ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irritated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irritated*, -irritated-

irritated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irritated (adj.) โกรธเคือง See also: รำคาญ, หงุดหงิด Syn. annoyed, angry, vexed Ops. soothing
irritatedly (adv.) อย่างหงุดหงิด See also: อย่างโกรธเคือง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขัดเคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง
คายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy Syn. ระคายตัว
ประสาทเสีย (v.) be irritated See also: be nervous, feel uneasy, get fretful, be neurotic Syn. หงุดหงิด
ระคายตัว (v.) be irritated See also: have/feel an itch, itch, feel itchy
เคืองใจ (v.) be irritated See also: be in a bad mood, be moody, be bad - tempered, be sullen Syn. เคือง, ขัดเคือง, ขัดเคืองใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His memory is well on its way to recovery, but he gets so irritated when you come.ความทรงจำของเขากำลังจะดีขึ้น แต่เค้าโมโหทุกครั้งที่เธอมาที่นี่
...but to keep your neck from being irritated from the constant turning to spot enemy aircraft.รักษาลำคอไม่ให้เกิดแผล จากคอบิดหมุนไม่ยั้ง มองหาเครื่องบินข้าศึก
I've seen you do mildly irritated cop.ฉันเคยเห็นนายเป็นตำรวจ ขี้ยัวะมานิดหน่อยละ
We had this cheese sauce, it irritated my dad's IBS.ซอสชีสทำให้ โรคลำไส้แปรปรวนของพ่อฉันกำเริบ
I think maybe she's a little irritated about that.ฉันว่าเธอ ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่
He made Han Dong Joo, the man who gets irritated by the mere mentioning of horses, come here.ทิ้งฮันดงจูคนที่หงุดหงิดเรื่องม้าไว้ที่นี่เถอะ
Originally I was a little irritated about this.ฉันนะมีเรื่องที่ฉันต้องกังวลเล็กน้อย
I have been irritated by you, exasperated with you, and angry at you, but I never thought I'd feel betrayed by you.คุณทำให้ฉันหงุดหงิด ถูกคุณยั่วโทษะ และโกรธคุณ แต่ไม่เคยคิดว่าจะถูกคุณทรยศ
Henry takes this irritated pleasure with us always being late, even if we're early.เฮนรี่ทำเป็นโกรธเคือง ที่พวกเรามาสายตลอดแหละ แม้ว่าเราจะมาก่อนเวลาแล้วก็เถอะ
The only thing that happens, is that I'll get more irritated.ยิ่งยื้อต่อไป ผมก็ยิ่งโมโหเท่านั้น
Even if you're here, I still get angry and irritated.ถึงแม้เธอจะอยู่ที่นี่ แต่ฉันก็ยังรู้สึกโกรธและหงุดหงิดอยู่
Yeah. lt looks really irritated. It's so red. What happened?ใช่ ดูเคืองตามากเลย แดงมากด้วย เกิดอะไรขึ้น

irritated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恼火[nǎo huǒ, ㄋㄠˇ ㄏㄨㄛˇ, 恼火 / 惱火] to get angry; irritated; to annoy; to aggravate; annoying

irritated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カチンと来る;かちんと来る[カチンとくる(カチンと来る);かちんとくる(かちんと来る), kachin tokuru ( kachin to kuru ); kachintokuru ( kachinto kuru )] (exp,vk) (uk) to be annoyed (by); to be offended (at); to be irritated (with)
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp,v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial)
小腹が立つ[こばらがたつ, kobaragatatsu] (exp,v5t) to be slightly offended; to be somewhat irritated
業を煮やす;業をにやす[ごうをにやす, gouwoniyasu] (exp,v5s) (See 煮やす) to lose one's temper; to be exasperated; to become irritated
胸が悪い[むねがわるい, munegawarui] (exp,adj-i) (1) sick; nauseated; (2) angry; irritated
苛つく[いらつく;イラつく, iratsuku ; ira tsuku] (v5k,vi) (uk) to get irritated
苛立つ;いら立つ[いらだつ, iradatsu] (v5t) to be irritated
むかつく[, mukatsuku] (v5k,vi) to feel sick; to feel irritated; to feel offended; to feel angry
むしゃくしゃ[, mushakusha] (adv,vs) (1) vexed; irritated; fretful; in ill humour; in ill humor; in a temper; (2) shaggy; bushy; ragged; rugged
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
憤ろしい[いきどおろしい, ikidooroshii] (adj-i) irritated; angry; furious
歯痒い(P);歯がゆい[はがゆい, hagayui] (adj-i) impatient; tantalized; tantalised; irritated; chagrined; chagrinned; vexed; (P)
焦れる[じれる, jireru] (v1,vi) to get impatient; to become irritated; to fret; to chafe
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed

irritated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ฉุน[adj.] (ārom chun) EN: annoyed ; mad ; irritated FR:
ชักเดือด[v. exp.] (chak deūat) EN: be aggravated ; be irritated FR:
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry ; be annoyed ; be irritated FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily irritated ; easily offended ; peevish FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
เคืองใจ[v. exp.] (kheūang jai) EN: be irritated FR:
เคียด[v.] (khīet) EN: be irritated ; be annoyed FR:
ขุ่นเคือง[adj.] (khunkheūang) EN: irritated ; displeased ; annoyed FR:
กระคาย[v.] (krakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
ง่าน[v.] (ngān) EN: be irritated ; be vexed FR:
เง้า[adj.] (ngao) EN: annoyed ; irritated ; peeved FR:
เง้า ๆ งอด ๆ[v. exp.] (ngao-ngao n) EN: be distorted by anger ; be displeased ; be angry ; be annoyed ; be irritated FR:
ประสาทเสีย[v.] (prasātsīa) EN: be irritated ; be nervous ; feel uneasy ; get fretful ; be neurotic FR: être énervé ; être nerveux
ระคาย[v.] (rakhāi) EN: be irritated ; be annoyed ; tickle ; itch FR: être irrité ; démanger
รำคาญ[adj.] (ramkhān) EN: annoyed ; disturbed ; irritated FR:
รำคาญใจ[adj.] (ramkhānjai) EN: annoyed ; irritated ; vexed FR: irrité

irritated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gereizt; verärgert {adj} | gereizter | am gereiztestenirritated | more irritated | most irritated

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irritated
Back to top