ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

assumptive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *assumptive*, -assumptive-

assumptive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assumptive (adj.) อาจจะเป็นไปได้ See also: น่าจะเป็นจริง Syn. possible, hypothetical
English-Thai: HOPE Dictionary
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า assumptive
Back to top