ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irresolutely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irresolutely*, -irresolutely-

irresolutely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irresolutely (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, reluctantly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irresolutely
Back to top