ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abet*, -abet-

abet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abet (vt.) ให้กำลังใจ See also: กระตุ้นความรู้สึกให้ดีขึ้น Syn. incite, sanction
abet in (phrv.) ช่วยให้พ้นจาก (สิ่งที่ไม่ดีหรือการกระทำผิด) See also: ช่วย, ทำให้รอดพ้น
abetment (n.) การให้กำลังใจ Syn. encouragement
English-Thai: HOPE Dictionary
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
English-Thai: Nontri Dictionary
abet(vt) ส่งเสริม,หนุนหลัง,ยุยง
abettor(n) ผู้ส่งเสริม,ผู้หนุนหลัง,ผู้ยุยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abet; aidผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abetmentการยุยงให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abetalipoproteinemiaอะบีตาลิโปโปรตีนีเมีย, ไม่มีเบตา-ไลโปโปรตีนในเลือด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ยุยง (n.) abettor See also: assistant, helper, supporter
สัทอักษร (n.) phonetic alphabet
อักขรานุกรม (n.) alphabetic index
เบาหวาน (n.) diabetes Syn. โรคเบาหวาน
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
เลขอนุกรม (n.) alphabetical order
โรคเบาหวาน (n.) diabetes Syn. เบาหวาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did you really think that I would aid and abet a terrorist or... or greedily keep a young girl's inheritance, really?นายรุ้จักฉันดีกว่าใครๆ นี่นายคิดว่าฉันเป็น พวกช่วยเหลือการก่อการกร้ายจริงๆหรือ หรือเป็นจอมตะกละ ที่แอบกินเงินมรดกของเด็กผู้หญิงหรือ
Try your Sandra Dee, Jackie Kennedy... or Elizabeth Taylor-Cleopatra wig.ลองทรงผมของ ซานดร้า ดีย์ แจ็กกี้ เคเนดี้... หรือแบบ อลิซาเบท เทย์เลอร์ ในเรื่อง คลีโอพัตรา
But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an "I."ในอักษรภาษาลาติน, ยะโฮวา เริ่มด้วย "I."
My friend's diabetic.เพื่อนของฉันเป็นเบาหวาน
It took me a year just to learn the Latin alphabet.ตอนฉันเรียนภาษาลาติน ยังต้องใช้เวลาเป็นปี
Forget it! Not after your cousin who could belch the alphabet.ลืมได้เลย คราวก่อนก็ญาติเธอที่คุยว่าต่อพยัญชนะได้
This is our honored guest, Miss Elizabeth.นี่คือแขกผู้มีเกียรติของเรา คุณอลิซาเบธ
This is Miss Elizabeth from Cardiff.มิสอบิซาเบธ จากคาดิฟ
D'you hear that, Miss Elizabeth?เราก็ไปถึงเอเด็น คุณได้ยินมั้ย คุณอลิซาเบธ
Miss Elizabeth's benevolence knows no bounds.คุณอลิซาเบธก็มีเสน่ห์อย่างนี้เสมอ
Well, good night, Miss Elizabeth and...กู้ดไนท์ครับ คุณอลิซาเบธ และ...
Miss Elizabeth and the English.มิสอลิซาเบธกับหนุ่มอังกฤษ

abet ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拼音阶段[pīn yīn jiē duàn, ㄆㄧㄣ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ, 拼音阶段 / 拼音階段] alphabetic stage
盲字[máng zì, ㄇㄤˊ ㄗˋ, 盲字] Braille characters (alphabet for the blind)
盲文[máng wén, ㄇㄤˊ ㄨㄣˊ, 盲文] Braille (alphabet for the blind)
点字[diǎn zì, ㄉㄧㄢˇ ㄗˋ, 点字 / 點字] Braille characters (alphabet for the blind)
糖尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 糖尿病] diabetes; diabetes mellitus
伊莉莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, 伊莉莎白] Elizabeth; also written 伊麗莎白|伊丽莎白
伊莉萨白[Yī lì sà bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄙㄚˋ ㄅㄞˊ, 伊莉萨白 / 伊莉薩白] Elizabeth (name); also written 伊麗莎白|伊丽莎白
伊丽莎白[Yī lì shā bái, ㄧ ㄌㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄞˊ, 伊丽莎白 / 伊麗莎白] Elizabeth (person name)
希腊字母[xī là zì mǔ, ㄒㄧ ㄌㄚˋ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 希腊字母 / 希臘字母] Greek alphabet
拉丁字母[Lā dīng zì mǔ, ㄌㄚ ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄇㄨˇ, 拉丁字母] Latin alphabet
字母[zì mǔ, ㄗˋ ㄇㄨˇ, 字母] letter (of the alphabet)
字母顺序[zì mǔ shùn xù, ㄗˋ ㄇㄨˇ ㄕㄨㄣˋ ㄒㄩˋ, 字母顺序 / 字母順序] order of letters in an alphabet
拼音文字[pīn yīn wén zì, ㄆㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 拼音文字] phonetic alphabet; alphabetic writing system

abet ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
ABC順[エービーシーじゅん, e-bi-shi-jun] (n) alphabetical order
アルファベット[, arufabetto] (n,adj-no) alphabet; (P)
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] (n) {comp} alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] (n) {comp} alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] (n) alphabetical order; (P)
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
キャベツ[, kyabetsu] (n) cabbage; (P)
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side
シンハラ文字[シンハラもじ, shinhara moji] (n) Sinhala alphabet
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from
と比べて[とくらべて, tokurabete] (exp) compared with
パングラム[, panguramu] (n) pangram; holo-alphabetic sentence
フェニキア文字[フェニキアもじ, fenikia moji] (n) Phoenician alphabet; Phoenician character
べたべた[, betabeta] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P)
ラテン文字[ラテンもじ, raten moji] (n) (See ローマ字) Latin alphabet; Latin character
レッドキャベツ[, reddokyabetsu] (n) red cabbage
ローマ字(P);羅馬字[ローマじ(ローマ字)(P);ろーまじ(羅馬字), ro-ma ji ( ro-ma ji )(P); ro-maji ( roma ji )] (n) Latin alphabet; transliteration of Japanese in "Roman" or Latin letters; romanization; romanisation; romaji; (P)
ロールキャベツ[, ro-rukyabetsu] (n) cabbage roll (wasei
万国国際音標文字[ばんこくこくさいおんぴょうもじ, bankokukokusaionpyoumoji] (n) International Phonetic Alphabet; IPA
並べ立てる[ならべたてる, narabetateru] (v1,vt) to enumerate
何か別[なにかべつ, nanikabetsu] (exp,adj-no) another; different; something else
価格差別[かかくさべつ, kakakusabetsu] (n) price discrimination
多飲[たいん, tain] (n) polydipsia; excessive thirst (e.g. with diabetes)
女性差別[じょせいさべつ, joseisabetsu] (n) discrimination against women; sexism
学歴による差別[がくれきによるさべつ, gakurekiniyorusabetsu] (n) discrimination on the basis of educational level (background)
家柄差別[いえがらさべつ, iegarasabetsu] (n) discrimination by birth or rank
差別待遇[さべつたいぐう, sabetsutaiguu] (n) discriminatory treatment
差別用語[さべつようご, sabetsuyougo] (n) discriminatory terms
差別発言[さべつはつげん, sabetsuhatsugen] (n) discriminatory remark; hate speech
差別的取り扱い[さべつてきとりあつかい, sabetsutekitoriatsukai] (n) discriminatory treatment
差別表現[さべつひょうげん, sabetsuhyougen] (n) word, phrase, or image that is perceived as showing or suggesting discrimination or prejudice against a person or group of people
差別語[さべつご, sabetsugo] (n) discriminatory term; discriminatory language
差別関税[さべつかんぜい, sabetsukanzei] (n) differential duties; selective taxation
強盗幇助;強盗ほう助[ごうとうほうじょ, goutouhoujo] (n) aiding and abetting a robbery
性差別[せいさべつ, seisabetsu] (n) sex discrimination; sexism
扇動(P);煽動(oK)[せんどう, sendou] (n,vs) incitement; sedition; agitation; abetting; (P)
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
指文字[ゆびもじ, yubimoji] (n) fingerspelling (in sign language for the deaf); finger alphabet
教唆扇動;教唆煽動[きょうさせんどう, kyousasendou] (n,vs) instigation and abetment
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アルファベット[あるふぁべっと, arufabetto] alphabet
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
アルファベット表記法[アルファベットひょうきほう, arufabetto hyoukihou] alphabetical notation
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order
差別化フィーチャ[さべつかフィーチャ, sabetsuka fi-cha] distinguishing feature
欧字[おうじ, ouji] alphabetic, letter
欧字コード[おうじコード, ouji ko-do] alphabetic code
欧字コード化集合[おうじコードかしゅうごう, ouji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
欧字列[おうじれつ, oujiretsu] alphabetic string
欧字集合[おうじしゅうごう, oujishuugou] alphabetic character set
英字[えいじ, eiji] Roman letter, alphabetic character
英字コード[えいじコード, eiji ko-do] alphabetic code
英字コード化集合[えいじコードかしゅうごう, eiji ko-do kashuugou] alphabetic coded set
英字集合[えいじしゅうごう, eijishuugou] alphabetic character set
非アルファベット[ひアルファベット, hi arufabetto] non-alphabetic, non-alphanumeric

abet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วยเหลือ[v.] (chūayleūa) EN: aid ; abet ; support ; assist ; give assistance ; give a hand FR: aider ; encourager ; soutenir ; supporter ; rendre service ; secourir ; venir en aide (à) ; donner un coup d'épaule (à qqn)
รู้เห็นเป็นใจ[v.] (rūhenpenjai) EN: connive ; abet ; be in collusion FR:
อักขระ[n.] (akkhara) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขร-[pref.] (akkhara-) EN: character ; letter ; alphabet ; ideograph ; hieroglyph ; script FR: lettre [f] ; caractère [m] ; idéogramme [m]
อักขรานุกรม[n.] (akkharānukr) EN: alphabetical order ; alphabetic index ; index FR: ordre alphabétique [m] ; index alphabétique [m] ; index [m]
อักขรวิทยา[n.] (akkharawitt) EN: paleography ; alphabetology FR: paléographie [f]
อักษร[n.] (aksøn) EN: letter of alphabet ; letter ; alphabet FR: lettre de l'alphabet [f] ; lettre [f] ; consonne [f] ; caractère alphabétique [m] ; caractère [m] ; alphabet [m]
อักษรโรมัน[n. exp.] (aksøn rōman) EN: Roman alphabet ; Latin alphabet FR: alphabet roman [m]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet FR: alphabet thaï [m]
อักษรยาวี[n. exp.] (aksøn Yāwī) EN: Jawi alphabet FR:
อนุกรม[n.] (anukrom) EN: alphabetical list ; alphabetical order FR: liste alphabétique [f] ; ordre alphabétique [m]
เบาหวาน[n.] (baowān) EN: diabetes FR: diabète [m]
[n.] (bø) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
บ ใบ[n. exp.] (bo bai) EN: [twenty-sixth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-sixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (chø) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
ช ช้าง[n. exp.] (chø chāng) EN: [tenth letter of the Thai alphabet] FR: [dixième lettre de l'alphabet thaï]
ฉ ฉิ่ง[n. exp.] (chø ching) EN: [ninth letter of the Thai alphabet] FR: [neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฌ เฌอ[n. exp.] (chø choē) EN: [twelfth letter of the Thai alphabet] FR: [douzième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (dø) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
[n.] (dø) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
ฎ ชฎา[n. exp.] (dø chadā) EN: [fourteenth letter of the Thai alphabet] FR: [quatorzième lettre de l'alphabet Thaï]
ด เด็ก[n.] (dø dek) EN: [twentieth letter of the Thai alphabet] FR: [vingtième lettre de l'alphabet thaï]
เอลิซาเบธ[n. prop.] (Ēlisābēt) EN: Elisabeth FR: Élisabeth
เอมิลี ดิกคินสัน = เอมิลี่ ดิกคินสัน[n. prop.] (Ēmilī Dikkh) EN: Emily Dickinson ; Emily Elizabeth Dickinson FR: Emily Dickinson
[n.] (fø) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (fø) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฝ ฝา[n. exp.] (fø fā) EN: [twenty-ninth letter of the Thai alphabet] FR: [vingt-neuvième lettre de l'alphabet thaï]
ฟ ฟัน[n. exp.] (fø fan) EN: [thirty-first letter of the Thai alphabet] FR: [trente-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
[n.] (hø) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
ห หีบ[n. exp.] (hø hīp) EN: [forty-first letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-et-unième lettre de l'alphabet thaï]
ฮ นกฮูก[n. exp.] (hø nok hūk) EN: [forty-fourth letter of the Thai alphabet] FR: [quarante-quatrième lettre de l'alphabet thaï]
จัดตามลำดับอักษร[v. exp.] (jat tām lam) EN: order alphabeticall ; arrange alphabeticall FR: classer alphabétiquement
[n.] (jø) EN: [eighth letter of the Thai alphabet] FR: [huitième lettre de l'alphabet thaï]
จ จาน[n. exp.] (jø jān) EN: [eighth letter of the Thai alphabet] FR: [huitième lettre de l'alphabet thaï]
เขบ็ต[n.] (khabet) EN: note FR:
เขบ็จขบวน[n.] (khabetkhabū) EN: manner FR:
คีย์ตัวอักษร[n. exp.] (khī tūa aks) EN: aphabetic keys FR: touche alphabétique [f] ; clavier alphabétique [m]

abet ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Alphabetisierung {f}alphabetization
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Alphabetprüflocher {m}alphabetic verifier
Alphabetsortierung {f}alphabetic sort
alphabetisch {adj}alphabetic
alphabetisch {adv}alphabetically
alphabetische Ablage {f}alphabetical filing
Buchstabenverschlüsselung {f}alphabetic coding
Buchstabenvorrat {m}alphabetic character set
Fernschreiben {n}alphabetic telegraphy
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic interpreting
Lochschriftübersetzung {f}alphabetic translation
Volltextbuchungsmaschine {f}alphabetic accounting machine
Antidiabetikum {n}; blutzuckersenkendes Mittel [med.]antidiabetic; diabetes drug
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag
Diabetiker {m}; Diabetikerin
Analphabet {m} | Analphabeten
Analphabetenquote {f}; Alphabetisierungsgrad
Buchstabieralphabet {n}phonetic alphabet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abet
Back to top