้นรู้ตัวดี
Okay, so dose me with some drugs And i'll be back before they wear off.ก็ได้ งั้นเพิ่มยาให้ผมสิ แล้วผมจะกลับมาก่อนยาหมดฤทธิ์
Charlie, I'm going to write you a prescription for Ritalin, and what I'd like you to do is start taking the low dose and if after a few days you feel no side effects, then I would like to see you start taking a higher dose.ชาร์ลี ฉันจะเขียนใบสั่งยาริตาลิน ให้เธอนะ และฉันอยากให้เธอ กินยาในปริมาณน้อยไปก่อน และถ้าภายในไม่กี่วันนี้ เธอไม่มีผลข้างเคียง
Well, I think maybe I'll put you on a low dose ofหมอคิดว่าบางที หมอจะให้ยาเธอในปริมาณน้อยไปก่อน

dose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剂量[jì liàng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 剂量 / 劑量] dosage; prescribed dose of medicine
剂量效应[jì liàng xiào yìng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄠˋ ˋ, 剂量效应 / 劑量效應] dose effect
剂量当量[jì liàng dāng liáng, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ, 剂量当量 / 劑量當量] dose equivalent
冲服剂[chōng fú jì, ㄔㄨㄥ ㄈㄨˊ ㄐㄧˋ, 冲服剂 / 沖服劑] dose of medicine to be taken in solution; infusion
辐射剂量率[fú shè jì liàng lǜ, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ ㄌㄩˋ, 辐射剂量率 / 輻射劑量率] radiation dose rate
吸收剂量[xī shōu jì liàng, ㄒㄧ ㄕㄡ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 吸收剂量 / 吸收劑量] absorbed dose
平均剂量[píng jūn jì liàng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 平均剂量 / 平均劑量] average dose
累积剂量[lèi jī jì liàng, ㄌㄟˋ ㄐㄧ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 累积剂量 / 累積劑量] cumulative dose
一服[yī fú, ㄧ ㄈㄨˊ, 一服] dose
[jì, ㄐㄧˋ, 剂 / 劑] dose
当量剂量[dāng liáng jì liàng, ㄉㄤ ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 当量剂量 / 當量劑量] equivalent dose
过量[guò liàng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 过量 / 過量] excess; overdose
感染剂量[gǎn rǎn jì liàng, ㄍㄢˇ ㄖㄢˇ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 感染剂量 / 感染劑量] infective dose
致死剂量[zhì sǐ jì liàng, ㄓˋ ㄙˇ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 致死剂量 / 致死劑量] lethal dose
服药过量[fú yào guò liàng, ㄈㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 服药过量 / 服藥過量] overdose of drugs
毒害剂量[dú hài jì liàng, ㄉㄨˊ ㄏㄞˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 毒害剂量 / 毒害劑量] poisoning dose
辐射剂量[fú shè jì liàng, ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄤˋ, 辐射剂量 / 輻射劑量] radiation dose

dose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グレー(P);グレイ(P)[, gure-(P); gurei (P)] (adj-na,n) (1) grey (gray); (2) (グレイ only) gray (SI unit of absorbed dose of radiation); (P)
バナナ等価線量[バナナとうかせんりょう, banana toukasenryou] (n) banana equivalent dose (of radiation); BED
吸収線量[きゅうしゅうせんりょう, kyuushuusenryou] (n) absorbed dose (radiation)
投薬量[とうやくりょう, touyakuryou] (n) dosage; dose
最大許容線量[さいだいきょようせんりょう, saidaikyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
緊急時環境線量情報予測システム[きんきゅうじかんきょうせんりょうじょうほうよそくシステム, kinkyuujikankyousenryoujouhouyosoku shisutemu] (n) System for Prediction of Environmental Emergency Dose Information; SPEEDI
許容線量[きょようせんりょう, kyoyousenryou] (n) maximum permissible dose
rem[レム, remu] (n) rem (unit of radiation dose)
アルドース[, arudo-su] (n) aldose
エンドセリン[, endoserin] (n) endothelin
クラドセラケ[, kuradoserake] (n) Cladoselache (genus of extinct shark)
グランドセール[, gurandose-ru] (n) grand sale
コードセット[, ko-dosetto] (n) (1) code set; (2) cord set (electrical)
コードセンシティブ[, ko-dosenshiteibu] (adj-na) {comp} code-sensitive
スレッドセーフ[, sureddose-fu] (n) {comp} thread safe
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter
ハードセクター[, ha-dosekuta-] (n) {comp} hard sector
ハードセクタリング[, ha-dosekutaringu] (n) {comp} hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] (n) {comp} hard-sectored disk
ハードセル[, ha-doseru] (n) hard sell
フリルドシャーク;フリルド・シャーク[, furirudosha-ku ; furirudo . sha-ku] (n) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
ヘッドセット[, heddosetto] (n) headset (for phones, etc.)
ボードセーリング(P);ボードセイリング[, bo-dose-ringu (P); bo-doseiringu] (n) boardsailing; windsurfing; (P)
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale
ラブカ属[ラブカぞく, rabuka zoku] (n) Chlamydoselachus (genus containing only the frilled shark and the Southern African frilled shark in the family Chlamydoselachidae)
ラブカ科[ラブカか, rabuka ka] (n) Chlamydoselachidae (family of frilled sharks whose sole extant genus is Chlamydoselachus)
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
一回分[いっかいぶん, ikkaibun] (n) dose; installment; instalment
一服[いっぷく, ippuku] (n,vs) (a) dose; (a) puff; (a) smoke; lull; short rest
三十八度線[さんじゅうはちどせん, sanjuuhachidosen] (n) the Thirty-eighth Parallel; (P)
土星[どせい, dosei] (n) Saturn (planet)
土石流[どせきりゅう, dosekiryuu] (n) avalanche of earth and rocks
投与量[とうよりょう, touyoryou] (n) dose; dosage
最大量[さいだいりょう, saidairyou] (n,adj-no) maximum (e.g. dose); greatest amount; largest amount
[ぶく, buku] (n,n-suf) (1) clothes (esp. Western clothes); (suf,ctr) (2) (See 一服) counter for doses of medicine, gulps of tea, drags of a cigarette, etc.; (P)
羅鱶[らぶか;ラブカ, rabuka ; rabuka] (n) (uk) (See フリルドシャーク) frilled shark (Chlamydoselachus anguineus)
致死量[ちしりょう, chishiryou] (n) lethal dose; (P)
速度制限[そくどせいげん, sokudoseigen] (n) (set) a speed limit
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption
過量[かりょう, karyou] (n) overdose; overdosage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コードセット[こーどせっと, ko-dosetto] code set
コードセンシティブ[こーどせんしていぶ, ko-dosenshiteibu] code-sensitive (an)
ハードセクタリング[はーどせくたりんぐ, ha-dosekutaringu] hard sectoring
ハードセクタ式ディスク[ハードセクタしきディスク, ha-dosekuta shiki deisuku] hard-sectored disk
ハードセクタ方式[ハードセクタほうしき, ha-dosekuta houshiki] hard sectoring
ハンドセット[はんどせっと, handosetto] handset
ロードセットピリオド[ろーどせっとぴりおど, ro-dosettopiriodo] load set period
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection

dose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาดยา[n. exp.] (khanāt yā) EN: dose ; dosage FR: dose [f] ; dosage [m]
ปริมาณรังสีสมมูล[n. exp.] (parimān ran) EN: equivalent dose (HT) FR:
ปริมาณยาในมื้อหนึ่ง[n.] (parimān yā ) EN: dose FR: dose [f]
ใช้ยาเกินขนาด[v. exp.] (chai yā koē) EN: overdose FR:
หางนกยูงไทย[n.] (hāng-nokyūn) EN: Barbadose Pride ; Dwarf Poinciana ; Caesalpinia pulcherrima FR: Caesalpinia pulcherrima
แก้วตวง[n. exp.] (kaēo tūang) EN: FR: doseur [m]
กินยาเกินขนาด[v. exp.] (kin yā koēn) EN: take an overdose FR: prendre une surdose ; prendre une overdose
เกินขนาด[n.] (koēn khanāt) EN: overdose FR: surdose [f] ; overdose [f]
ถ้วยตวง[n.] (thūaytūang) EN: measuring cup FR: doseur [m]

dose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sättigungsdosis {f}loading dose
Strahlendosis {f}radiation dose
Butterdose {f} | Butterdosen
Dose {f} | Dosen
Dosis {f}dose
Sicherungskasten {m}; Sicherungsdose
Anschlussdose {f}; Verteilerdose
Kraftmessdose {f}; Druckmessdose
nodös; knotig {adj}nodose
Steckdose {f} | Steckdose für Zentralbefestigungreceptacle | jam nut receptacle
Schnupftabakdose {f} | Schnupftabakdosen
Tabaksdose {f} | Tabaksdosen
Teebüchse {f}; Teedose

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dose
Back to top