ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

in-house

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *in-house*, -in-house-

in-house ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
in-house (adj.) ซึ่งเกิดภายในองค์กร Syn. internal, interior, domestic Ops. external, outer
in-house (adv.) ภายในองค์กร Syn. within an organization
English-Thai: HOPE Dictionary
in-house(อิน'เฮาซฺ) adj.,adv. ซึ่งเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภายในประเทศ (adj.) in-house Ops. ภายนอกประเทศ
ภายในประเทศ (adj.) in-house
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Christina Howard's promotion has created a vacancy that we've decided to fill... with in-house personnel.Christina Howard's promotion created a vacancy that we've decided to fill... ...with in-house personnel.
Yeah. A telecom company. I'll be in-house counsel.ใช่ บริษัทโทรศัพท์ ฉันจะเป็นที่ปรึกษาภายใน เงินดี
I act as an in-house seamstress, sort of track of things.ช่างเย็บผ้าน่ะ เย็บปักถักร้อยอะไรประมาณนั้น
My father served as an in-house attorney for the group before he passed away.เรียบร้อย ปลอดโปร่ง เราไม่ถูกดักฟัง
Cleaning up after the two in-house bulimics,ทำความสะอาดที่นี่ ทำซอกทุกมุม
We have an in-house formulated cocoa, want to try that?พวกเรามีเครื่องดื่มโกโก้ ลองชิมดูมั้ย
Greys Anatomy Season06Episode04 dr. Hunt,you know larry jennings from our board.And this is our in-house counsel.หมอฮันท์ คุณรู้จักแลร์รี่ เจนกิ้นส์ จากคณะกรรมการของเราใช่มั้ย
And all in-House food, spa services.และอาหารทั้งหมดภายในห้องนี้,บริการด้านสปา
And the in-house masseuse?และหมอนวดหญิง เนี่ยนะ?
I'm James Roland in-house council.ผมเป็นที่ปรึกษาของเจมส์ โรแลนด์
We can do an in-house session or we could meet at a public place-- a restaurant, you know.เราทำที่บ้านได้ หรือ เราอาจจะ ที่สาธารณะ ร้านอาหาร,เข้าใจไหม
The lab traced Justin Trimple to the in-house server at Serberus.แล็บตรวจสอบย้อนไปยังจัสติน ทริมเปิล ไปยังบ้าน เซิฟเวอร์ที่เซอร์เวอรัส

in-house ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
社内弁護士[しゃないべんごし, shanaibengoshi] (n) in-house lawyer
院内会派[いんないかいは, innaikaiha] (n) in-house faction (political groups within the Diet)
構内[こうない, kounai] (n,adj-no) premises; grounds; campus; in-house; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
室内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test
構内[こうない, kounai] in-house (a-no)
社内[しゃない, shanai] in-house (a-no)

in-house ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ภายในประเทศ[adj.] (phāinai pra) EN: domestic ; in-house ; within the country ; local FR: intérieur ; national ; domestique

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า in-house
Back to top