ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*indeed*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น indeed, -indeed-

*indeed* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indeed (adv.) อย่างแท้จริง See also: โดยแท้จริงแล้ว, ตามความจริง Syn. certainly, in fact
English-Thai: HOPE Dictionary
indeed(อินดีด') adv. จริง ๆ , โดยแท้จริง, Syn. really, truly
English-Thai: Nontri Dictionary
indeed(adv) แน่นอนแล้ว,จริงๆ,โดยแท้จริงแล้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่าง (aux.) indeed See also: really, truly, very, so, terribly
เชียว (adv.) indeed See also: really, truly, certainly, absolutely, quite Syn. ทีเดียว, เทียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is indeed a dangerous manเขาเป็นผู้ชายที่น่าอันตรายจริงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is indeed a pleasure. Welcome to Tomainia. This way.นี่แหละความสุข ยินดีต้อนรับสู่ โทไมเนีย เชิญทางนี้
It is indeed a lovely sight.มันย่อมเป็นสายตาที่น่ารัก
It is indeed a lovely sight.เป็นภาพที่น่ารัก สิบโทของปืนคาบศิลามองไปที่ มัน
You're pretty. Very pretty indeed. They're policemen.เธอสวยมากนะ สวยจริงจริง พวกนั้นน่ะเป็นตำรวจ.
Yes indeed, sir, you are expected, Colonel.ใช่แล้วครับท่าน คุณน่าจะเป็นผู้พัน
Mice, indeed, and proud of it!หนู แน่นอน และจงภูมิใจสิ่งที่เราเป็น
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
Yes, indeed. The same. Well done.ใช่แน่นอน เช่นเดียวกับที่ ทำได้ดี
We have no visual indication... that any incoming artillery have arrived... or, indeed, are on the way.เรายังไม่มีความคืบหน้า.. ..ว่าขีปนาวุธที่ยิงออกไปได้ถึงที่หมายแล้ว.. ..หรือกำลังจะมาถึง
Oh, Canada, indeed. This is Al Trautwig along with John Morgan.ที่นี่แคนาดา และผม อาล ทราวิค กับ จอห์น มอร์แกน
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง
And when they descended, it was to announce that Ffynnon Garw was indeed a mountain of 1,002 feet and that they were engaged to be married.และเมื่อเขาลงมา ก็มีการประกาศว่าฟินาฮ่อนการู ก็คือภูเขาจริง ๆ

*indeed* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好事[hǎo shì, ㄏㄠˇ ㄕˋ, 好事] good action, deed, thing or work (also sarcastic, "a fine thing indeed"); charity; happy occasion; Daoist or Buddhist ceremony for the souls of the dead
[wěi, ㄨㄟˇ, 委] give up; indeed; to commission
确实[què shí, ㄑㄩㄝˋ ㄕˊ, 确实 / 確實] indeed; really; reliable; real; true
诚然[chéng rán, ㄔㄥˊ ㄖㄢˊ, 诚然 / 誠然] indeed; true! (I agree with you)
[zhēn, ㄓㄣ, 真] really; truly; indeed; real; true; genuine
着实[zhuó shí, ㄓㄨㄛˊ ㄕˊ, 着实 / 著實] truly; indeed; severely; harshly
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly
果真[guǒ zhēn, ㄍㄨㄛˇ ㄓㄣ, 果真] really; indeed
的确[dí què, ㄉㄧˊ ㄑㄩㄝˋ, 的确 / 的確] really; indeed
真个[zhēn gè, ㄓㄣ ㄍㄜˋ, 真个 / 真個] really; truly; indeed
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed

*indeed* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はあ;は[, haa ; ha] (int) (1) yes; indeed; well; (2) ha!; (3) what?; huh?; (4) sigh
何様;何さま[なにさま, nanisama] (adv,n) what kind; how; indeed; truly; extremely; to be sure
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
嗚呼;於乎;於戯;嗟乎;嗟夫;吁;嗟;噫;鳴呼[ああ;アー, aa ; a-] (int) (1) (uk) Ah!; Oh!; Alas!; (2) Yes; Indeed; That is correct; (3) Hey!; Yo!; (4) Uh huh; Yeah yeah; Right; Gotcha
然うとも[そうとも, soutomo] (int) (uk) exactly right!; indeed; damn straight

*indeed* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[X] (chāng = cha) EN: indeed ; really ; truly ; very ; so ; terribly FR: vraiment
เชียว[adv.] (chīo) EN: right ; really ; indeed ; truly ; certainly ; absolutely; quite FR: vraiment ; véritablement ; tout à fait
เชียว[adv.] (chīo) EN: indeed ; really ; truly ; certainly ; absolutely FR:
โดยความเป็นจริง[X] (dōi khwām p) EN: indeed ; in fact FR:
โดยแท้[adv.] (dōi thaē) EN: really ; indeed ; genuinely ; virtually ; truly ; actually ; purely ; quite ; strictly FR:
โดยแท้จริงแล้ว[adv.] (dōi thaējin) EN: indeed FR:
แฮะ[interj.] (hae) EN: Eeh! (uncertainty) ; Indeed! ; Totally! ; Really! FR: Euh ! (incertitude)
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; awfully ; indeed FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จริง[adv.] (jing) EN: really ; truly ; indeed FR: réellement ; vraimernt
จริง ๆ แล้ว = จริงๆ แล้ว[conj.] (jing-jing l) EN: indeed ; really ; actually FR: à vrai dire ; en réalité
นั่นแหละ[X] (nan lae) EN: that's it ; that's the way it is ; just so ; indeed ; yep (inf.) ; that very FR: c'est comme ça ; c'est ainsi
สวยจริงแฮะ[adj.] (sūay jing h) EN: really pretty ; pretty indeed ; totally beautiful FR:
ตามความเป็นจริง[adv.] (tām khwām p) EN: actually ; indeed ; really ; truly FR: réellement ; en vérité
แท้จริง[conj.] (thaējing) EN: in fact ; as a matter of fact ; in reality ; indeed FR: en fait ; en réalité
ที่จริงแล้ว[X] (thī jing la) EN: indeed ; really ; actually ; in fact FR: à vrai dire
อย่างแท้จริง[adv.] (yāng thaēji) EN: actually ; de facto ; indeed ; absolutely FR: absolument ; vraiment ; parfaitement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *indeed*
Back to top