ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-imply-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น imply, *imply*,

-imply- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't mean to imply that what you've been through hasn't been difficult.ผมไม่ได้พูดเป็นนัยว่าคุณไม่เคยผ่านช่วงลำบาก
Then he went on to imply that you may have inherited it from me.ที่หมอบอกเป็นนัยมา ลูกอาจรับมันไปจากแม่
Did-Did he, uh, imply bad things about Howard?แล้วเขา.. ว่าลุงโฮเวิร์ดไม่ดีรึเปล่า
Oh,there you go,there you-- and then,and then the hands up to imply that your hands are empty.เห็นมั้ยไม่เห็นยากเลย และต่อด้วยยกมือขึ้น ไม่มีไรในมือใช่มั้ย
Won't that imply our country is lagging?นั่นไม่ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศของเราอ่อนแอลงหรือ?
Therefore imply that Colonel Young may have drawn the same conclusion.therefore imply ที่ผู้พันยังค์ อาจมีการวาด สรุปเดียวกัน
Lenore, I'm sorry. I didn't mean to imply that...ลีนอร์ ฉันขอโทษ ฉันไม่ได้หมายความว่ามันว่างเปล่าเพราะ...
That seems to imply that they're valuable, right?นั่นหมายถึง อาจอธิบายได้ว่า พวกมันมีมูลค่าอย่างมาก ใ่ช่มั้ย?
If you're trying to imply a link between VSI products and an operators accidental death...ถ้าคุณพยายามจะบอกเป็นนัยว่ามีการเชื่องโยงระหว่าง \ ตัวผลิตภัณท์ของ VSI และอุบัติเหตุการตายของผู้ควบคุม
He seemed to imply there was more to it than that.ดูเหมือนเขาจะพยายามบอกว่า มันมากกว่านั้น
So don't you imply that I'm not working with you here.ซึ่งมันเป็นยิ่งกว่าปาฏิหาริย์ ที่จะหาตัวเขาได้ ดังนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปว่า ผมไม่ได้ทำงานร่วมกับนาย ในประเด็นนี้
I'm sorry, that seems to imply that you organized this little clambake.ขอโทษนะ หมายความว่าแกตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือ?

-imply- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, 意味] significance; imply (that)

-imply- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way

-imply- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบะท่า[v.] (baethā) EN: imply FR:
บอกเป็นนัย[v. exp.] (bøk pen nai) EN: imply FR:
บ่งบอกถึง[v. exp.] (bongbøk the) EN: imply FR:
หมายความว่า[v.] (māikhwām wā) EN: mean ; imply ; indicate ; signify ; it means that FR: signifier ; vouloir dire
พูดเป็นนัย[v. exp.] (phūtpennai) EN: intimate ; hint ; insinuate ; imply ; give s.o. to understand FR: insinuer ; laisser entendre ; sous-entendre ; faire allusion
เปรียบปราย[v.] (prīepprāi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
เปรียบเปรย[v.] (prīepproēi) EN: insinuate ; imply ; allude to ; hint (at) ; be snide ; make an invidious comparison FR: laisser entendre (que) ; laisser sous-entendre (que) ; insinuer
แสดงนัย[v.] (sadaēng-nai) EN: imply ; intimate ; hint FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -imply-
Back to top