ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inflame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inflame*, -inflame-

inflame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inflame (vt.) ทำให้ลุกเป็นไฟ See also: ทำให้โกรธ
inflamed (adj.) ซึ่งลุกเป็นไฟ See also: สว่างโร่, รุ่มร้อน, โกรธเป็นไฟ Syn. aroused, hot, red
inflamed (adj.) อักเสบ See also: บวม, ช้ำ Syn. sore, irritated, infected
inflamed appendix (n.) ไส้ติ่งอักเสบ Syn. ruptured appendix
English-Thai: HOPE Dictionary
inflame(อินเฟลม') vi.,vt. (ทำให้) ลุกเป็นไฟ,โกรธมาก,ร้อนเผา,มีอารมณ์รุนแรง,อักเสบ., See also: inflamer n., Syn. enflame
English-Thai: Nontri Dictionary
inflame(vi) ลุกเป็นไฟ,โกรธเป็นไฟ,ตื่นเต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อักเสบ (v.) inflame See also: swell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม
Not with violence that will inflame their will but with a firmness that will open their eyes.ไม่ใช่ด้วยความรุนแรงที่จะ ส่งเสริมความต้องการของเขา แต่ด้วยความแน่วแน่ ที่จะเปิดตาของเขา
I'd encourage you not to inflame this situation beyond the facts.ฉันขอแนะนำให้คุณ ไม่ให้ลุกเป็นไฟสถานการณ์เช่นนี้ เกินกว่าข้อเท็จจริง
Would only inflame their envy.เพื่อให้พวกเค้าอิจฉาตาร้อน
Intervention by the republic Will inflame the opposition.การแทรกแซงของสาธารณรัฐ จะทำให้ฝ่ายต่อต้านโกรธเคือง
The khan's brother, he's been suffering from pain in the right lower abdomen, obviously an inflamed appendix.น้องชายหัวหน้าเผ่า กำลังปวดท้องน้อยด้านขวา...
Inflamed by Senator Ron Davis, full support of the new facility...จากชนวนเหตุที่ ส.ว.รอน เดวิส ให้การสนับสนุนศูนย์วิจัยแห่งใหม่นี้
Our guy's been living in pain-- pain at a constant eight for the last seven years-- because of an inflamed nerve in his nose.ของเราใช้ชีวิตกับความเจ็บปวด ความปวดระดับ8มาตลอด7ปี เพราะเรื่องเหลือเชื่อเลย
I wish I had an inflamed nerve in my nose.ฉันอยากได้เส้นประสาทในจมูกอักเสบ
Inflamed the nerves to your heart.ทำให้เส้นประสาทอักเสบถึงหัวใจคุณ
The C.T. shows you have an infection in your small bowel and your colon is inflamed.โอเค เอ่อ คลาร่า ผลซีทีบอกว่า คุณติดเชื้อในลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่อักเสบ
Spartacus inflames her beyond reason.ก็สปาตาคัสทำให้หล่อนเกลียดนี่

inflame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
[yuān, ㄩㄢ, 眢] inflamed eyelids; parched
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, 红肿 / 紅腫] inflamed; red and swollen

inflame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.)
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester

inflame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
ใส่ไฟ[v. exp.] (sai fai) EN: inflame ; make things worse FR:
อักเสบ[adj.] (aksēp) EN: infected ; inflamed FR:
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
เหิมห้าว[adj.] (hoēmhāo) EN: inflamed FR:
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
พอง[v.] (phøng) EN: swell ; be inflated ; be inflamed ; blister ; be swollen ; be dilated ; puff up FR: enfler ; gonfler ; se dilater
พุพอง[adj.] (phuphøng) EN: inflamed FR:
ร้อนแรง [adj.] (røn raēng) EN: vehement ; ardent ; inflamed ; passionate FR: ardent ; fervent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inflame
Back to top