ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

colonialism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *colonialism*, -colonialism-

colonialism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
colonialism (n.) การล่าอาณานิคม See also: การล่าเมืองขึ้น Syn. colonisation, colonization, subjection
English-Thai: Nontri Dictionary
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
colonialismลัทธิอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลัทธิอาณานิคม (n.) colonialism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The United States has again taken up the cudgel of colonialism.{\cHFFFFFF}"สหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอีกครั้ง ขึ้นตะบองของการล่าอาณานิคม

colonialism ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民主义[zhí mín zhǔ yì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 殖民主义 / 殖民主義] colonialism
新殖民主义[xīn zhí mín zhǔ yì, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 新殖民主义 / 新殖民主義] neocolonialism

colonialism ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロニアリズム[, koroniarizumu] (n) colonialism
植民地主義[しょくみんちしゅぎ, shokuminchishugi] (n) colonialism
ネオコロニアリズム[, neokoroniarizumu] (n) neocolonialism
反植民主義[はんしょくみんしゅぎ, hanshokuminshugi] (n) anticolonialism
新植民地主義[しんしょくみんちしゅぎ, shinshokuminchishugi] (n) neo-colonialism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า colonialism
Back to top