ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reluctantly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reluctantly*, -reluctantly-

reluctantly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reluctantly (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, irresolutely
reluctantly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ See also: อย่างลังเล, น่ารังเกียจ Syn. knwillingly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อิดออด (adv.) reluctantly Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ

reluctantly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with

reluctantly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕方無しに[しかたなしに, shikatanashini] (adv) helplessly; reluctantly
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort
割愛[かつあい, katsuai] (n,vs) giving something up reluctantly; omitting; leaving out; sparing
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly

reluctantly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กัดฟันพูด[v. exp.] (katfan phūt) EN: speak reluctantly FR:
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
หยวน[v.] (yūan) EN: comply with ; give in reluctantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reluctantly
Back to top